23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 018-041691
Offentliggjort
27.01.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
23.02.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/147745891.aspx

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Vindere

Udbud af beplantningspleje på dele af off. veje og grønne områder i Bornholms Regionskommune

(09.04.2021)
Skovdyrkerforeningen Øerne A.M.B.A.
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg

Beplantningspleje på dele af offentlige veje og grønne områder i Bornholms Regionskommune


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147745891.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/147745891.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/147745891.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af beplantningspleje på dele af off. veje og grønne områder i Bornholms Regionskommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende beplantningspleje i og omkring byerne Aakirkeby, Østermarie, Østerlars og Gudhjem.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende beplantningspleje i og omkring byerne Aakirkeby, Østermarie, Østerlars og Gudhjem.

Udbuddet omfatter i hovedtræk følgende hovedmængder:

31 ha græs

8 000 m2 løs belægning

5 000 m2 fuget belægning

450 m2 blomster

2 000 m2 buske

650 stk træer

1 800 lbm hæk

0,4 ha lund

11 ha skov

1 ha krat

Særlige forhold:

Der er for nærværende kontrakt fastsat en afregningssum for den udbudte opgave på 1,1 mio. DKK ekskl. moms pr. år. Afregningssummen dækker ordinær pleje samt merværdi for samtlige arbejdssteder samt drift af doktorbakken i Aakirkeby jf. B neden for.

A - Tilbudsgiver skal tilbyde merværdi i form af en tilbudsliste der angiver værdien af den pulje der er til rådighed for ordregiver, efter udførelsen af den ordinære beplantningspleje. Besvarelse sker ved udfyldelse af det vedlagte bilag 2 - Tilbudsliste.

B - Kommunen har valgt en "Case Doktorbakken" i Aakirkeby, hvor tilbudsgiver skal byde ind med forslag til kvalitetsløft. Den tilbudte løsning betragtes som en leverandørydelse for hvad angår anlægsomkostningerne. De efterfølgende driftsomkostninger skal holdes indenfor afregningssummen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Beskrivelse af løsning for doktorbakken / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 85
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 22/03/2021
Slut: 21/03/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har en option på at kunne forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. I fald optionen ønskes benyttet, skal leverandøren informeres herom senest 12 måneder inden udløb af aftalen. Kontrakten vil blive forlænget på uændrede vilkår.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgivers dækningssum for sin erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår skal være positiv.

Tilbudsgiver og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på 10 mio. DKK pr. år.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/02/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2021

Send til en kollega

0.031