23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 050-124928
Offentliggjort
12.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.04.2021 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295418&B=REGIONSYDDK

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Region Syddanmarks offentlige udbud af indledende undersøgelser

(06.07.2021)
Sweco Danmark A/S
Ørestads Boulevard 41
2300 Københavns S

Region Syddanmarks offentlige udbud af indledende undersøgelser

(06.07.2021)
DMR A/S
Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg

Region Syddanmarks offentlige udbud af indledende undersøgelser

(06.07.2021)
WSP Danmark A/S
Linnés Allé 2
2630 Taastrup

Region Syddanmarks offentlige udbud af indledende undersøgelser

(06.07.2021)
COWI A/S
Vestre Stationsvej 7
5000 Odense

Region Syddanmarks offentlige udbud af indledende undersøgelser

(06.07.2021)
NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Opdateringer

Rettelse
(19.03.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 14-04-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-04-2021
Time: 10:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 14-04-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 26-04-2021
Time: 10:00

Region Syddanmarks offentlige udbud af indledende undersøgelser


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Linderoth
E-mail: Susanne.Linderoth@rsyd.dk
Telefon: +45 76631949
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295418&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=295418&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Region Syddanmarks offentlige udbud af indledende undersøgelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90715000 Undersøgelse af forurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Syddanmark udbyder 5 parallelle rammeaftaler om rådgivning og bistand vedrørende udførelse af indledende undersøgelser efter jordforureningsloven i Region Syddanmark.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90732500 Kortlægning af jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Syddanmark skal i henhold til jordforureningsloven kortlægge forurenede ejendomme. I den forbindelse skal der gennemføres et antal indledende jordforureningsundersøgelser i Region Syddanmark til brug for fastlæggelsen af, hvilke ejendomme som er forurenet i en sådan grad, at de skal kortlægges.

Som følge af ovenstående ønsker regionen ved dette udbud at indhente tilbud på teknisk og faglig bistand til at gennemføre disse indledende undersøgelser på muligt forurenede lokaliteter. Regionen udbyder 5 parallelle rammeaftaler.

Undersøgelserne udføres puljevis og kan bestå af forskellige typer lokaliteter, som f.eks. autoværksteder, vognmandsvirksomheder, smede- og maskinværksteder, gartnerier, renserier og garverier. Lokaliteterne kortlægges løbende på vidensniveau 1, og derfor er ikke alle lokaliteter kendt på nuværende tidspunkt. Nogle af lokaliteterne skal undersøges, fordi aktiviteterne kan udgøre en risiko over for ejendommens anvendelse som bolig. Hovedparten af disse undersøgelser skal, på baggrund af grundejers anmodning, undersøges inden for et år. Andre lokaliteter skal undersøges, fordi de ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser eller inden for et indvindingsopland til et vandværk.

Undersøgelserne vil overordnet omfatte udarbejdelse af undersøgelsesoplæg, besigtigelse på lokaliteten, feltarbejde i form af boringer, geologisk beskrivelse, jord- og vandprøvetagning, poreluftmålinger og indeluftmålinger. Afslutningsvis skal der udarbejdes en rapport, der blandt andet indeholder en risikovurdering i forhold til indeluft, arealanvendelse og grundvand. Der er udarbejdet en rapportskabelon af regionen, som skal anvendes.

Laboratoriearbejdet indgår ikke i udbuddet, idet rådgiveren skal anvende regionens til enhver tid værende laboratorieaftaler.

Rammeaftalerne tildeles prioritet, således at den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, får tildelt rammeaftale 1 med en forventet andel lokaliteter på 30 %, den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud får tildelt rammeaftale 2 med en forventet andel lokaliteter på 25 %, den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk tredje-mest fordelagtige tilbud, får tildelt rammeaftale 3 med en forventet andel lokaliteter på 20 %, den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk fjerde-mest fordelagtige tilbud, får tildelt rammeaftale 4 med en forventet andel lokaliteter på 15 %, og den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk femte-mest fordelagtige tilbud, får tildelt rammeaftale 5 med en forventet andel lokaliteter på 10 %.

Hvis der mod forventning indkommer færre end 5 konditionsmæssige tilbud, vil der blive tildelt rammeaftaler til de konditionsmæssige tilbudsgivere efter en forholdsmæssig model.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen har en ordinær kontraktperiode på 3 år med mulighed for forlængelse med op til 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Regionen stiller følgende egnethedskrav til tilbudsgiverne, der som minimum skal være opfyldt:

- Årsomsætning på mindst 5 mio. DKK (netto) i seneste offentliggjorte årsregnskab.

- Egenkapital på mindst 3 mio. DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Regionen stiller følgende egnethedskrav til tilbudsgiverne, der som minimum skal være opfyldt:

- Referencer på mindst 10 indledende undersøgelser i henhold til jordforureningsloven eller undersøgelser udført for private bygherrer, der fagligt og teknisk svarer til indledende regionsundersøgelser.

Referencerne skal indeholde følgende oplysninger:

— Kunden

— Tidspunkt for undersøgelsen

— Forureningens type og undersøgelsens formål.

Undersøgelserne skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Påbegyndte, uafsluttede, undersøgelser kan også anvendes til referencebrug, såfremt rådgiver har færdiggjort feltarbejdet. Der kan være tale om flere undersøgelser i samme pulje eller tilsvarende.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 14/10/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/04/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Baseret på ordregivers historiske antal undersøgelser, estimerer ordregiver det samlede forbrug på de 5 rammeaftaler til i alt 50 mio. DKK ekskl. moms, set over kontraktperioden inkl. forlængelsesoptionen. Der er dog betydelig usikkerhed herom som følge af bl.a. politiske prioriteringer og fund. Som følge af denne usikkerhed om antallet af undersøgelser, prisen for disse og usikkerheden af rækkevidden af EU-Domstolens dom af 19. december 2018, sag C-216/17 (Autorità), har ordregiver fastsat den samlede værdi i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.6 for de 5 rammeaftaler til 75 mio.DKK ekskl. moms. Dette har ordregiver gjort for at undgå, at rammeaftalerne udtømmes, inden undersøgelserne er færdiggjort.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet. Senest samtidig med fremsendelse af klagen, skal klager betale klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2021

Send til en kollega

0.062