23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 171-311213
Offentliggjort
04.09.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.10.2015 Kl. 12:00

Addresse
BIOFOS A/S
Refshalevej 250
Att: David Salomonsen
1432 København K

Udbyder

BIOFOS A/S

Vindere

Rammeaftale for tankeftersyn

(30.12.2015)
PN Rustfri Rørmontage og Service A/S
Falkevej 34
4600 Køge

Udbud af rammeaftale for tankeftersyn


BIOFOS A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

BIOFOS A/S
Refshalevej 250
Att: David Salomonsen
1432 København K
DANMARK
Mailadresse: dsa@horten.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.biofos.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: BIOFOS A/S
Refshalevej 250
1432 København K
DANMARK

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Miljø
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud af rammeaftale for tankeftersyn.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Opgaven skal udføres i København og omegn. BIOFOS ønsker at indgå en samlet rammeaftale for service på skraberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og renseanlæg Damhusåen.

NUTS-kode DK011,DK012

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 2

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 20 000 000 og 24 000 000 DKK
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
BIOFOS ønsker at indgå en samlet rammeaftale for service på skraberudrustning i primærtanke (forklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og sekundærtanke (efterklaringstanke) på renseanlæg Lynetten og renseanlæg Damhusåen.
Rammeaftalen fastlægger priser for faste årlige serviceopgaver, nærmere beskrevne ad hoc opgaver samt timepriser for uspecificerede opgaver. BIOFOS trækker på rammeaftalen efter behov, og er ikke bundet til at aftage en bestemt volumen. Dog forpligter BIOFOS sig til at købe årlig service på 16 tanke jf. kravspecifikationen i kontraktperioden. Service på disse 16 tanke foretages løbende hen over året efter BIOFOS' anvisning af tidspunkt. Rammeaftalen er eksklusiv for BIOFOS således, at samtlige opgaver omfattet af kravspecifikationen indkøbes på rammeaftalen, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
Faste serviceopgaver består af:
— Kontrol og eventuel opstramning af plastkæde/rustfri stålkæde samt kontrol af befæstelsen til skrabere
— Kontrol af tandhjul for samme
— Kontrol af slid og revnedannelse i led i plastkæde til skrabere
— Kontrol af fejl på glasfiberskrabere (Revner, slid, nedbrydning af glasfiberen etc.)
— Kontrol af gummi på skrabere (Revner og befæstelse. Kun primærtanke)
— Kontrol af glidesko på glasfiberskrabere (Kun primærtanke)
— Kontrol af rustfrit skraberbord til svømmeslam (Slid og revner etc. Kun primærtanke)
— Kontrol af hjul og aksler på glasfiberskraber (Kun sekundærtanke)
— Kontrol af duplex trækkæde i stål (Slid og opstramning)
— Kontrol af drivstation herunder elmotor, gear og kilerem. (Lejestøj, olie-spild/ niveau etc.)
— Kontrol af funktion efter service
— Indrapportering af synlige betonskader
— Udfærdigelse af servicerapport.
Yderligere ad hoc-opgaver vedrørende skraberudrustning i både primærtanke og sekundærtanke kan efter behov bestå af følgende delopgaver:
— Udskiftning af stålhovedaksel til rustfast hovedaksel
— Udskiftning af akseltap med holder kaldet granat
— Udskiftning af vægplade til hovedaksel
— Udskiftning af vægplade til granater
— Udskiftning af komplet plastkæde og tandhjul samt efterfølgende opstramning
— Udskiftning af glasfiberskraber
— Udskiftning af duplex trækkæde i stål samt renovering af kædeopstrammer
— Udskiftning af hjul og aksler på glasfiberskraber (kun sekundærtanke)
— Udskiftning af glidesko på glasfiberskraber (kun primærtanke)
— Udskiftning af gummi på glasfiberskraber (kun primærtanke)
— Indkøring af skraberudrustning efter renovering
— Udfærdigelse af rapport over renovering evt. med fotodokumentation.
Endvidere omfatter rammeaftalen faste timepriser for følgende medarbejderkategorier:
— Svend
— Lærling
— Arbejdsmand.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50514100, 71550000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Prislejet er angivet for rammeaftalens løbetid inkl. eventuel forlængelse, dvs. i alt 48 måneder.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 20 000 000 og 24 000 000 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Intet krav.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår nærmere af udbudsmaterialet. Betalingsfristen er 30 dage netto. Betalingsfristen gælder fra BIOFOS' modtagelse af faktura udfærdiget i overensstemmelse med rammeaftalen.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen specifik retlig form, men såfremt tilbudsgivere byder i konsortium, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som den ordregivende myndighed med bindende virkning over for konsortiet kan korrespondere med og indgå aftaler med. Dette skal fremgå af ansøgningsmaterialet.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Leverandøren kan ikke lade arbejder under rammeaftalen udføre af underleverandører. Dette forbud gælder dog ikke, såfremt Leverandøren i forbindelse med prækvalifikation har støttet sig på underleverandørens tekniske eller økonomiske kapacitet. I sidstnævnte tilfælde kan disse underleverandører alene udføre de arbejder, som fremgår af Leverandørens ansøgning og tilbud, at den pågældende underleverandør skal udføre.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nummer samt navn og e-mailadresse for kontaktperson.
2. Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv. Tilbudsgiverne opfordres til at anvende skabelon A for erklæringen.
3. Erklæring om eller dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a-c. Hvis tilbudsgiverne vælger at fremlægge dokumentation i form af en serviceattest, må denne maks. være 6 måneder gammel på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Hvis tilbudsgiverne vælger at erklære, opfordres tilbudsgiverne til at anvende skabelon B for en »artikel 45- erklæring«. Erklæringen skal være dateret senest 6 måneder før tilbudsfristens udløb.
Tilbudsgivere, der befinder sig en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a-c nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4. Oplysning om tilbudsgivers samlede omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
5. Oplysning om tilbudsgivers egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
6. Ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation siden sidste regnskabsaflæggelse, skal tilbudsgiver vedlægge en redegørelse herom.
Til brug for afgivelse af oplysningerne (4)-(6) kan tilbudsgiver anvende den skabelon C.
Såfremt tilbudsgiver ikke kan fremlægge ovennævnte oplysninger vedrørende sin finansielle og økonomiske kapacitet (f.eks. fordi tilbudsgiver er etableret inden for de seneste 3 år), skal tilbudsgiver vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks. revisorerklæring vedrørende tilbudsgivers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske kapacitet.
7. Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring. Tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for, at tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring dækker ydelser omfattet af udbuddet, ligesom tilbudsgiver skal fremsende dokumentation for, at en sådan erhvervsansvarsforsikring er i kraft på tidspunktet for Rammeaftalens indgåelse.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
8. Liste over de betydeligste tilsvarende eller lignende tjenesteydelser, tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år, gerne med angivelse af omtrentligt kontraktbeløb, tidspunkt for levering, navn på den offentlige eller private modtager samt eventuel kontaktperson, som Ordregiverne har mulighed for at kontakte.
9. Beskrivelse af de foranstaltninger, tilbudsgiveren har truffet til sikring af kvaliteten af de leverede ydelser svarende til ydelserne under den her udbudte rammeaftale (f.eks. oplysning om relevante ISO certificeringer).
10. Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgivers medarbejdere, det er ansvarlige for udførsel af opgaver under rammeaftalen, såfremt rammeaftalens tildeles ansøger.
Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som tilbudsgiver) skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved en erklæring eller ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere. Ordregiver vil prækvalificere de ansøgere med den bedste økonomiske og tekniske kapacitet, jf. punkt III.2.2) og punkt III.2.3) ovenfor.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
2.10.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
9.10.2015
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Ansøgningen skal fremsendes til/afleveres hos: BIOFOS A/S Refshalevej 250 1432 København K Ansøgning skal være kommet frem senest ved ansøgningsfristens udløb. Ansøgning bedes tydeligt mærket »Ansøgning — Tankeftersyn«.
Ansøgning skal afleveres i 2 fysiske eksemplarer, samt i én digital udgave enten på CD-rom eller på et USB-stik. De fysiske eksemplarer af ansøgningen bedes mærket henholdsvis »original« og »kopi«. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to fysiske eksemplarer, eller mellem de fysiske eksemplarer og den elektroniske udgave af ansøgningen, vil det fysiske eksemplar, som er mærket »original« blive lagt til grund.
Ansøgning kan ikke fremsendes pr. e-mail. Såfremt ansøger fremsender ansøgningen pr. post, skal ansøger selv sikre sig, at Ordregiverne modtager ansøgningen inden ansøgningsfristens udløb. Ansøger har mulighed for at få udleveret en kvittering for aflevering af Ansøgningen, hvis dette afleveres personligt i receptionen på ovenstående adresse. Receptionen er åben fra mandag-torsdag, kl. 9-15 og fredag fra kl. 9-14.
Ansøger bærer entydigt risikoen for, at ansøgningen kommer rettidigt frem.
Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul med krav om, at leverandøren tilbyder sine medarbejdere visse løn- og ansættelsesvilkår. Rammeaftalen indeholder endvidere en lærlingeklausul, der forpligter leverandøren til at lade en del af arbejdet under rammeaftalen udføre af lærlinge.
De prækvalificerede ansøgere vil få adgang til at besigtige de relevante anlæg og tanke inden tilbud skal afgives.
Rammeaftalen forventes at træde i kraft pr. 1.1.2016. Tidspunktet for Rammeaftalens ikrafttræden er fastsat i henhold til den foreløbige tidsplan for udbudsprocessens afvikling. Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for Rammeaftalernes påbegyndelse udskydes tilsvarende. De under Del III) nævnte skabeloner kan fremsendes til ansøger ved henvendelse til det under punkt I.1) nævnte kontaktpunkt.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage indgives til Klagenævnet for Udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i klagenævnet:
— Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.9.2015

Send til en kollega

0.063