23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 184-334929
Offentliggjort
23.09.2015
Udbudstype
Andre

Udbyder

Aarhus Vand A/S

Vindere

Rammeaftale I (TV-E1)

(23.09.2015)
FKS Slamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S

Rammeaftale II (TV-E2)

(23.09.2015)
ISS Kloak- & Industriservice A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Rammeaftaler med tilhørende partneringaftale vedrørende TV-inspektion


Aarhus Vand A/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aarhus Vand A/S
Bautavej 1
Att: Afdelingsleder Peter Hjortdal
8210 Aarhus V
DANMARK
Telefon: +45 89471129
Mailadresse: phj@aarhusvand.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.aarhusvand.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: ja

Favrskov Spildevand A/S
Torvegade 7
8450 Hammel
DANMARK

Odder Spildevand A/S
Rude Havvej 9
8300 Odder
DANMARK

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Rammeaftaler med tilhørende partneringaftale vedrørende TV-inspektion.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Favrskov Kommune, Odder Kommune og Aarhus Kommune.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
I løbet af 2015 vil Favrskov Spildevand A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S gennemføre 5 fælles rammeaftaleudbud indenfor teknisk rådgivning og entreprenørarbejde indenfor ledningsarbejder og bygværker på afløbs- og vandsystemer med én overordnet partneringaftale. Derudover gennemfører Aarhus Vand A/S et udbud indenfor pumpestationer, der ligeledes indgår i den overordnede partneringaftale.
I beskrivelserne anvendes betegnelsen spildevandsledninger/spildevandssystemer generelt som fællesbetegnelse for spildevand, regnvand og fællessystemer.
Dette udbud omhandler rammeaftaler indenfor foringsopgaver og er en del af et samlet udbudskompleks. Der udbydes 2 selvstændige rammeaftaler indenfor TV-inspektion, i det følgende benævnt rammeaftale I (1) og rammeaftale II (2).
1) Rammeaftale I (TV-E1): TV-inspektionsopgaverne omfatter TV-inspektion og spuling i forbindelse med planlægningsprojekter, fornyelsesprojekter og nyanlæg i Favrskov, Odder og yderområderne i Aarhus (forstået som spildevandsområderne uden vandforsyning fra Aarhus Vand A/S).
2) Rammeaftale II (TV-E2): TV-inspektionsopgaverne omfatter TV-inspektion og spuling i forbindelse med planlægningsprojekter og driftsopgaver i nordlige del af Aarhus inkl. City samt den sydlige del af Aarhus.
Der søges samlet prækvalifikation på begge rammeaftaler. En tilbudsgiver kan dog ikke tildeles mere end en rammeaftale.
Det samlede udbudskompleks.
Det samlede udbudskompleks omfatter følgende udbud:
Foring (fagentreprise), opgravning (totalentreprise), TV-inspektion (rådgivning), planlægning (rådgivning), opmåling (rådgivning) og pumpestationer (totalentreprise).
Rammeaftalerne udbydes tidsmæssigt forskudt gennem 2015, og det er hensigten, at hovedparten af rammeaftalerne skal træde i kraft den 1.1.2016. Af ressourcemæssige årsager kan det vise sig nødvendigt at udskyde udbud af enkelte rammeaftaler, således at disse først træder i kraft i løbet af 2016.
Rammeaftalerne får en løbetid på op til 6 år.
Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet, og tildelingskriteriet bliver økonomisk mest fordelagtige tilbud.
For hvert af de ovennævnte udbud vil der blive et varierende antal delaftaler baseret på geografiske områder og/eller ydelser.
Rammeaftalen er et særskilt aftalegrundlag og udelukkende et anliggende for det enkelte selskab og kontraktholderen på rammeaftalen. Hvor en rammeaftale omfatter flere selskaber, vil kontraktholderen på rammeaftalen skulle indgå en separat aftale med hvert af selskaberne.
Rammeaftalerne er aftalemæssigt knyttet sammen af en partneringaftale, som forpligter parterne til løbende at samarbejde og udveksle erfaring med henblik på at skabe effektivisering, forbedringer og innovation.
Formålet med at udbyde rammeaftalerne i partnering, hvor kontraktholderne bliver en del af et samlet partneringsamarbejde, der går på tværs af de enkelte rammeaftaler, er at kontraktholderne i samarbejde med de 3 selskaber skal udvikle metoder til fornyelse af vand- og spildevandsledninger. Udviklingen skal ske med henblik på at opnå bedst mulig kvalitet og effektivitet på en miljømæssig optimal måde samtidig med, at der opnås størst mulig borger- og kundetilfredshed.
Når Aarhus Vand A/S, Favrskov Spildevand A/S og Odder Spildevand A/S har valgt at gennemføre udbuddene som fælles udbud med partnering sker det bl.a. med udgangspunkt i økonomiske og kvalitetsmæssige hensyn samt samfundsmæssige hensyn og interesser.
Det er en af målsætningerne i Vandsektorloven og den planlagte revision heraf, at vand- og spildevandsselskaberne i Danmark skal effektivisere deres aktiviteter. For at imødekomme disse ønsker, har Aarhus Vand A/S gennem mere end 10 år arbejdet på at udvikle en alternativ samarbejdsform baseret på partnering indenfor bygge- og anlægsarbejder.
Aarhus Vand A/S, Favrskov Spildevand A/S og Odder Spildevand A/S ønsker at videreudvikle dette partneringsamarbejde bl.a. med henblik på at reducere omkostningerne på anlægsarbejde. Dette skal eksempelvis ske ved at arbejde målrettet med løbende forbedringer i fællesskab på tværs af selskaber, rådgivere, entreprenører og leverandører.
Dertil kommer at selskaberne forventer at udløse væsentlige økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved at indgå rammeaftaler for et større geografisk område, end hvis selskaberne gennemførte udbuddene hver for sig.
Ved at koordinere udførelsen af anlægsarbejder i et større geografisk område vurderes det, at der er mulighed for i endnu højere grad end hidtil at tilgodese de infrastrukturelle udfordringer i forbindelse med fornyelsesopgaver.
Partneringsamarbejdet på tværs af de 3 selskaber vil gennem innovation understøtte en bredere udvikling af nye metoder, produkter og systemløsninger. Denne udvikling vil ikke blot komme selskaberne til gavn, men vil også komme de private virksomheder i partneringsamarbejdet til gavn i forbindelse med salg til såvel danske som udenlandske kunder. Tiltaget er ligeledes en udmøntning af Regeringens og Folketingets beslutning om at udpege vand- og spildevandsområdet til et kommende vækstområde for Danmark.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 90491000

II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3)
Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF
Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende
Kontrakten er ikke omfattet af direktivet
Aarhus Vand A/S, Favrskov Spildevand A/S og Odder Spildevand A/S har gennemført et fælles udbud af partnering- og rammeaftaler på vand- og spildevandsområdet efter reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udbuddet udgøres af en »blandet kontrakt«. Kontrakten (samarbejdet) omfatter dels Aarhus Vand A/S' aktiviteter, der er underlagt reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, dels Favrskov Spildevand A/S og Odder Spildevand A/S' aktiviteter, der er underlagt reglerne i udbudsdirektivet. Udbudspligten er iagttaget under hensyntagen til »kontraktens hovedgenstand«. Forsyningsvirksomhedsdirektivet finder anvendelse på det fælles udbud af partnering- og rammeaftalerne, idet kontraktens hovedformål er relateret til forsyningsaktiviteten omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, og idet der i øvrigt er en tilstrækkelig økonomisk og/eller teknisk begrundelse for sammenlægningen af de forskellige ordregivende myndigheders kontrakter. Det er oplyst, at der forventes følgende aktiviteter og fordeling heraf mellem de deltagende parter:
— Aarhus Vand A/S 180 000 000-200 000 000 DKK pr. år (heraf ca. 50 000 000-70 000 000 DKK pr. år inden for drikkevand)
— Favrskov Spildevand A/S 15 000 000-30 000 000 DKK pr. år
— Odder Spildevand A/S 10 000 000-20 000 000 DKK pr. år.
Langt den overvejende del af aktiviteterne relaterer sig til Aarhus Vand A/S, så hovedformålet med det fælles udbud er udførelse af forsyningsaktiviteter. Aftalekomplekset er derfor udbudt efter reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, idet der i øvrigt foreligger en tilstrækkelig økonomisk og/eller teknisk begrundelse for et samlet udbud af Aarhus Vand A/S, Favrskov Spildevand A/S og Odder Spildevand A/S' aftaler begrundet i følgende hensyn:
— Økonomiske hensyn i forhold til opnåelse af væsentlige besparelser ved indgåelse af aftaler om udførelse af arbejder i et større geografisk område. Det er en af målsætninger i vandsektorloven og den planlagte revidering heraf, at vand- og spildevandsselskaberne skal effektivisere deres aktiviteter
— Samfundsmæssige hensyn i relation til sikring af infrastruktur og mindskelse af gener på infrastrukturen vedkoordinering af udførelse af arbejder, idet der herved opnås mindre og fælles arbejdspladser for udførelse af arbejderne
— Samfundsmæssige interesser i forhold til fremme af innovation inden for dette område og inden for udvikling af partneringsamarbejder for udførelse af arbejder inden for dette felt. Samfundsmæssige interesser i forhold til fremme af informationen og udvikling af partneringsamarbejde inden for vand- og spildevandsområdet. For at øge innovationshøjden, har Aarhus Vand A/S siden 2012 arbejdet struktureret med innovation, idet Aarhus Vand A/S både har fokus på nye metoder, produkter og systemløsninger. De herved opnåede resultater anvendes ikke kun til gavn for Aarhus Vand A/S' arbejder, men udbredes generelt til myndighedernes — i såvel Danmark som udlandet — gennem Aarhus Vand A/S' samarbejdspartnere. Samarbejdet er dermed i overensstemmelse med Regeringens- og Folketingets målsætninger om øget eksport af innoverede løsninger inden for vand- og spildevandsområdet. Innovation forudsættes i den forbindelse bl.a. at ske med fokus på følgende:
— Fremtidig udvikling af uprøvede løsninger i udførelse af de respektive arbejder
— Udvikling af innovative løsninger til understøttelse af fremtidig udvikling
— Forskning og udvikling af metoder og udførelse af arbejder, samarbejdsformer og kontrakter for udførelse af disse arbejder
— Sikring af mulighed for offentliggørelse af resultater af partneringsamarbejder og udbredelse heraf indenfor området.
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 35-060359 af 19.2.2015

Del V: Kontrakttildeling

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Rammeaftale I (TV-E1)
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16.9.2015
V.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud:3
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

FKS Slamson A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 35 000 000 DKK
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Rammeaftale II (TV-E2)
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16.9.2015
V.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud:3
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

ISS Kloak- & Industriservice A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund
DANMARK

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 10 000 000 DKK
Eksklusive moms
V.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der eksisterer ikke et mæglingsorgan i Danmark

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er) I tilfælde, hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt.
Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.9.2015

Send til en kollega

0.062