23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 075-192128
Offentliggjort
19.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.05.2021 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297313&B=NST

Udbyder

Naturstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(07.05.2021)

Ordregiver har vurderet, at der er behov for at foretage større ændringer i udbudsmaterialet.

Motormanuelle opgaver og andet forefaldende skovarbejde


Naturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Steffen Rasmussen
E-mail: stera@nst.dk
Telefon: +45 93564061
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297313&B=NST
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=297313&B=NST
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Motormanuelle opgaver og andet forefaldende skovarbejde

 

Sagsnr.: 21/09102
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten vedrører motormanuelle opgaver fordelt på flere formål, håndtering af bæverrydninger samt andre forekommende opgaver. Opgaverne vil ligge inden for områderne bevoksningsudrensning, kulturpleje, flisfældning, hedepleje og andet, fx vedligehold af friluftsfaciliteter, affaldsindsamling og lignende.

Opgaverne udføres på Naturstyrelsen Vestjyllands arealer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 720 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

 

Naturstyrelsen Vestjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten vedrører motormanuelle opgaver fordelt på flere formål, håndtering af bæverrydninger samt andre forekommende opgaver. Opgaverne vil ligge inden for områderne bevoksningsudrensning, kulturpleje, flisfældning, hedepleje og andet, fx vedligehold af friluftsfaciliteter, affaldsindsamling og lignende.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 720 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). I ESPD del IV, afsnit B, skal følgende oplysninger angives:

1) Tilbudsgivers omsætning det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller eventuelt henvise til database med dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Der skal fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens omsætning det senest disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en omsætning i det seneste disponible regnskabsår på mindst 1 mio. DKK ekskl. moms. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). I ESPD del IV, afsnit C, skal følgende oplysninger angives:

En liste med de betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på.

Tilbudsgiver vil som udgangspunkt ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få dokumenteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 2 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som de i den udbudte kontrakt inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Ved relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som de i den udbudte kontrakt forstås følgende:

Opgaver inden for skovdrift som for eksempel bevoksningsudrensning og kulturpleje samt motormanuelle opgaver m.v. Navne og CV´ere for de tilbudte medarbejdere, der dokumentere uddannelse og relevant erhvervserfaring i mindst 2 år inden for de seneste 10 år, for mindst én af de tilbudte medarbejdere.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Der er stillet uddannelsesmæssige krav til medarbejdere, som skal udføre nærmere angivne opgaver under kontrakten.

Tilbudsgiver skal i hele kontraktperiodens løbetid opretholde en relevant erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 5 mio. for person- og tingskade.

Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse til at handle på konsortiets vegne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 28/08/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/05/2021
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Naturstyrelsen

Førstballevej 2

7183 Randbøl

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2024

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail. Kontaktoplysningerne fremgår af EU-supply.

Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/04/2021

Send til en kollega

0.047