23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 094-247836
Offentliggjort
17.05.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Fredensborg Kommune

Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning


Fredensborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Hoelgaard Preisler
E-mail: rhop@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565314
Fax: +45 72565000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147958793.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
CVR-nummer: 64 50 20 18
Postadresse: Stengade 59
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Eva Rostgaard-Hansen
E-mail: erh11@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/om-kommunen/kontakt-helsingoer-kommune/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordsjællands Park og Vej I/S
CVR-nummer: 35418733
Postadresse: Kongevejen 425C
By: Kvistgaard
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3490
Land: Danmark
E-mail: nspv@nspv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.nspv.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90690000 Fjernelse af graffiti
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende miljøvenlig graffitiafrensning i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Baggrunden for gennemførelse af dette udbud er ønsket om at begrænse mængden af graffiti, som traditionel graffiti, tags, farve og maling, tusch m.m., samt opklæbede plakater, klistermærker og lignende.

Udbuddet er et genudbud af det annullerede udbud, der har bkg.: 2020/S 229-564455. De ændringer, der er foretaget i udbudsmaterialet, er beskrevet i bilag til udbudsbetingelserne: Ændringer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Helsingør kommune og Fredensborg kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter afrensning af graffiti m.m. på følgende overflader:

- Murværk (bygningsfacader m.m.)

- Skiffer (bygningsfacader m.m.)

- Pudset murværk (bygningsfacader m.m.)

- Beton (støttemure, broer, tunneller, autoværn m.m.)

- Malede materialer herunder træ (døre, vinduer, hegn, bænke, borde, gavle m.m.)

- Metal (buslæskærme, standere, affaldskurve, autoværn m.m.)

- Glas (Skærme på infostandere, enkelte buslæskærme + bygningsfacader)

- Glasfiber (buslæskærme, standere, affaldskurve m.m.)

- Skiltemateriel (byskilte, vejnavneskilte, trafikskilte m.m.)

- Tage beklædt med tagpap, eternit, skiffer, stål trapez plader, tagsten

- Legeredskaber og sten

- Ubehandlet træ (Bænke, badebroer mm).

Herudover ønskes mulighed for brug af antigraffiti-behandling/coating på diverse overflader. Fjernelse af plakater/klistermærker på alle overflader samt sandblæsning og maling af metalliske overflader og overmaling.

Opgaven omfatter ikke afrensning af graffiti på teknikskabe og brandhaner.

Opgaven omfatter ikke de buslæskure, som er reklamefinansierede.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav og krav der stilles hertil, henvises til bilag 1 - kravspecifikation og rammeaftalen, jf. bilag 3 - arbejdsklausul. Rammeaftalen er fireårig og træder i kraft ved underskrift.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 017-039184
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rengøringsservice Danmark A/S
CVR-nummer: 29789037
Postadresse: Produktionsvej 8-10
By: Glostrup
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2600
Land: Danmark
E-mail: mh@rs-dk.dk
Telefon: +45 70112160
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 700 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 700 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Hydroclean ApS
CVR-nummer: 36548134
Postadresse: Lejrvej 4 A
By: Værløse
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3500
Land: Danmark
E-mail: adm@hydroclean.dk
Telefon: +45 71545353
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 100 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal udfylde Mercells udgave af ESPD'et som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold: Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor.

2) at tilbudsgiveren opfylder de mindstekrav til egnethed økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk og faglig formåen), der er fastsat i nærværende bekendtgørelse. Kravene til udfyldelse af ESPD'et er udførligt beskrevet i udbudsbetingelserne, jf. punkt 5. Ordregiver skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og/eller 136, nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1: nr. 1 (tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne), nr. 2 (ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs mv.), nr. 4 (konkurrencefordrejning) og nr. 7 (ubetalt forfalden gæld til det offentlige på under 100 000 DKK) Før ordregivers beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for oplysninger, der er afgivet i ESPD'et i henhold til udbudslovens § 148. De pågældende tilbudsgivere skal indenfor en nærmere angivet frist, dog ikkeunder 18 kalenderdage fra modtagelsen af forespørgslen fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de ovennævnte udelukkelsesgrunde, samt for at de i udbudsbekendtgørelsen nævnte mindstekrav til soliditetsgrad er opfyldt. Referencerne, der er beskrevet i besvarelsen af ESPD'et anses som værende et endeligt bevis, hvorfor tilbudsgiver ikke vil blive bedt om yderligere dokumentation herfor. Dokumentationen kan udgøres af hhv. f.eks. en serviceattest, som udstedes af Erhvervsstyrelsen efteranmodning, og hhv. en erklæring om, at de i ESPD'et anførte oplysninger om økonomisk og finansiel formåen - dvs. de finansielle nøgletal - er korrekte. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne for videre gennemgang af krav til dokumentation og processen herfor. Det bemærkes, at såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal rammeaftalen underskrives af samtlige deltagere i sammenslutningen/konsortiet. Tilbudsgiveren ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når:

1) ordregiveren kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database (eksempelvis CVR), eller

2) ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudsloven § 151, stk. 5. Angående rammeaftalens volumen er denne opgjort ud fra det nuværende forbrug og den nugældende aftales priser. Hertil er lagt en buffer på ca. 15 pct., for at tage højde for eventuel stigning i mængden af graffiti. Forbruget kan dog både stige og falde, lige som priserne kan stige eller falde på den nye aftale ift. den gældende. Derfor er opgørelsen af volumen alene ordregivers bedste skøn af kontraktens værdi og ikke en garanti for, at der vil være præcis denne volumen på aftalen.

Der afholdes orienteringsmøde vedr. udbuddet. Mødet afholdes virtuelt og kan tilgås på følgende link: https://fredensborg.webex.com/fredensborg/j.php?MTID=mc39efed793302e0f5ce1a37b23d3b17c

Tilmelding er ikke påkrævet. Der optages en video af mødet, som vil blive lagt op i Mercell. Hvis der opstår tekniske udfordringer med at lægge videoen ind i Mercell, eller at optage videoen, lægges der i stedet et skriftligt referat af mødet i mercell. Mødet afholdes den 1. februar kl. 11.00-12.00.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/05/2021

Send til en kollega

0.033