23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 100-264439
Offentliggjort
26.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.06.2021 Kl. 08:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302316&B=VESTFOR

Udbyder

I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Modtagelse, behandling og afsætning af udendørs og malet træ


I/S Vestforbrænding og datterselskaber

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding og datterselskaber
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Grøn Therp
E-mail: charlotte.gron.therp@cloverleaf.dk
Telefon: +45 20486912
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302316&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=302316&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på modtagelse, behandling og afsætning af udendørs og malet træ

 

Sagsnr.: 21-02371
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører tidsbegrænset aftale om modtagelse, behandling og afsætning af udendørs og malet træ og omfatter modtagekontrol, registrering, sortering, neddeling, evt. oplagring samt behandling af udendørs træ. Fraktionen stammer fra genbrugsstationer. Den estimerede mængde for hele perioden inklusiv optioner udgør 6 350 ton. Ovenstående mængde er estimeret, og er ikke bindende for Vestforbrænding.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 810 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører tidsbegrænset aftale om modtagelse, behandling og afsætning af udendørs og malet træ og omfatter modtagekontrol, registrering, sortering, neddeling, evt. oplagring samt behandling af udendørs træ. Fraktionen stammer fra genbrugsstationer. Den estimerede mængde for hele perioden inklusiv optioner udgør 6 350 ton. Ovenstående mængde er estimeret, og er ikke bindende for Vestforbrænding.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 23/06/2021
Slut: 31/08/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Aftalen kan forlænges 3 x 1 måned.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse på op til 3 x 1 måned.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD'ens del IV, afsnit A, om hvorvidt denne er registreret i CVR-registret eller RUT-registret. Det er et krav, at danske tilbudsgivere er registreret i CVR- registeret. Såfremt ydelsen udføres i Danmark og tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne være registreret i RUT-registret senest på tidspunktet for kontraktindgåelsen. Tilbudsgiver tilkendegiver i ESPD'en, at denne vil registrere sig i RUT-registret, såfremt tilbudsgiver vinder kontrakten.

Vestforbrænding er forpligtet til at udelukke enhver tilbudsgiver, der er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, skal tilbudsgiver fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen.

Tilbudsgiver kan alternativt indhente særskilt dokumentation udstedt af de relevante myndigheder (ATP, SKAT, Politiet og Skifteretten).

For udenlandske tilbudsgivere skal der fremlægges erklæring under ed eller på tro- og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2, såfremt det pågældende land ikke udsteder tilsvarende dokumentation, som afkræves danske tilbudsgivere.

En serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation må ikke være ældre end 6 måneder.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Årsomsætning

2) Nøgletal

3) Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et krav at tilbudsgiver har en samlet årsomsætning som svarer til minimum det dobbelte af den samlede kontraktværdi der bydes på.

Hvis tilbudsgivers virksomhed er etableret inden for de sidste 3 år, skal ovenstående oplysninger angives for de år, hvor den er tilgængelig.

Såfremt oplysningerne vedrørende årsomsætning jf. ovenstående ikke er tilgængelig, skal det oplyses, hvornår virksomheden er grundlagt.

2) Egenkapital: Egenkapital skal være større end 250 000 DKK som et gennemsnit over de sidste 3 år.

Vedrørende oplysning om økonomiske nøgletal, er der ikke plads til alle tallene i ESPD'et. Navnet på nøgletal skrives i første felt. Under »Beskrivelse« noteres de enkelte årgange således: 2018, xx; 2019, xx; 2020, xx.

Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Vestforbrænding kunne forelægges i form af kopi af afsluttede årsregnskaber inden for de sidste 3 år. Hvis tilbudsgivers virksomhed er etableret inden for de sidste 3 år, skal ovenstående oplysninger angives for de år, hvor den er tilgængelig. Såfremt oplysningerne ikke fremgår af virksomhedens afsluttede årsregnskaber skal opfyldelse af kravene dokumenteres på anden vis.

3) Det er et krav at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring pålydende 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade. Størrelse skal angives i ESPD'en. Dokumentation skal på anmodning fra Vestforbrænding kunne forevises i form af kopi af forsikringspolice, samt kvittering for at denne er betalt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1-3 referencer inden for de sidste 3 år, der er sammenlignelige i forhold til tonnage og affaldsfraktion. Referencerne skal tilsammen udgøre mindst 50 % af tonnagen på den udbudte opgave.

Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet, skal den tekniske og faglige formåen beskrives ved udfyldelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hvor tilbudsgiver skal angive hvilke medarbejdere, der skal anvendes til udførelse af kontrakten, samt disses uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer. Det er et krav, at de anførte medarbejdere har mindst 1 års erfaring inden for håndtering af den ydelse, der skal udføres.

Tilbudsgiver skal have implementerede miljøsikrings- og kvalitetsledelsesstandarder der skal anvendes i forbindelse med udførelse af kontrakten. Tilbudsgiver skal i ESPD’en Del IV, afsnit D erklære at denne har dette.

Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Vestforbrænding kunne forelægges i form af enten et gyldigt certifikat i kraft, eller den/det af leverandøren udformede kvalitetssikringsstandard og miljøledelsessystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1-3 referencer inden for de sidste 3 år, der er sammenlignelige i forhold til tonnage og affaldsfraktion. Referencerne skal tilsammen udgøre mindst 50 % af tonnagen på den udbudte opgave.

Er det ikke muligt at angive 3 referencer eller referencer overhovedet, skal den tekniske og faglige formåen beskrives ved udfyldelse af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hvor tilbudsgiver skal angive hvilke medarbejdere, der skal anvendes til udførelse af kontrakten, samt disses uddannelsesmæssige baggrund og faglige kvalifikationer. Det er et krav, at de anførte medarbejdere har mindst 1 års erfaring inden for håndtering af den ydelse, der skal udføres.

Tilbudsgiver skal have implementerede miljøsikrings- og kvalitetsledelsesstandarder der skal anvendes i forbindelse med udførelse af kontrakten. Tilbudsgiver skal i ESPD’en Del IV, afsnit D erklære at denne har dette.

Dokumentation af ovenstående oplysninger skal på forlangende fra Vestforbrænding kunne forelægges i form af enten et gyldigt certifikat i kraft, eller den/det af leverandøren udformede kvalitetssikringsstandard og miljøledelsessystem, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

 

Vestforbrænding oplevere en voldsom og akut stigning i modtagelsen af fraktionen udendørs og malet træ, i sådan et omfang at Vesforbrændings egen behandlings kapacitet er væsentligt overskredet. Da det samtidig ikke er muligt bare at opbevare fraktionen til der kommer et fald i mængden, er der behov for akut hjælp til at behandle fraktionen. Denne hjælp kan kun leveres af private leverandører, som har en overskydende kapacitet, og som kan påbegynde arbejdet hurtigt, da dette er nødvendigt i forhold til fraktionen.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 1 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 08:00
Sted:

 

Der vil ikke være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2021

Send til en kollega

0.047