23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 103-271345
Offentliggjort
31.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
28.06.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/156884157.aspx

Udbyder

Novafos A/S

Vindere

(02.11.2021)
FKSSlamson
Teknikvej 36
5260 Odense S

Tømningsordninger


Novafos A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Novafos A/S
CVR-nummer: 31884993
Postadresse: Blokken 9
By: Birkerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Nordentoft
E-mail: kno@novafos.dk
Telefon: +45 44208106
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/156884157.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.novafos.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/156884157.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/156884157.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tømningsordninger

 

Sagsnr.: S20-2174
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000 Tømning af sivebrønde eller septiktanke
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Novafos udfører tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere i 7 ud af Novafos 9 kommuner. Til gennemførelse af disse opgaver ønsker Novafos at benytte en entreprenør, som i et konstruktivt og effektivt samarbejde kan gennemføre de aktuelle tømningsopgaver.

Tryk her https://permalink.mercell.com/156884157.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Novafos udfører tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere i 7 ud af Novafos 9 kommuner. Til gennemførelse af disse opgaver ønsker Novafos at benytte en entreprenør, som i et konstruktivt og effektivt samarbejde kan gennemføre de aktuelle tømningsopgaver.

Novafos udbud omfatter følgende Kommuner:

Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Furesø, Ballerup, Egedal og Frederikssund Kommuner.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og kommunikation / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø og kørsel / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 01/01/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere, vil ordregiver vælge de ansøgere, som samlet set vurderes at have den bedste og mest relevante erfaring ud fra ansøgerens referencer, samt den bredeste maskinpark.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, finder anvendelse for udbuddet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal være i besiddelse af en gyldig vognmandstilladelse.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive virksomhedens egenkapital fra årsregnskaberne for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindstekrav: Ansøger skal have haft en positiv egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles mindstekrav til:

— Maskinpark

— Referenceliste over ansøgers 5 mest relevante referencer indenfor tømningsordninger. Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle

— Kvalitetssikringssystem.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Maskinpark herunder som minimum følgende:

— Antal KSA (Kombineret slamsuger og afvandingssystem). - 2 stk.

— Antal almindelige slamsugere - 3 stk.

— Antal lille bil - 1 stk.

— Antal Traktor - 1 stk.

Mindstekrav referencer: Ansøger skal gennem de 5 referencer dokumentere at have erfaring med at udføre følgende opgavetyper, der er indeholdt i arbejdsbeskrivelsen.

— Tømning af bundfældningstanke

— Tømning af samletanke

— Tømning af fedtudskillere

— Tømning af køkkenbrønde

— Spul af ledninger.

Mindstekrav til kvalitetssikring: Beskrivelse af de foranstaltninger Ansøger har truffet til sikring af kvalitet (KS-system og arbejdsmiljø) samt ansøgers tiltag indenfor miljøsikring.

Mindstekrav: Ansøger skal have etableret et KS-system, som lever op til standardsystemer, men ikke nødvendigvis et certificeret system.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsbetingelserne.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Nyt udbud forventes annonceret i 2025.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill--perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/05/2021

Send til en kollega

0.047