23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 045-113793
Offentliggjort
05.03.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sønderborg Forsyningsservice A/S

Udbud af slamsuger


Sønderborg Forsyningsservice A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Forsyningsservice A/S
CVR-nummer: 31875544
Postadresse: Ellegårdvej 8
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Munk-Christensen
E-mail: tomc@sonfor.dk
Telefon: +45 88435362
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130940398.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://sonfor.dk/
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indkøb af slamsuger

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af slamsuger

Sagsnr.: 2573
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144000 Motorkøretøjer til specielle formål
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Sønderborg Forsyning fremsendes hermed et sæt udbudsmateriale vedr. indkøb af ny komplet genbrugsspuler med chassis, slamsugeranlæg inkl. serviceaftale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90470000 Rensning af kloakledninger
90912000 Spuling af rørkonstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

En helt færdige, opbyggede, funktionsklare genbrugsspuler skal leveres til:

Sønderborg Forsyning

Ellegårdvej 8

6400 Sønderborg

Iht. tidsplanen.

Slamsugeren skal leveres indregistreret på gule plader i henhold til dansk lovgivning.

Samtidig med leveringen skal leverandøren aflevere en overensstemmelseserklæring i henhold til maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EF).

Leverandøren skal i forbindelse med leveringen gennemføre en demonstration/kursus hos Sønderborg Forsyning, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg, i brugen og vedligeholdelse af slamsugeren. Demonstrationen skal gennemføres på dansk.

Der skal ved levering leveres en instruktionsbog i 3 eksemplarer på dansk til slamsugeren. Elektriske og hydrauliske diagrammer skal være indeholdt i instruktionsbogen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: Via pointgivning
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceaftale- og sted / Vægtning: Via pointgivning
Pris - Vægtning: Via pointgivning
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 104-252215
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af slamsuger

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
14/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bucher Municipal A/S
Postadresse: Lillehøjvej 15
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: nordics@buchermunicipal.com
Telefon: +45 86821211
Fax: +45 86802580
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 102 180.00 DKK
Laveste bud: 4 102 180.00 DKK / Højeste bud: 4 102 180.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2021

Send til en kollega

0.048