23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 011-023502
Offentliggjort
18.01.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
16.02.2021 Kl. 09:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/147284826.aspx

Udbyder

NFS Varme A/S

Vindere

Valgt firma

(21.04.2021)
CHR. MØLLER A/S
Tåsingevej 4
5800 Nyborg

Gaskedel Central Ullerslev (prækval)


NFS Varme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: NFS Varme A/S
CVR-nummer: 29826641
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicolaj Rosander
E-mail: nir@samaqua.dk
Telefon: +45 63132303
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/147284826.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/147284826.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/147284826.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Gaskedel Central Ullerslev (prækval)

 

Sagsnr.: P-000502
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42160000 Kedelinstallationer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering, installering og test af 7 MW Gaskedel, skorsten, brændere, pumper og tilhørende monteringsarbejde. Adressen er Solholm 16, 5540 Ullerslev. Der skal afgives tilbud på den samlede opgave, således der leveres en nøglefærdig løsning til ubemandet drift.

Tryk her https://permalink.mercell.com/147284826.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter levering, installering og test af 7 MW Gaskedel til Solholm 16, 5540 Ullerslev.

Første års, drift, service og indregulering skal være inklusiv i prisen og udført før endelig aflevering. Ved fuldlast forventes fuld kondenserende drift.

Entreprenøren må forvente, at den øvrige del af varmecentralen er i fortsat drift i forbindelse med udførelse af entreprisen. Nødvendige aflukninger vil ske efter aftale.

Arbejdet skal være afsluttet, så der kan påbegyndes drift i d. 1 november 2021.

Den samlede pris betragtes som fast.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/04/2021
Slut: 01/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er mere end 3 egnede ansøgere, vil opnåelse af prækvalifikation afhænge af hvor stort et antal relevante referencer ansøger kan fremvise og i hvor høj grad disse referencer minder om opgaven som udbydes her. Derudover lægges der vægt på relevante kvalifikationer hos de udførende medarbejdere som ansøger råder over.

Kvalifikationer sandsynliggøres ved fremsendelse af CV'er på nøglemedarbejdere.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse om egenkapital for de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i alle 3 afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Mindst 2 referencer på kunder hvor tilbudsgiver har udført projektering, dimensionering, indkøb, levering og montering af gaskedel af sammenlignelig størrelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencerne skal være angivet med: Kundens navn, kontaktperson hos kunden og kontaktinfo; herunder beskrivelse af opgaven, opgavens omfang og aftaleperiode (start- og slutdato). Referencerne (slutdato) må ikke være over 3 år gamle regnet fra tilbudsfristen.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/02/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/08/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2021

Send til en kollega

0.078