23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 092-238569
Offentliggjort
12.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
09.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/229eca0a-d4d4-4152-89a4-31f3bc5f38c0/homepage

Udbyder

Reno-Nord I/S

Behandling af slagge for I/S Reno-Nord


Reno-Nord I/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Reno-Nord I/S
CVR-nummer: 46076753
Postadresse: Troensevej 2
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Hammerich
E-mail: mehh@cowi.com
Telefon: +45 56404592
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://renonord.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/229eca0a-d4d4-4152-89a4-31f3bc5f38c0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/229eca0a-d4d4-4152-89a4-31f3bc5f38c0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/229eca0a-d4d4-4152-89a4-31f3bc5f38c0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling af slagge for I/S Reno-Nord

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Behandling af slagge for I/S Reno-Nord.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ydelsen omfatter behandling af op til ca. 44 000 ton pr. år.

Entreprenørens opgaver omfatter følgende hovedydelser:

- Afhente råslagge på anlægget

- Forestå mellemlagring og modning

- Foretage sortering af råslagge

- Mekanisk prøveudtagning og forsendelse af prøve til anvist laboratorium

- Transport og afsætning af den færdig sorterede slagge, samt afsætning af forbrændingsjern og ikke magnetiske metaller

- Fuldstændig myndighedsbehandling

- Afrapportering til I/S Reno-Nord.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2022
Slut: 31/12/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbuddet omfatter mulighed for ordregiver til at forlænge kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange 1 år. Udnyttes begge perioder fuldt ud løber den pågældende kontrakt således frem til og med den 31. december 2028.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver vil endvidere i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, blive udelukket fra udbuddet, hvis denne er omfattet af § 137, nr. 1-6.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal oplyse soliditetsgrad.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår.

Tilbudsgiver skal fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kon-trakten krævede sikkerhedsstillelse.

og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i kontrakten krævede sikkerhedsstillelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver skal have reference(r) på behandling af slagge.

- Tilbudsgiver skal have rådighed over et eller flere anlæg.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal i løbet af de sidste 3 år have varetaget behandling af slagge fra forbrænding med et samlet omfang svarende til 20 000 ton pr. år.

- Tilbudsgiver skal have rådighed over et eller flere miljøgodkendte behandlingsanlæg, der tilsammen kan behandle 44 000 ton slagge pr. år fra 1. januar 2022.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktvilkår fremgår af udkast til kontrakt

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/06/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbudsgiver har ikke adgang til åbning af tilbud.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver har ikke adgang til åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vedr. dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne fremlægge egentlig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke

er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt de frivillige udelukkelsesgrunde. For danske

virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen,

Der ikke er mere end 6 måneder gammel. For udenlandske leverandører skal dokumentationen ske i form af dokumenter eller erklæringer ligestillet med en dansk serviceattest.

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiveren i forbindelse med fremsendelse af dokumentation for de i ESPDet indeholdte oplysninger i øvrigt dokumentere, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen hos den støttende enhed. Den støttende virksomhed skal i den forbindelse oplyse, i hvilken grad der stilles økonomisk og finansiel formåen til rådighed, samt hvilken konkret teknisk og faglig formåen, der stilles til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse.

Dette betyder, at den enhed, som tilbudsgiveren baserer sig på, kan stille en begrænset formåen til rådighed, såfremt tilbudsgiveren kan påvise rådighed over den specifikke formåen. I det omfang der alene stilles en begrænset formåen til rådighed, er det alene den begrænsede formåen, som kan indgå i vurderingen af tilbudsgiverens egnethed.

Ovenstående dokumentationskrav gælder også, såfremt tilbudsgiver godtgør sin økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige kapacitet ved henvisning til koncernforbundne selskaber. Såfremt tilbudsgiver er et konsortium, skal der fremsendes en konsortieerklæring, der erklære, at parterne udgør et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den pågældende kontrakt. Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller

kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontrakten krævede sikkerhedsstillelse og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i kontrakten krævede sikkerhedsstillelse. Som dokumentation for, at

tilbudsgiver har et kvalitetsledelsessystem og et miljøledelsessystem, skal tilbudsgiver fremlægge de angivne certifikater.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021

Send til en kollega

0.031