23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 100-264440
Offentliggjort
26.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.06.2021 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302276&B=DK_UDBUD

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Rammeaftale vedrørende rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening

(31.08.2021)
DMR A/S
Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg

Rammeaftale vedrørende rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening

(31.08.2021)
GEO
Maglebjergvej 1
2800 Kgs. Lyngby

Rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Tombak
E-mail: lot@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302276&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302276&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302276&B=DK_UDBUD
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved dette udbud ønsker regionen at indhente tilbud på rådgiverbistand i forbindelse med afgravning af overfladeforurenet jord i Region Sjælland, der udgør en kontaktrisiko i anvendelsesdybden, dvs. typisk afgravning til 0,5 meter under terræn. Opgaven omfatter den samlede bygherrerådgivning for projektering, etablering og reetablering af afværgeforanstaltninger på de udvalgte lokaliteter samt udbud af afværgeforanstaltningerne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Udbud af rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90715200 Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722200 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøoprensning
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90732300 Behandling eller genopretning af forurenet jord
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved dette udbud ønsker regionen at indhente tilbud på rådgiverbistand i forbindelse med afgravning af overfladeforurenet jord i Region Sjælland, der udgør en kontaktrisiko i anvendelsesdybden, dvs. typisk afgravning til 0,5 meter under terræn. Opgaven omfatter den samlede bygherrerådgivning for projektering, etablering og reetablering af afværgeforanstaltninger på de udvalgte lokaliteter samt udbud af afværgeforanstaltningerne.

Regionen er bygherre på en række boligejendomme, hvor der skal bortgraves overfladeforurenet jord, der udgør en kontaktrisiko. Formålet hermed er, eliminere risikoen for kontakt med forurenet jord på arealer med følsom anvendelse. Det er ikke nødvendigvis hensigten at fjerne hele forureningen. Jorden vil primært være forurenet med tungmetaller, tjærestoffer og oliestoffer. Størstedelen af projekterne udføres efter værditabsordningen (herunder også låneordningen), men et mindre antal projekter kan udføres under regionens prioriterede indsats.

Antallet af lokaliteter, der skal oprenses, afhænger af regionens budget og antallet af lokaliteter, hvortil Statens Administration disponerer penge til gennemførelse af afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen. Regionen forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser for samtlige rammeaftaler pr. år vil udgøre mellem 3 og 30 lokaliteter, beregnet i forhold til regionens og værditabsordningens nuværende budgetramme. De enkelte rådgivere er ikke garanteret et bestemt antal lokaliteter, og der kan ikke forventes en jævn fordeling af opgaver igennem aftaleperioden. Det vides dog allerede nu, at der i 2021 blandt andet vil være ca. 20 lokaliteter i samme boligkvarter (Holmehaven), som er beliggende på en tidligere stejleplads, hvor den øverste halve meter skal udskiftes i haverne. Derudover er der aktuelt planlagt 7 lokaliteter til igangsætning umiddelbart efter indgåelse af rammeaftalen.

Analyse af prøver, prøveemballage og afhentning er ikke omfattet af de udbudte rammeaftaler. Selve udførelsen af afværgeforanstaltningerne er heller ikke omfattet af de udbudte rammeaftaler.

Regionen har til hensigt at indgå 2 rammeaftaler.

Anskaffelsen er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Rammeaftale A omfatter alle ca. 20 lokaliteter i Holmehaven. Herudover omfatter rammeaftale A ca. 50 % af de lokaliteter, hvor regionen skal have gennemført afværgeprojekter ved afgravning af overfladejord. Lokaliteterne vil blive tildelt i puljer af 3-5 lokaliteter, dog således at Holmehaven er én pulje.

- Delaftale 2: Rammeaftale B omfatter ca. 50 % af de lokaliteter, hvor regionen skal have gennemført afværgeprojekter ved afgravning af overfladejord, fraset lokaliteter i Holmehaven. Lokaliteterne vil blive tildelt i puljer på 3-5 lokaliteter. Rådgiveren, der får rammeaftale B vil blive tildelt de første 2 førstkommende puljer efter Holmehaven.

Modellen for tildeling af konkrete opgaver fremgår af rammeaftalen.

Tilbudsgiver kan alene få tildelt én delaftale.

Tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud får tildelt rammeaftale A, mens tilbudsgiveren med det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud får tildelt rammeaftale B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x op til 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den estimerede kontraktværdi er alene udtryk for regionens bedste skøn baseret på de bevillingsmæssige forhold for den 2-årige kontraktperiode med eventuel forlængelse i op til 2 år og er ikke bindende. Der er en række usikkerhedsfaktorer ved estimatet, der kan betyde, at beløbet og det faktiske antal afgravninger af forurenet jord afviger fra det angivne.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Udbud af rådgiverydelser ved afgravning af overfladeforurening

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90722200 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøoprensning
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90715200 Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90732300 Behandling eller genopretning af forurenet jord
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved dette udbud ønsker regionen at indhente tilbud på rådgiverbistand i forbindelse med afgravning af overfladeforurenet jord i Region Sjælland, der udgør en kontaktrisiko i anvendelsesdybden, dvs. typisk afgravning til 0,5 meter under terræn. Opgaven omfatter den samlede bygherrerådgivning for projektering, etablering og reetablering af afværgeforanstaltninger på de udvalgte lokaliteter samt udbud af afværgeforanstaltningerne.

Regionen er bygherre på en række boligejendomme, hvor der skal bortgraves overfladeforurenet jord, der udgør en kontaktrisiko. Formålet hermed er, eliminere risikoen for kontakt med forurenet jord på arealer med følsom anvendelse. Det er ikke nødvendigvis hensigten at fjerne hele forureningen. Jorden vil primært være forurenet med tungmetaller, tjærestoffer og oliestoffer. Størstedelen af projekterne udføres efter værditabsordningen (herunder også låneordningen), men et mindre antal projekter kan udføres under regionens prioriterede indsats.

Antallet af lokaliteter, der skal oprenses, afhænger af regionens budget og antallet af lokaliteter, hvortil Statens Administration disponerer penge til gennemførelse af afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen. Regionen forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser for samtlige rammeaftaler pr. år vil udgøre mellem 3 og 30 lokaliteter, beregnet i forhold til regionens og værditabsordningens nuværende budgetramme. De enkelte rådgivere er ikke garanteret et bestemt antal lokaliteter, og der kan ikke forventes en jævn fordeling af opgaver igennem aftaleperioden. Det vides dog allerede nu, at der i 2021 blandt andet vil være ca. 20 lokaliteter i samme boligkvarter (Holmehaven), som er beliggende på en tidligere stejleplads, hvor den øverste halve meter skal udskiftes i haverne. Derudover er der aktuelt planlagt 7 lokaliteter til igangsætning umiddelbart efter indgåelse af rammeaftalen.

Analyse af prøver, prøveemballage og afhentning er ikke omfattet af de udbudte rammeaftaler. Selve udførelsen af afværgeforanstaltningerne er heller ikke omfattet af de udbudte rammeaftaler.

Regionen har til hensigt at indgå 2 rammeaftaler.

Anskaffelsen er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Rammeaftale A omfatter alle ca. 20 lokaliteter i Holmehaven. Herudover omfatter rammeaftale A ca. 50 % af de lokaliteter, hvor regionen skal have gennemført afværgeprojekter ved afgravning af overfladejord. Lokaliteterne vil blive tildelt i puljer af 3-5 lokaliteter, dog således at Holmehaven er én pulje.

- Delaftale 2: Rammeaftale B omfatter ca. 50 % af de lokaliteter, hvor regionen skal have gennemført afværgeprojekter ved afgravning af overfladejord, fraset lokaliteter i Holmehaven. Lokaliteterne vil blive tildelt i puljer på 3-5 lokaliteter. Rådgiveren, der får rammeaftale B vil blive tildelt de første 2 førstkommende puljer efter Holmehaven.

Modellen for tildeling af konkrete opgaver fremgår af rammeaftalen.

Tilbudsgiver kan alene få tildelt én delaftale.

Tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud får tildelt rammeaftale A, mens tilbudsgiveren med det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud får tildelt rammeaftale B.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 55 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x op til 1 år

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den estimerede kontraktværdi er alene udtryk for regionens bedste skøn baseret på de bevillingsmæssige forhold for den 2-årige kontraktperiode med eventuel forlængelse i op til 2 år og er ikke bindende. Der er en række usikkerhedsfaktorer ved estimatet, der kan betyde, at beløbet og det faktiske antal afgravninger af forurenet jord afviger fra det angivne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal som minimum opfylde følgende egnethedskrav:

— Gennemsnitlig årlignettoomsætning i de seneste 3 år (baseret på seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber): 5 mio. DKK.

— Egenkapital (seneste offentliggjorte årsregnskab): 4 mio. DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Fremgår ovenfor.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren har referencer på udførelse af bygherrerådgivning i forbindelse med afværgeforanstaltninger vedrørende oprensning, der finder sted af hensyn til kontaktrisiko, af mindst 20 lokaliteter. I denne sammenhæng forstår ved lokalitet en samlet geografisk enhed fordelt på én eller flere matrikler.

De 20 lokaliteter må være fordelt på 1-20 referencer.

Bygherrerådgivning skal være udført indenfor de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristen. Såfremt opgaven er afsluttet, regnes tidspunktet for udførelsen fra tidspunktet for afværgens færdiggørelse. Påbegyndte opgaver kan anvendes til referencebrug, såfremt rådgiver har færdiggjort min. 50 % af den estimerede bygherrerådgiveropgave (vurderet ud fra honorar i forholdt til det oprindelig anslåede honorar).

Tilbudsgiver skal angive referencerne i ESPD’et. Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

— Navn på kunden

— Kort beskrivelse af bygherrerådgivningen og afværgen

— Tidspunkt for bygherrerådgivningens udførelse. Såfremt rådgivningen er igangværende skal det oplyses, hvor stor en andel (i %) af det oprindelig anslåede honorar, rådgiveren har modtaget.

Bemærk, at tilbudsgiver i sit ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (CVR.nr.). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber.

For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Fremgår ovenfor.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/06/2021
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af regionen fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2021

Send til en kollega

0.063