23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 007-011856
Offentliggjort
12.01.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støj og vibrationer 2021-24


Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 3
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Frank Pedersen
E-mail: frape@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støj og vibrationer 2021-24

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører varetagelse af funktionen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium på området støj og vibrationer. Funktionen som referencelaboratorium omfatter blandt andet de opgaver som er oplistet i afsnit II.2.4).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 150 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90742400 Rådgivning i forbindelse med støjgener
90742300 Monitering af støjgener
90742200 Beskyttelse mod støjgener
90742100 Støjbekæmpelse
90742000 Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener
71313100 Rådgivning i forbindelse med støjbekæmpelse
38434300 Udstyr til støjmåling
34928230 Støjskærm
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører varetagelse af funktionen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium på området støj og vibrationer. Funktionen som referencelaboratorium omfatter blandt andet følgende opgaver:

- Rådgivning og faglig assistance til Miljøstyrelsen i tekniske spørgsmål på støj- og vibrationsområdet, herunder vurdering af måle- og beregningsmetoder

- Deltage i standardiseringsarbejde med betydning for ekstern støj

- Rådgivning og faglig assistance i forbindelse med krav til "Miljømåling - ekstern støj", offentliggøre oplysninger om godkendelsesordningen samt en liste over de godkendte laboratorier

- Arrangere og afholde sammenlignende støjmålinger eller andre former for kvalitetskontrol af støjlaboratorierne samt vurdere de deltagende laboratoriers besvarelser

- Yde faglig bistand om måle- og beregningsteknik samt rapportering til støjlaboratorierne samt til kommunerne og Miljøstyrelsen.

- Vedligeholde og opdatere hjemmeside www.referencelaboratoriet.dk

- Sikre at hjemmesidens indhold i form af filer og database samt domæne og drift kan overdrages til Miljøstyrelsen, fremtidige rådgivere og andre tredjemænd. Ligeledes skal filer og database fra tidligere rådgiver sættes op til en ny hjemmeside.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Projektstyring og kvalitetssikring / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 20
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udover grundbeløbet på 480 000 DKK kan der benyttes option på supplerende ydelser for 150 000 DKK årligt.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det begrundes i, at opgaver under referencelaboratoriet hænger sammen og ud fra faglige hensyn ikke kan opdeles i delkontrakter.

Tilbudsgiverne skal vedstå tilbuddet i 3 måneder.

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 200-485384
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/12/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Force Technology
CVR-nummer: 55117314
Postadresse: Park Allé 345
By: Brøndby
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Internetadresse: www.forcetechnology.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 150 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 150 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2021

Send til en kollega

0.047