23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 074-187989
Offentliggjort
16.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
04.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc5c2b8b-8eb8-4432-ab38-180cebe5d48e/homepage

Udbyder

Randers Kommune

Vindere

(14.09.2021)
Forstas A/S
Vejle

Drift af parker i Randers midtby


Randers Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
CVR-nummer: 29189668
Postadresse: Laksetorvet
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Kevin Lousen
E-mail: kevin.lousen@randers.dk
Telefon: +45 89151198
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc5c2b8b-8eb8-4432-ab38-180cebe5d48e/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc5c2b8b-8eb8-4432-ab38-180cebe5d48e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc5c2b8b-8eb8-4432-ab38-180cebe5d48e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc5c2b8b-8eb8-4432-ab38-180cebe5d48e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud vedrørende drift af parker i Randers midtby

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører udførelse af vedligeholdelse og drift af byparker i Randers Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77311000 Vedligeholdelse af have- og parkanlæg
77312000 Fjernelse af ukrudt
77313000 Vedligeholdelse af parker
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
77314000 Vedligeholdelse af arealer
77314100 Anlæg af græsplæner
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
77341000 Træbeskæring
77342000 Hækkeklipning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Randers

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører udførelse af vedligeholdelse og drift af byparker i Randers Kommune. Der er tale om 15 byparker med en samlet størrelse på omtrent 60 ha:

— Altananlæggene

— Brotoftens grønne arealer (forventes at udgå i kontraktens løbetid, grundet projektet Flodbyen)

— Doktorparken

— Folkets Park ved Asavænget

— Gethersanlægget

— Justesens plæne

— Kærsmindeparken

— Park ved lystbådehavnen

— Rismølleparken

— Skovbakken

— Thors Bakkes grønne arealer

— Tirsdalen

— Tronholmparken

— Tøjhushaven

— Vestparken.

Driftsopgaverne omfatter pleje, vedligehold og renhold af byparkerne, herunder også tilhørende arbejdspladsafmærkning, leverancer og bortskaffelse af affald.

Kravene til arbejdets kvalitet er beskrevet i udbudsmaterialet.

Der tages forbehold for ændringer i antallet af eller arealer i byparker, som ikke kunne forudsiges på udbudstidspunktet. Herudover kan der ændres i kontraktens mængder med +/- 20 % i kontraktens løbetid, uden ændring af enhedspriser samt ændringer af ikke-væsentlig karakter.

Den forventede omsætning er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for omfang angivet i bilag 2 – tilbudslisten.

Den udbudte kontrakt tildeles én leverandør, og har en løbetid på 4 år. Kontrakten kan forlænges med op til 2 år. Opsigelsesvilkår fremgår af kontrakten.

Der tages forbehold for ændringer i antallet af eller arealer i byparker, som ikke kunne forudsiges på udbudstidspunktet.

Gældende for standardplejen skal kontrakthaver inden for de tilbudte enhedspriser, der er angivet i bilag 2 – tilbudsliste, fane Standardpleje, acceptere ændringer på +/- 20 % af den årlige kontraktsum som angivet i bilag 2 – tilbudsliste, fane forside, pkt. 1 Standardpleje. Ordregiver er dog berettiget til at ændre ubegrænset i forhold til de enkelte delposter, såfremt dette ikke medfører ændringer af den samlede årlige kontraktsum på mere end +/- 20 %.

Såfremt ændringerne udgør mere end +/- 20 % af den årlige kontraktsum, som defineret ovenfor, kan der ske regulering af enhedspriserne for standardpleje efter aftale mellem kontrakthaver og ordregiver.

En eventuel prisregulering, jf. § 11, skal ske forinden beregningen af de 20 % foretages.

Gældende for supplerende pleje forpligter ordregiver sig ikke med kontrakten til et bestemt antal timer. Kontrakthaver er derfor ikke berettiget til erstatning eller kompensation, såfremt ordregivers behov afviger fra det, der er angivet i udbudsmaterialet, herunder særligt bilag 2 – tilbudsliste.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Klima- og naturhensyn / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveudførelse og kommunikation / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2021
Slut: 31/10/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge kontrakten i 2 x op til 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

Såfremt optionen udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet opdeles ikke i delaftaler, da ordregiver vurderer, at der er væsentlige økonomiske fordele ved at udbyde indkøbet som et samlet køb; både i forhold til leverandørernes mulighed for stordriftsfordele samt ordregivers omkostninger forbundet med udbuddet og efterfølgende kontrakt- og leverandørhåndtering.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

— Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være minimum 12 % ved det seneste afsluttede regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes:

Soliditetsgrad=(Egenkapital ultimo*100)/(Samlede aktiver ultimo).

Ansvarlig lånekapital skal ikke medtages som egenkapital, da dette anses som værende fremmedkapital.

Hvis tilbudsgiver byder som en del af et konsortium, jf. afsnit udbudsbetingelsernes 6.4, skal konsortiet tilsammen kunne opfylde disse krav, det vil sige at konsortiets samlede omsætning minimum skal være ovenstående, og at konsortiet samlet set skal have en soliditetsgrad på minimum 12 %. Dette gør sig ligeledes gældende, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6.5.

Konsortiets samlede soliditetsgrad beregnes:

Konsortiedeltagernes soliditetsgrad=(Konsortiedeltagernes egenkapital ultimo*100)/(Konsortiedeltagernes samlede aktiver ultimo).

Som dokumentation anvendes senest afsluttede regnskab indeholdende oplysning om soliditetsgrad. Alternativt accepteres også revisorerklæring med oplysning om soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Soliditetsgrad på min. 12 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

- 3 referencer i form af kontrakter vedrørende pleje og vedligeholdelse af grønne områder, og med en værdi på minimum 0,5 mio. p.a. pr. kontrakt. Referencerne skal vedrøre rammeaftaler eller løbende kontrakter, hvor der er udført mindst 6 måneders arbejde inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen.

- Til brug for vurderingen af referencernes opfyldelse heraf, bedes referencerne indeholde en kort beskrivelse af kontrakternes indhold, kontraktperiode, omfang samt (årlig) kontraktværdi.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

3 referencer i form af kontrakter vedrørende pleje og vedligeholdelse af grønne områder, og med en værdi på minimum 0,5 mio. p.a. pr. kontrakt.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles bl.a. krav til miljø, social ansvarlighed, etik, personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik samt uddannelsesklausul, jf. kontraktudkastets § § 24-29.

Krav om erhvervsansvarsforsikringen, der i hele kontraktens løbetid skal have en dækningssum på minimum 10 mio. DKK, jf. kontraktudkastets § 21.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver har planlagt at afgive kontrolbud på ydelsen og forbeholder sig ret til at annullere udbuddet på baggrund af det afgivne kontrolbud, hvis ordregiver på baggrund af den foretagne tilbudsvurdering foretrækker den interne opgaveløsning.

Ordregiver vil i dette udbud anvende de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1., nr. 1-6.

Dertil finder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, udbudslovens § § 135-136 ligeledes anvendelse.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2) og III.1.3).

Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten.

Kontrakthaver skal senest på tidspunktet for kontraktens underskrivelse stille sikkerhed i form af en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti, der skal udgøre 10 % af kontraktens årlige kontraktsum, der udgør "Tilbudssum i alt" i bilag 2 – tilbudsliste.

Sikkerhedsstillelsen skal være en anfordringsgaranti, der kan hæves af ordregiver uden rettergang. Sikkerhedsstillelsen skal stilles af en af ordregiver anerkendt bank eller andet af ordregiver anerkendt penge- eller kautionsforsikringsinstitut.

I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

- Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 12 måneder.

- Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed.

- Senest afsluttede regnskab indeholdende oplysning om soliditetsgrad. Alternativt accepteres også revisorerklæring med oplysning om soliditetsgrad.

- Dokumentation for gældende erhvervsansvarsforsikring

- Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.5: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Der er intet mæglingsorgan i Danmark.

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2021

Send til en kollega

0.031