23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 250-623574
Offentliggjort
23.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Opdateringer

Rettelse
(10.02.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 11-02-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 12-02-2021
Time: 12:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 11-02-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 12-02-2021
Time: 12:00

Annullering
(30.03.2021)

Under det offentlige udbud i henhold til tidligere bekendtgørelse, modtog ordregiver alene ukonditionsmæssige tilbud.
Ordregiver har på den baggrund besluttet at overgå til udbud med forhandling, uden yderligere bekendtgørelser jf. udbudslovens § 61, stk. 4, da betingelserne herfor er opfyldt.
Alle tilbudsgivere under det forudgående offentlige eller begrænsede udbud har således afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav, og opfylder kravene i § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3.
Formelt betyder denne beslutning, at det offentlige udbud aflyses ved nærværende bekendtgørelse.

Annullering
(30.03.2021)

Under det offentlige udbud i henhold til tidligere bekendtgørelse, modtog ordregiver alene ukonditionsmæssige tilbud.
Ordregiver har på den baggrund besluttet at overgå til udbud med forhandling, uden yderligere bekendtgørelser jf. udbudslovens § 61, stk. 4, da betingelserne herfor er opfyldt.
Alle tilbudsgivere under det forudgående offentlige eller begrænsede udbud har således afgivet tilbud i overensstemmelse med udbudsprocedurens formelle krav, og opfylder kravene i § 159, stk. 2, 2. pkt., nr. 1-3.
Formelt betyder denne beslutning, at det offentlige udbud aflyses ved nærværende bekendtgørelse.

Rammeaftale om levering af LPG til tank og på flaske til Forsvarets etablissementer i Danmark


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 38683470
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Holmgaard Thomsen
E-mail: mat@70151000.dk
Telefon: +45 41498810
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk/Pages/default.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gxfiausujc
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=gxfiausujc
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af LPG til tank og på flaske til Forsvarets etablissementer i Danmark

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af LPG til tank, leje af tank inkl. service og vedligeholdelse til Forsvarets etablissementer i Danmark samt tilbud på levering af LPG på flasker til forsyning af enhver af Forsvarets etablissementer i Danmark, og som beskrevet i ordregivers kravspecifikation – bilag A.

Ved Forsvaret forstås enhver enhed under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando.

Ordregiver udbyder 2 delkontrakter i form af rammeaftaler.

Rammeaftalerne skal benyttes af Forsvaret som helhed via Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og enhver anden enhed under Forsvarsministeriet, herunder Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, der i praksis kan udgøre køber under aftalen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 1: Levering af LPG til tank og leje af tank inkl. service og vedligeholdelse

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09122100 Propangas
09122110 Propangas i flydende tilstand
44612200 Gasbeholdere
44612000 Beholdere til flydende gasser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 1 omhandler levering af LPG til tank og leje af tank inkl. service og vedligeholdelse. Ved rammeaftalens udløb er leverandøren, i tilfælde af et leverandørskifte, forpligtet til at afinstallere/demontere og bortfjerne en af leverandøren opstillet tank uden yderligere omkostninger for ordregiver.

For en nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og ydelser henvises til udbudsmaterialets bilag A kravspecifikation med underbilag.

Ordregiver tildeler de enkelte delkontrakter hver for sig og til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr. delkontrakt, og i henhold til tildelingskriteriet pris.

Tilbudsgiver kan tildeles én eller begge delkontrakter og kan således afgive tilbud på én eller begge delkontrakter. Tilbudsgiver kan ikke betinge dennes tilbud af, at denne tildeles delkontrakter. Tilbudsgiver kan således f.eks. ikke betinge dennes tilbud på delkontrakt 1 af, at tilbudsgiver tildeles delkontrakt 2 og lignende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delkontrakt 2: Levering af LPG på flaske

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44612100 Gasflasker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 2 omhandler levering af LPG på flaske til Forsvarets etablissementer i Danmark. Levering omhandler såvel ombytning af flasker fra eksisterende flaskebeholdning som køb af nye flasker.

For en nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og ydelser henvises til udbudsmaterialets bilag A kravspecifikation med underbilag.

Ordregiver tildeler de enkelte delkontrakter hver for sig og til den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud pr. delkontrakt, og i henhold til tildelingskriteriet pris.

Tilbudsgiver kan tildeles én eller begge delkontrakter og kan således afgive tilbud på én eller begge delkontrakter. Tilbudsgiver kan ikke betinge dennes tilbud af, at denne tildeles delkontrakter. Tilbudsgiver kan således f.eks. ikke betinge dennes tilbud på delkontrakt 1 af, at tilbudsgiver tildeles delkontrakt 2 og lignende.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal som en del af det afgivne tilbud vedlægge et udfyldt ESPD. ESPD udgør den foreløbige dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund samt opfylder ordregivers krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen/kapacitet.

ESPD er vedlagt udbudsmaterialet som et XML-dokument (bilag E).

ESPD udfyldes (og kan alene udfyldes) elektronisk via ESPD-fanen i iBinder. Se således ordregivers tidligere link til udbudsmaterialet.

Ordregivers vejledning til at udfylde samt kravene til økonomisk formåen fremgår af udbudsmaterialets bilag D. Supplerende teknisk vedledning til udfyldelse af ESPD findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledningsfilm til Det Elektroniske ESPD, der er tilgængelig på: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

Obligatoriske udelukkelsesgrunde;

Tilbudsgiver skal i ESPD del III erklære ikke at være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § § 135, stk. 1 og 3 og 136.

Frivillige udelukkelsesgrunde - udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2:

Tilbudsgiveren vil endvidere blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis:

1) ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.

Tilbudsgiver oplyser herom i ESPD.

Såfremt tilbudsgiveren er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene, men har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiver til trods herfor er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, til tilbuddet dog alligevel tages i betragtning.

Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (dvs. hvor flere virksomheder byder sammen som konsortium) skal der udfyldes og fremsendes et særskilt ESPD for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen. Sammenslutningen skal på anmodning herom fra ordregiver, fremsende udfyldt bilag F (erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier) jf. mere udførligt udbudsmaterialets bilag D.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver bedes i ESPD Del IV, B afgive nedenstående oplysninger:

Samlede årsomsætning; Tilbudsgivers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Finansielle nøgletal – soliditetsgrad: Tilbudsgivers soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen uanset den retlige karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiveren og den eller de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Dette kan fx ske, hvor tilbudsgiver ikke på egen hånd kan overholde ordregivers minimumskrav til egnethed.

Grundlæggende oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet angives i ESPD del II, C.

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal tilbudsgiveren, på anmodning herom fra ordregiveren, fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen jf. mere udførligt udbudsmaterialets bilag D.

Herudover bedes tilbuddet indeholde et udfyldt ESPD for både tilbudsgiveren selv, og et separat udfyldt ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på jf. mere udførligt udbudsmaterialets bilag D.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et minimumskrav at tilbudsgivers årsomsætning i gennemsnit har udgjort minimum 6,6 mio. DKK set over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Det er et minimumskrav at tilbudsgivers soliditetsgrad i gennemsnit har udgjort minimum 20 % set over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningers retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges én fælles person eller virksomhed, der på alles vegne er bemyndiget til at tegne alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Også støttende virksomheder skal påtage sig solidarisk hæftelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/02/2021
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Hjørring.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at være tilstede ved åbningen af de afgivne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere skal efter krav fra ordregiver dokumentere ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene, ved fremlæggelse af følgende:

- Et uddrag af relevant register eller tilsvarende dokument, udstedt af en kompetent myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, og

- Et certifikat udstedt af en kompetent myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

For danske tilbudsgivere kan dokumentationskravet opfyldes ved fremlæggelse af serviceattest, der skal være udstedt ikke mere end 6 måneder før fremlæggelsestidspunktet. Se i øvrigt mere udførligt udbudsbetingelsernes punkt 16.

Dokumentation for økonomisk og finansiel formåen:

For så vidt angår mindstekravet til soliditetsgraden: de seneste 3 regnskabsårs årsrapporter.

Såfremt oplysningerne om de seneste 3 regnskabsårs soliditetsgrad er oplyst i den seneste årsrapport vil det være tilstrækkeligt at vedlægge denne.

For så vidt angår mindstekravet til årsomsætning: en erklæring fra tilbudsgiver indeholdende oplysningerne om de seneste 3 regnskabsårs omsætning.

Den omtalte dokumentation kan vedlægges som dansk- eller engelsksprogede dokumenter.

Hvis tilbudsgiver er et konsortium, skal konsortiet efter krav fra ordregiver dokumentere:

i) ikke at være udelukket,

ii) opfyldelse af udbudsbekendtgørelsens minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen.

- For hver af konsortiedeltagerne skal fremlægges den nævnte dokumentation for ikke at være udelukket.

- For hver af konsortiedeltagerne skal fremlægges den nævnte dokumentation for økonomisk og finansiel formåen. Konsortiedeltagerne skal samlet set leve op til minimumskravene til egnethed i udbudsbekendtgørelsen.

- Der vedlægges den relevante erklæring om fælles befuldmægtiget i konsortier.

Hvis tilbudsgiver i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers ressourcer (underleverandører, koncernforbundne selskaber mv.) gælder følgende krav til dokumentation:

- For hver af de økonomiske aktører skal fremlægges den nævnte dokumentation for ikke at være udelukket.

- For hver af de økonomiske aktører skal fremlægges den nævnte dokumentation i det omfang, den økonomiske aktørs økonomiske eller finansielle formåen der har ligget til grund for vurderingen af tilbudsgivers egnethed. De økonomiske aktører og tilbudsgiver skal samlet set leve op til minimumskravene til egnethed i udbudsbekendtgørelsen.

- Der vedlægges den relevante støtterklæring jf. udbudsbetingelsernes bilag G.

Vedrørende værdiansættelserne i punkt II.1.5) og II.2.6): Den anslåede værdi omhandler rammeaftalernes fulde løbetid. Den anslåede værdi tager udgangspunkt i en vurdering af det hidtidige forbrug dokumenteret ved ordregivers indkøbssystem samt data indhentet fra de nuværende leverandører.

Der indgår et skøn i ordregivers værdiansættelse. Dette skyldes størrelsen på og kompleksiteten af ordregiver som enhed. Derudover skyldes det den usikkerhed der kan være i muligheden for en fremtidig omstilling til en mere grøn energiforsyning, set i forhold til ordregivers nuværende energiforsyning, herunder timing og faktisk forbrug i forhold til kommende installationer. Samtidig er data sammensat af interne og eksterne forbrugsdata som beskrevet ovenfor.

Den anslåede værdi er således udryk for ordregivers bedste skøn over værdien af rammeaftalerne samlet og hver for sig.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/12/2020

Send til en kollega

0.064