23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 057-144317
Offentliggjort
23.03.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
19.04.2021 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296684&B=KA

Udbyder

Sund & Bælt Holding A/S

Rammeaftale om drift og vedligehold af vejanlæg og grønne områder


Sund & Bælt Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sund & Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: SBF - Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Telefon: +45 33416245
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebælt
CVR-nummer: 10634970
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Telefon: +45 33416245
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.sundogbaelt.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresund
CVR-nummer: 15807830
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Daniel Wolff
E-mail: dwo@sbf.dk
Telefon: +45 33416245
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.sundogbaelt.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296684&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=296684&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejer af infrastruktur

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om drift og vedligehold af vejanlæg og grønne områder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63712200 Drift af hovedveje
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører rammeaftale om drift og vedligehold af vejanlæg og grønne områder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712200 Drift af hovedveje
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

 

København V

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører rammeaftale om drift og vedligehold af vejanlæg og grønne områder. Rammeaftalen omfatter blandt andet opgaver i forbindelse med vejdrift (vejmandseftersyn, tilkaldeordning, vedligeholdelsestjenester, etablering af vejafspærringer m.m.) og varetagelse af vintertjeneste (glatførebekæmpelse og snerydning) og drift og vedligehold af grønne arealer (græsslåning, beskæring m.m.).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner og organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Forslag til incitamentsmodel / Vægtning: 5 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 30/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen indeholder option om forlængelse på 1 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 5 ansøgere, der er egnede, vil der ske en udvælgelse af ansøgere med henblik på at prækvalificere op til 5 ansøgere. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, jf. pkt. III.1.3), i forhold til den udbudte kontrakt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen indeholder option på forlængelse 1 gang af op til 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens økonomiske nøgletal for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår, som skal udfyldes i ESPD'ets del IV, afsnit B som angivet nedenfor:

— Samlet årsomsætning

— Egenkapital.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig, at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen udpeger én fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til ordregiver. Den fælles befuldmægtigede forestår upload af ansøgning i udbudssystemet på vegne af sammenslutningen.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), afgives oplysninger om omsætning for hver enkelt økonomisk aktør, der deltager i sammenslutningen, og vurderingen af egnethed sker på baggrund af summen af de økonomiske aktørers samlede omsætning.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår”.

En tilbudsgiver, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder alene ét ESPD.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders formåen (f.eks. et moder-,søsterselskab eller underleverandør) i forhold til opfyldelse af kravene til økonomisk og finansiel formåen, udfylder et ESPD for egen virksomhed, samt uploader et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på, og med de relevante oplysninger, som ansøgeren baserer sin formåen på. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som ansøger baserer sig på.

En ansøger, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder og uploader et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøger for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår opfylder nedenstående:

— Samlet årsomsætning på minimum 30 mio. DKK.

— Positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal kunne fremvise/beskrive referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med sammenlignelig opgave/kontrakt der udbydes:

— Erfaring vintertjeneste

— Erfaring med drift og vedligehold af grønne områder, jernbane

— Erfaring med drift og vedligehold af grønne områder, vej/landanlæg

— Erfaring med vejdrift/renholdanlæg.

En ansøger, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders formåen for at opfylde kravene til teknisk og faglig formåen, udfylder alene ét ESPD.

En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders formåen (f.eks. et moder-,søsterselskab eller underleverandør) i forhold til opfyldelse af minimumskrav til egnethed udfylder et ESPD for egen virksomhed, samt uploader et særskilt ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på, og med de relevante oplysninger, som ansøgeren baserer sin formåen på. De særskilte ESPD’er underskrives af de respektive enheder, som ansøger baserer sig på,

En ansøger, der er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), udfylder og uploader et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at ansøger skal oplyse minimum én reference, som er sammenlignelig med opgaven der udbydes, og maksimalt 3 referencer.

Referencer må maksimalt ligge 2 år tilbage fra tidspunktet for ansøgning om prækvalifikation og det er tilladt for ansøger at vedlægge aktive referencer.

Såfremt der angives mere end 3 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 3 nyeste referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 3 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen indeholder bestemmelse om efterlevelse af "DS 21001 Ledelsessystem for Jernbanesikkerhed - Infrastrukturarbejde".

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2014/S 239-420953
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/04/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Rammeaftalen genudbydes i 2025.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: X
By: X
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2021

Send til en kollega

0.047