23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 098-253603
Offentliggjort
21.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredensborg Kommune

Levering af træpiller


Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Stefan Ising
E-mail: stis@fredensborg.dk
Telefon: +45 72562411
Fax: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/156306365.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/156306365.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/156306365.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af træpiller

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09111400 Træbaseret brændsel
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fredensborg Kommune udbyder levering af træpiller til kommunens bygninger med træpillefyr.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Fredensborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fredensborg Kommune udbyder levering af ca. 525 ton træpiller årligt til opvarmning af 15 ejendomme. Det anførte forbrug er skønnede mængder, udregnet på baggrund af tidligere aktivitet.

Der vil blive indgået rammeaftale med én leverandør.

Udbudsmaterialet bilag 3 indeholder en oversigt over leveringsadresser med angivelse af forventede mængder og antal leveringer pr. år samt distributionsforhold vedrørende den enkelte ejendom.

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en 3-årig rammeaftale vedrørende levering af træpiller. Kommunen har option på forlængelse i yderligere 1 år.

Tilbudsgiver skal afgive en pris for perioden 1. august 2021 - 31.december 2021. Prisen pr. ton træpiller kan derefter reguleres hvert kvartal jf. kontrakten pkt. 10.

Aftalen træder i kraft den 1. august 2021 og udløber den 31. juli 2024. Der tages stilling til optionen på 1 års forlængelse 6 måneder inden rammeaftalen udløber.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kommunen har option på forlængelse med 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

— Tilbudsgivers årsomsætning vedr. levering af træpiller for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver.

Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers årsomsætning skal for hvert af årene som minimum være 1,5 mio. DKK.

— Tilbudsgivers soliditetsgrad skal for hvert af årene som minimum være 5 %.

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Såfremt tilbudsgiver er et konsortium eller en sammenslutning af virksomheder, eller såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders/virksomheders økonomiske og finansielle formåen, skal mindstekravene være opfyldt for de enheder/virksomheder, som tilbudsgiver baserer sig på eller samlet set for sammenslutningen/konsortiet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I Mercell skal afgives følgende oplysninger vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

Referencer for tilsvarende leverancer indenfor de sidste 3 år, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

- Start- og evt. slutdato for leverancen

- Modtager af leverancen (kunden)

- Kontraktværdi i DKK ekskl. moms for leverancen

- Kort beskrivelse af leverancen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

For at være egnet, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver skal have minimum 3 relevante referencer inden for levering af træpiller inden for de seneste 3 år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

De tilbudte træpiller skal have en diameter på 6 mm og leve op til DS/EN ISO 17225-2 (2014) eller tilsvarende certificeringer. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende.

De tilbudte træpiller skal leveres i kvalitetsklasse A1.

Træpiller skal leveres med blæsebil med mulighed for en rækkevidde på mindst 20 m fra blæsebil til indblæsningsstuds til silo. Siloens påfyldningskobling er nordisk kobling f/foderbus.

Træpiller skal indblæses i ordregivers anviste siloer. Indblæsning skal foretages skånsomt, så kvaliteten af træpillerne ikke forringes.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/05/2021

Send til en kollega

0.031