23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 036-090183
Offentliggjort
22.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/891

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

Monitorering af lavfrekvent undervandsstøj 2021-2024

(09.07.2021)
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi / Aarhus Universitet (AU)
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde

Monitorering af lavfrekvent undervandsstøj 2021-2024


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: cekan@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/891
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/891
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Monitorering af lavfrekvent undervandsstøj 2021-2024

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90742300 Monitering af støjgener
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette projekt ”Overvågning af lavfrekvent undervandsstøj” er muliggjort gennem en Finanslovbevilling, i forbindelse med udførelse af overvågningsaktiviteter i regi af Havstrategidirektivet (HSD), samt Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Projektet skal løbe i årene 2021 – 2024, men hvis relevant, har Styrelsen mulighed for at forlænge kontraktperioden, med skriftligt varsel. Projektet omhandler indsamling af data for tilførsel af energi til havmiljøet, helt konkret den energi undervandsstøj tilføjer havmiljøet. Undervandsstøj stammer fra mange forskellige aktiviteter på havet. Nogle lyde er helt naturlige, såsom bølgesprøjt og dyrenes egne lyde, mens andre er menneskeskabte og kan forårsage direkte eller indirekte skader på havets dyreliv. Generelt er der mangel på viden, både om den rummelige- og tidslige fordeling af støjudledningerne, samt i hvilket omfang dyrene påvirkes af disse lydudledninger. Der skelnes i havstrategien mellem 2 indikatorer. Den første omhandler impulslyde, såsom ramning af monopæle til fundering af havvindmøller og seismiske surveys som anvendes i olieefterforskningen. Den anden er lavfrekvent vedvarende støj i havene, som primært stammer fra skibstrafik og som dette udbud omhandler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38434300 Udstyr til støjmåling
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
90742000 Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
90742100 Støjbekæmpelse
90742200 Beskyttelse mod støjgener
90742300 Monitering af støjgener
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette projekt ”Overvågning af lavfrekvent undervandsstøj” er muliggjort gennem en Finanslovbevilling, i forbindelse med udførelse af overvågningsaktiviteter i regi af Havstrategidirektivet (HSD), samt Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA). Projektet skal løbe i årene 2021 – 2024, men hvis relevant, har Styrelsen mulighed for at forlænge kontraktperioden, med skriftligt varsel. Projektet omhandler indsamling af data for tilførsel af energi til havmiljøet, helt konkret den energi undervandsstøj tilføjer havmiljøet. Undervandsstøj stammer fra mange forskellige aktiviteter på havet. Nogle lyde er helt naturlige, såsom bølgesprøjt og dyrenes egne lyde, mens andre er menneskeskabte og kan forårsage direkte eller indirekte skader på havets dyreliv. Generelt er der mangel på viden, både om den rummelige- og tidslige fordeling af støjudledningerne, samt i hvilket omfang dyrene påvirkes af disse lydudledninger. Der skelnes i havstrategien mellem 2 indikatorer. Den første omhandler impulslyde, såsom ramning af monopæle til fundering af havvindmøller og seismiske surveys som anvendes i olieefterforskningen. Den anden er lavfrekvent vedvarende støj i havene, som primært stammer fra skibstrafik og som dette udbud omhandler.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 optioner på forlængelse à 12 måneder, dvs samt total kontraktlængde op til 72 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsen punkt II.1.6) da det er vigtigt for projektet at samme leverandør udfører opgaven, for dermed at sikre en ensartethed i overvågningen.

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt § 137, stk.1, nr. 2 (tilbudsgiveren er erklæret konkurs, eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling m.v.).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår

2) Relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav for tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen kræves:

- En samlet årlig omsætning på mindst 4 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) En liste med de 3 betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen), med angivelse af beløb, datoer og modtagere, såvel offentlige som private.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregivers mindstekrav til den økonomiske aktørs tekniske og faglige formåen er minimum 1 og maksimalt 3 relevante referencer fra leverancer af lignende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt inden for de seneste 5 år (regnet fra tilbudsfristen). Lignende tjenesteydelser betyder ydelser vedr. monitorering af lavfrekvent undervandsstøj.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet, herunder navnligt udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/03/2021
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være mulighed for at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Der vil muligvis blive udbudt lignende kontrakter henimod udløbet af denne kontrakt.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2021

Send til en kollega

0.047