23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 027-066941
Offentliggjort
09.02.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
29.03.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9045e093-385c-4b3e-be05-04f08d245689/homepage

Udbyder

Brøndby Kommune

Vindere

Kontrakt vedrørende affaldsindsamling i Brøndby Kommune

(08.06.2021)
Urbaser A/S
Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup

Affaldsindsamling i Brøndby Kommune


Brøndby Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
CVR-nummer: 65113015
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Munk Rye Andersen
E-mail: rra@horten.dk
Telefon: +45 33344166
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9045e093-385c-4b3e-be05-04f08d245689/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9045e093-385c-4b3e-be05-04f08d245689/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9045e093-385c-4b3e-be05-04f08d245689/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9045e093-385c-4b3e-be05-04f08d245689/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Affaldsindsamling i Brøndby Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Brøndby Kommune har løbende behov for indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune. På den baggrund ønsker Brøndby Kommune at indgå en kontrakt med én leverandør om varetagelsen af indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune.

Udbuddet vedrører indsamling af affald fra alle ejendomme i Brøndby Kommune, herunder indsamling af affald fra boliger, kolonihaver samt kommunale institutioner og nyttehaver mv., der er omfattet af de til enhver tid gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald (institutioner).

Der skal indsamles i fraktionerne mad, rest, papir, plast, pap, glas og metal samt farligt affald i miljøbokse. Herudover omfatter udbuddet også indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald. Udbuddet omfatter ikke indsamling af affald fra erhverv.

Kontrakten indgås for en 6-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90511400 Indsamling af papir
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Brøndby Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Brøndby Kommune har løbende behov for indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune. På den baggrund ønsker Brøndby Kommune at indgå en kontrakt med én leverandør om varetagelsen af indsamling af affald fra ejendomme i Brøndby Kommune.

Udbuddet vedrører indsamling af affald fra alle ejendomme i Brøndby Kommune, herunder indsamling af affald fra boliger, kolonihaver samt kommunale institutioner og nyttehaver mv., der er omfattet af de til enhver tid gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald (institutioner).

Der skal indsamles i fraktionerne mad, rest, papir, plast, pap, glas og metal samt farligt affald i miljøbokse. Herudover omfatter udbuddet også indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald. Udbuddet omfatter ikke indsamling af affald fra erhverv.

Kontrakten indgås for en 6-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Leverandøren skal indsamle de faktiske mængder affald, der genereres i Brøndby Kommune. De faktiske mængder affald, der genereres, kan ændre sig i takt med ændringer i antal boliger/borgere samt forbrugsmønstre hos disse. De faktiske affaldsmængder, antallet af boliger mv. kan således stige eller falde i Brøndby Kommune i kontraktperioden.

Leverandøren afregnes efter enhedspriserne angivet i tilbudslisten, der er en del af det samlede udbudsmateriale. De affaldsmængder, der er angivet i udbudsmaterialet med tilhørende bilag, herunder tilbudslisten, er de forventede og estimerede affaldsmængder, der anvendes til brug for tilbudsvurdering.

De ydelser, som skal udføres i henhold til kontrakten, er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen, der er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 4.

Kontrakten er ikke udbudt i delkontakter. Baggrunden herfor er, at Brøndby Kommune har vurderet, at der er en sådan sammenhæng mellem det affald, der skal indsamles, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at kontrakten varetages af én leverandør.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten indgås for en 6-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Brøndby Kommune har ret til at bestille visse tilkøbsydelser hos leverandøren. Tilkøbsydelserne er optioner, som Brøndby Kommune har mulighed for at tilkøbe enkeltvist. Brøndby Kommune kan derfor frit vælge, hvilke tilkøbsydelser Brøndby Kommune ønsker at gøre brug af.

Tilkøbsydelserne omfatter:

— Udlejning af materiel, herunder VIP-containere og ophalercontainere, jf. nærmere kravsspecifikationens afsnit 8.1

— Uddeling af madaffaldsposer, jf. nærmere kravsspecifikationens afsnit 8.2

— Kørsel på timebasis, jf. nærmere kravsspecifikationens afsnit 8.3

— Indsamling af træ, tekstiler og fødevarekartoner, jf. nærmere kravsspecifikationens afsnit 8.4

— Uddeling af informationsmateriale, jf. nærmere kravsspecifikationens afsnit 8.5

— Opbevaring, reparation og udskiftning af affaldsbeholdere, jf. nærmere kravsspecifikationens afsnit 8.6

— Vask af affaldsbeholdere, jf. nærmere kravsspecifikationens afsnit 8.7.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et giver oplysning om, hvorvidt tilbudsgiver er registreret i CVR-registret eller RUT-registret.

Det er et krav, at tilbudsgiver, såfremt tilbudsgiver er dansk, er registreret i CVR- registeret. Er tilbudsgiver udenlandsk, skal tilbudsgiver være registreret i sit hjemlands handelsregister.

Er tilbudsgiver en udenlandsk virksomhed, skal tilbudsgiver registreres i RUT-registret senest samtidig med, at levering af ydelserne under kontrakten påbegyndes, jf. lovgivningen om RUT-registret.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysning om følgende:

— Tilbudsgivers årsomsætning i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

— Tilbudsgivers soliditetsgrad i procent for det seneste afsluttede regnskabsår, og

— Størrelsen på tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Der er i udbudsmaterialet vedlagt en erklæring om konsortiedannelse, som kan anvendes som dokumentation.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægges en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Der er i udbudsmaterialet vedlagt en støtteerklæring, som kan anvendes som dokumentation. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under kontrakten.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende tilbudsgivers tre (3) seneste afsluttede årsregnskaber eller revisorpåtegnede erklæringer om de efterspurgte økonomiske nøgletal samt kopi af forsikringspolice(r) eller certifikat(er) og kvittering(er) for at præmie(r) er betalt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— En gennemsnitlig årsomsætning på minimum 40 mio. DKK over de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— En positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår

— En positiv soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår, og

— En erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 tilsvarende opgaver, jf. nærmere nedenfor. Perioden på 3 år regnes fra fristen for tilbud.

"Tilsvarende opgaver" afgrænses ud fra følgende kriterium:

I. Indsamling af kildesorteret dagligt husholdningsaffald i et sammenhængende geografisk område. Ved et "sammenhængende geografisk område" forstås en kommune eller lignende geografisk område.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af arbejdet/opgaven, det årlige beløb for udførelsen, tidspunkt for udførelsen (dato) og modtager af arbejdet/ydelsen (kontaktoplysninger på kontaktperson).

Bemærk: Er tilbudsgiver et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx støttevirksomhed) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen. Der er i udbudsmaterialet vedlagt en erklæring om konsortiedannelse, som kan anvendes som dokumentation.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægges en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Der er i udbudsmaterialet vedlagt en støtteerklæring, der kan anvendes som dokumentation. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under kontrakten.

Bemærk: Tilbudsgiver opfordres til maksimalt at anføre 5 referencer. Angivelse af mere end 5 referencer vil ikke medføre, at tilbuddet betragtes som ukonditionsmæssigt.

Dokumentation: Den referenceliste, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Brøndby Kommune for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:

— Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 3 tilsvarende opgaver. Perioden på 3 år regnes fra fristen for tilbud.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder bods- og bonusbestemmelser, der er nærmere beskrevet i kravsspecifikationen, der er vedlagt udbudsmaterialet som bilag 4.

Kontrakten er uopsigelig for leverandøren.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/03/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være offentlighed ved åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde ESPD’ets del III A-B (”Obligatoriske udelukkelsesgrunde”) og del III, afsnit C (”Frivillige udelukkelsesgrunde”):

Del III: (alle punkter):

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger.

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr.1-7, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til kontrakten, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende en serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at virksomheden ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiverne opfordres til at indhente serviceattesten hurtigst muligt.

Brøndby Kommune vil acceptere serviceattester udstedt efter 1. januar 2021.

Brøndby Kommune yder ikke vederlag for tilbudsgivernes deltagelse i udbudsprocessen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2021

Send til en kollega

0.047