23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 038-095282
Offentliggjort
24.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
16.03.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/149773358.aspx

Udbyder

Rigspolitiet

Vindere

Valgt firma

(11.05.2021)
P/F PM Pluss
Mannaskarð 4
Torshavn, Færøerne

Rengøringsydelser til Torshavn politistation


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DKZ EXTRA-REGIO NUTS 1
Postnummer: 1567
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Serritzlew Grønholt
E-mail: cgr013@politi.dk
Telefon: +45 30449765
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/149773358.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/149773358.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/149773358.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rengøringsydelser til Torshavn politistation

 

Sagsnr.: 2020-045588
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

På vegne af Færøernes Politi udbydes kontrakt på udførelse af rengøringydelser for politistationen beliggende Húsagøta Torshavn.

Lokationen er nybygget ved kontraktstart og på 3 200 m2.

Kontrakten omfatter indendørs rengøring, men ikke vinduespudsning og planteservice.

Den faste rengøring skal udføres efter ordregivers indflytning på lokationen, som forventes at finde sted d. 1. maj 2021. Frem til indflytningen har ordregiver mulighed for at bestille ekstra rengøring i henhold til kontrakten. Der henvises endvidere til punkt II.2.4).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
90911100 Rengøring af lokaler
90919200 Rengøring af kontorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DKZ EXTRA-REGIO NUTS 1
Hovedudførelsessted:

 

Torshavn, Færøerne

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

På vegne af Færøernes Politi udbydes kontrakt på udførelse af rengøringydelser for politistationen beliggende Húsagøta Torshavn.

Lokationen er nybygget ved kontraktstart og på 3 200 m2.

Kontrakten omfatter indendørs rengøring, men ikke vinduespudsning og planteservice. Rengøringen skal foregå både inden for og uden for normal arbejdstid.

Kontraktens ydelser skal udføres efter ordregivers indflytning på lokationen, som forventes at finde sted d. 1. maj 2021. Frem til indflytningen har ordregiver mulighed for at bestille ekstra rengøring i henhold til kontrakten.Der henvises endvidere til udbudsmaterialet samt punkt VI.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse af aftalen 2 gange med hvert 1 år, således at aftalen kan have en maksimal varighed på 6 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske aktør skal angive egenkapital og samlet årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom:

Årsregnskaber eller uddrag heraf for det seneste disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Hvis oplysningerne ikke fremgår af lovpligtige årsregnskaber, kan tilbudsgiveren fremlægge en revisorerklæring, ledelseserklæring eller tro og love-erklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Som mindstekrav skal den økonomiske aktør have en omsætning på mindst 800 000 DKK i det senest disponible regnskabsår og

2) Som mindstekrav skal den økonomiske aktør have en positiv egenkapital i det senest disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske aktør skal angive reference(r) for lignende ydelser i forhold til den udbudte kontrakt som ansøger har udført.

Tilbudsgiver bør udfylde følgende:

Leveranceliste/referenceliste over lignende ydelser i forhold til den udbudte kontrakt, der er udført inden for de senestetre (3) år med angivelse af tidspunkt for levering.

Bemærk venligst at de angivne tidspunkter ikke må være ældre end tre (3) år og ikke vedrøre fremtidige leverancer. Tilbudsgiver bør i ESPD'ets beskrivelsesfelt forklare, hvad der er leveret på referencen og i hvilken periode. I datofeltet bør tilbudsgiver angive datoen for seneste leverance eller blot "dags dato" til illustration af, at der er tale om løbende leveringsforhold.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav skal den økonomiske aktør angive minimum en (1) reference med erfaring for at have udført lignende ydelser, som kontrakten omfatter, og dette skal som minimum være udført på 1 700 m2 inden for de seneste 3 år regnet for fristen for afgivelse af tilbud. Det bemærkes at førnævnte krav skal være for samme reference.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Såfremt opgaven tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Ydermere er der i kontrakten stillet krav iht. ILO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Leverandøren og alle, der bistår leverandøren i forhold til kontraktens opfyldelse, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau, som til enhver tid kræves af kundens sikkerhedsmyndighed. Yderligere oplysninger fremgår af kontrakten i det offentliggjorte udbudsmateriale.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 250-624643
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/03/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Tilbudsgiver kan ikke overvære åbningen af tilbud.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver kan ikke overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

a) Ordregiver ønsker at indgå én kontrakt. Ordregiver vurderer, at der kan opnås økonomiske fordele i form af reducerede omkostninger ved én kontrakt samt at flere delkontrakter for ydelsen ikke er hensigtsmæssigt for ordregiver.

b) Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.1). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

c) Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbuddet indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr.1-3, nævnte forhold. Der henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser punkt 5. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

d) Ordregiver har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelse ved dette udbud.Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af tilbudsgiver. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke tilbudsgiver.

e) Ordregiver forbeholder sig muligheden for at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter princippet i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

f) Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD'et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse: - serviceattest eller tilsvarende dokumentation. Ansøger opfordres til at indhente denne dokumentation i god tid. Serviceattesten bør ikke være ældre end 6 måneder. Husk at sikre at serviceattesten indeholder oplysninger om de ovennævnte udelukkelsesgrunde.

g) I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at den økonomiske aktør kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren og disse andre. Aktøren skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i aftaleperioden.

h) Baserer en ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for aftalens gennemførelse.

i) Alle henvendelser samt dokumenter (inklusiv tilbuddet) skal være på dansk, dog kan økonomiske nøgletal samt referencer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt III.1.2) og III.1.3), være på færøsk.

j) Den faktiske rengøring finder sted ved ordregivers indflytning på lokationen, som forventeligt er d. 1. maj 2021. Fra kontraktens underskrift og frem til indflytningen, skal leverandøren forvente at deltage i opstartsmøder samt eventuelt udføre ekstra rengøring. Der henvises til udbudsmaterialet.

k) Der gøres opmærksom på, at der ikke forventes at skulle ske virksomhedsoverdragelse af medarbejdere i forbindelse med eventuel overgang af kontrakten fra den nuværende leverandør til ny leverandør.

l) Ordregiver afholder besigtigelse på lokationen samt informationsmøde. Nærmere oplysninger herom fremgår af udbudsbetingelserne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2021

Send til en kollega

0.047