23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-256535
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
17.06.2021

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300958&B=HOFOR

Udbyder

Hofor A/S

Fejlfinding og Tv-inspektion af afløbsledninger


Hofor A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Kale Anwar
E-mail: kalanw@hofor.dk
Telefon: +45 27953828
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300958&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=300958&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevand (Forsyningsaktivitet)

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fejlfinding og Tv-inspektion af afløbsledninger

 

Sagsnr.: 02.24-03254
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000 Undersøgelse af kloakledninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten omhandler levering af fejlfinding af anmeldte fejl/problemer samt TV-inspektion og rapportering af diverse fejl i afløbsledningerne i HOFORs forsyningsområde.

Arbejdet med tv-inspektioner er delt op i 2 forskellige dele. Den første del er fejlfinding, hvor det drejer sig om at finde årsagen til en anmeldt fejl eller et problem. Den anden del er den normale certificerede tv-inspektion og rapportering af diverse fejl i en afløbsledning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten omhandler levering af fejlfinding af anmeldte fejl/problemer samt TV-inspektion og rapportering af diverse fejl i afløbsledningerne i HOFORs forsyningsområde.

Arbejdet med tv-inspektioner er delt op i 2 forskellige dele. Den første del er fejlfinding, hvor det drejer sig om at finde årsagen til en anmeldt fejl eller et problem. Den anden del er den normale certificerede tv-inspektion og rapportering af diverse fejl i en afløbsledning.

Det primære formål med fejlfindingen er at konstatere, om problemet rent faktisk skyldes en fejl på HOFORs kloaksystem, eller om det med stor sikkerhed ikke skyldes en fejl på HOFORs kloaksystem.

Hvis det vurderes, at det ikke med 100 % sikkerhed kan udelukkes, at problemet skyldes en fejl på HOFORs kloaksystem, vil der blive udarbejdet en arbejdsopgave til tv- holdet.

Hvis tv-holdet under fejlsøgningen i et af HOFORs stik observerer en afgrening (tilslutning) på en HOFOR stikledning skal længden mellem denne afgrening og hovedledningen opmåles. Denne opmåling foretages med tv-inspektionsudstyret.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og kvalitetssikring / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og CV'er / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 2 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før rammeaftalens ophør, om rammeaftalen ønskes forlænget.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger end ovenfor, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af reference-listerne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave.

For ansøgere der baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, vil udvælgelse ske på baggrund af samtlige af de referencer der er fremsendt i forbindelse med ansøgningen, jf. dog udbudsbetingelsernes pkt. 5.1.

De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 2 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før rammeaftalens ophør, om rammeaftalen ønskes forlænget.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal være medlem af DTVK og have medarbejdere der er i besiddelse af DTVK-certifikat.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

HOFOR lægger i udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten. Ansøger skal mindst opfylde følgende:

— gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 20 %.

Hvis ansøger ikke har været etableret i 3 år, skal der oplyses nøgletal for den tid, ansøger har været etableret. Mindstekrav vil da kun gælde for den tid, ansøger har været etableret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

En gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår skal udgøre mindst 20 %.

Dokumentation for finansiel kapacitet kan ske ved, at der vedlægges revisorpåtegnet regnskab eller revisorerklæring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen skal ansøger i ESPD oplyse ansøgers mest betydelige arbejder på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år.

Ansøger kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal påvise mindst 3 referencer.

For hver reference bedes ansøger angive følgende:

i) Navn på ordregiver samt kontaktoplysninger, herunder kontaktpersonens navn, efternavn, mail samt direkte telefon

ii) Kontraktsum på tidligere opgaver

iii) Kontrakts længde (fra/til måned/år)

iv) Beskrivelse af leverancen/det udførte arbejde

v) Tilbudsgiver skal vedlægge dokumentation for, at virksomheden er medlem af DVTK.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Tilbudsgiver skal være medlem af DTVK og have medarbejdere der er i besiddelse af DTVK-certifikat.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2021
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2021

Send til en kollega

0.047