23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 047-118193
Offentliggjort
09.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Indkøbsfællesskabet IFIRS

Vindere

Måtteservice

(03.05.2021)
De Forenede Dampvaskerier A/S
Kongebakken 1
2765 Smørum

Måtteservice


Indkøbsfællesskabet IFIRS

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Indkøbsfællesskabet IFIRS
CVR-nummer: 55960410
Postadresse: Skovvangen 28
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne-Mette Runge Madsen
E-mail: arm@ifirs.dk
Telefon: +45 61940443
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/150973609.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ifirs.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/150973609.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/150973609.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Måtteservice

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af vask og udskiftning af måtter i forskellige størrelser og kvalitet til ordregiver. Udskiftningen af måtter kan variere i frekvens fra lokation til lokation.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 064 055.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39530000 Gulvtæpper, løbere og måtter
39532000 Måtter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af vask og udskiftning af måtter i forskellige størrelser og kvalitet til ordregiver. Udskiftningen af måtter kan variere i frekvens fra lokation til lokation.

Følgende medlemsskoler deltager i udbuddet:

— AMU Syd

— Erhvervsakademi MidtVest

— Herning HF og VUC

— Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

— Kold College

— Learnmark

— NEXT Uddannelse København

— Roskilde Tekniske Skole

— Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

— Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens

— Syddansk Erhvervsskole

— Uddannelsescenter Holstebro

— UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

— Vejen Business College

— VIA University College.

Aftalen vil være gældende fra 1. juni 2021 til 31. maj 2023 med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse indtil 31. maj 2025.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 064 055.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneders forlængelse af aftalen maksimalt til og med 31. maj 2025.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan tilkøbe ekstra bomuldsmåtter, logomåtter og nylonmåtter i pris pr. m2.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gyldig erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Min. 10 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal anføre minimum 3 referencer og maksimalt 5 referencer, som er sammenlignelige med den udbudte opgave. Referencerne skal være udført af tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Minimumskrav: Referencen skal angå levering af måtteservice.

- Minimumskrav: Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år.

- Minimumskrav: Referencen skal have en værdi på mere end 100 000 DKK pr. år.

- Minimumskrav: Referencen skal angå skift på uddannelsesinstitution eller anden offentlig institution.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/04/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/03/2021

Send til en kollega

0.031