23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 123-327021
Offentliggjort
29.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.08.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=awlogpalyx

Udbyder

Hjørring Vandselskab A/S

Tømningsordning for bundfældningstanke


Hjørring Vandselskab A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hjørring Vandselskab A/S
By: Hjørring
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Kjærsgaard Christensen
E-mail: bkc@hjvand.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hjvand.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=awlogpalyx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=awlogpalyx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter tømning af bundfældningstanke på ejendomme i Hjørring Kommune, der er omfattet af Hjørring Kommunes regulativ for kontrol og tømning af hustanke. Det omfatter omkring 6 400 årlige tømninger, samt et mindre antal ekstratømninger efter anmodning. I forbindelse med tømning skal der foretages afvanding og efterfyldning. På nogle adresser skal tømning udføres af et mindre slamsugningskøretøj og uden afvanding og efterfyldning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Hjørring Vandselskabs forsyningsområdet.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Hjørring Vandselskab har mulighed for forlængelse af kontrakten på samme vilkår á 2 gange hver i op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Hjørring Vandselskab har mulighed for forlængelse af kontrakten på samme vilkår á 2 gange hver i op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD skal udfyldes via ESPD modulet på iBinder. ESPD i xml-format er vedlagt udbudsmaterialet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Felterne/kasserne udfyldes.

Spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske aktør deltager sammen med andre. Her sættes kun kryds i ”ja” hvis tilbud afgives som konsortium, joint venture eller lignende; ikke ved brug af underleverandører.

Afsnit B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Alle felter/kasser udfyldes, bortset fra fødested, fødselsdag og adresse.

Afsnit C: Oplysning om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Afsnittet udfyldes kun, hvis tilbudsgiver baserer sig andre enheders formåen i forbindelse med opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel og/eller teknik og faglig formåen. (ikke ved afgivelse af tilbud som konsortium eller lign.).

Afsnit D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på.

Afsnittet udfyldes ikke.

Del III Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund, som omhandler konkurs mm. jf. udbudsloven § 137 nr. 2.

Del IV: Udvælgelseskriterier

Afsnit A: Egnethed

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen

I punktet ”Nøgletal” anføres egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Afsnit C: Teknisk og faglig formåen

Tilbudsgiver skal angive sine referencer som anført i udbudsbetingelserne afsnit 8.3.

Afsnit D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afslut

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere

Afsnittet udfyldes ikke.

Del VI: Afsluttende erklæringer

Her anføres dato og sted. Tilbudsgivers ESPD skal ikke underskrives. ESPD fra enheder som tilbudsgiver baserer sig på, skal underskrive deres ESPD.

Vedr. sammenslutning af virksomheder og andre enheder som tilbudsgiver baserer sig på, se afsnit VI.

Tilbudsgiver skal i ESPD i punktet Nøgletal angive tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD skal udfyldes via ESPD modulet på iBinder. ESPD i xml-format er vedlagt udbudsmaterialet. Oplysningerne heri skal sætte udbyder i stand til at vurdere tilbudsgivers egnethed.

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Felterne/kasserne udfyldes

Spørgsmålet om, hvorvidt den økonomiske aktør deltager sammen med andre. Her sættes kun kryds i ”ja” hvis tilbud afgives som konsortium, joint venture eller lignende; ikke ved brug af underleverandører.

Afsnit B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Alle felter/kasser udfyldes, bortset fra fødested, fødselsdag og adresse.

Afsnit C: Oplysning om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Afsnittet udfyldes kun, hvis tilbudsgiver baserer sig andre enheders formåen i forbindelse med opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel og/eller teknik og faglig formåen. (ikke ved afgivelse af tilbud som konsortium eller lign.).

Afsnit D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

Afsnittet udfyldes ikke.

Del III Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er udbyder forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

Tilbudsgiver skal desuden bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund, som omhandler konkurs mm. jf. udbudsloven § 137 nr. 2.

Del IV: Udvælgelseskriterier

Afsnit A: Egnethed

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen

I punktet ”Nøgletal” anføres egenkapital for det seneste afsluttede regnskabsår.

Afsnit C: Teknisk og faglig formåen

Tilbudsgiver skal angive sine referencer som anført i udbudsbetingelserne afsnit 8.3.

Afsnit D: Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder

Afsnittet udfyldes ikke (kan ikke udfyldes).

Afslut

Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede tilbudsgivere

Afsnittet udfyldes ikke.

Del VI: Afsluttende erklæringer

Her anføres dato og sted. Tilbudsgivers ESPD skal ikke underskrives. ESPD fra enheder som tilbudsgiver baserer sig på, skal underskrive deres ESPD.

Vedr. sammenslutning af virksomheder og andre enheder som tilbudsgiver baserer sig på, se afsnit VI.

Tilbudsgiver skal angive sammenlignelige opgaver (max 3), der er løst inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristens udløb.

For så vidt angår rammeaftaler eller kontrakter, hvor opgaven løses kontinuerligt i en kontraktperiode, er det udelukkende de konkrete opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år, regnet fra tilbudsfristens udløb, der kan medtages som reference.

Med en sammenlignelige opgaver forstås opgaver, der omfatter både tømning af bundfældningstanke og registrering i forbindelse med tømninger.

For hver reference anføres: kontraktperiode, ordregiver og en kortfattet beskrivelse af opgaven.

Referencer kan vedlægges i selvstændigt bilag, men der skal i så fald henvises til bilaget i ESPD.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have mindst 1 sammenlignelig reference, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristens udløb.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Kontrakten baseres på AB service2003 med udbyders tilføjelser og ændringer.

Som sikkerhed for arbejdets udførelse stiller entreprenøren senest samtidig med kontraktens underskrift en sikkerhed på 10 % af den årlige kontraktsum i henhold til tilbudslisten, ekskl. moms.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Se udbudsmaterialet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmatreialet. Der stilles arbejdsklausul, jf. бetingelser.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/08/2021
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere kan ikke overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=awlogpalyx

Sammenslutning af virksomheder:

Afgives tilbud af en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal hver deltager udfylde en særskilt ESPD.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være sammenslutningens samlede egnethed, der vurderes.

Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle deltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbud afgivet af en sammenslutning skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring (Bilag 1.2.1 Konsortieerklæring), hvori deltagerne erklærer, at de hæfter solidarisk og direkte i forhold til udbyder.

Roller/ansvarsområder for hver enkelt deltager skal desuden angives, og det skal fremgå af erklæringen, hvilken deltager, der med bindende virkning, kan føre afklarende drøftelser og indgå aftaler med udbyder.

Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen:

Hvis tilbudsgiver - under henvisning til udbudslovens § 144, stk. 1 - i forbindelse med afgivelse af tilbud baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilte ESPD’er. ESPD for den enhed som tilbudsgiver baserer sig på, skal ligeledes underskrives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgiverteamets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle virksomheder i tilbudsgiverteamet, er tilbuddet ikke nødvendigvis ukonditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Tilbuddet skal vedlægges en erklæring, hvor de enheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på, binder sig til at stille de angivne ressourcer til rådighed for tilbudsgiveren (Bilag 1.2.2 Rådighedserklæring).

Indhentning af dokumentation:

Den tilbudsgiver, som udbyder har til hensigt at tildele kontrakten, skal dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2:

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker de ikke de nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav:

Som dokumentation for overholdelse af kravene til økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokument eller revideret årsregnskab.

.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i

Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter дen dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet фor Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og оm hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres оm opsættende virkning af klagen.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Land: Spanien
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2021

Send til en kollega

0.093