23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 249-620972
Offentliggjort
22.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.01.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/142232045.aspx

Udbyder

Vejen Kommune

Vindere

Valgt firma

(14.04.2021)
Forstas A/S
Karetmagervej 23
7100 Vejle

Ukrudtsbekæmpelse


Vejen Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
E-mail: misl@niras.dk
Telefon: +45 26631459
Fax: +45 79960511
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/142232045.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejenkom.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142232045.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142232045.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ukrudtsbekæmpelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører ukrudtsbekæmpelse for Vejen Kommune.

Vejen Kommune ønsker at indgå en femårig kontrakt vedr. løbende ukrudtsbekæmpelse i Vejen Kommune.

Opgaven omfatter ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, offentlige stier, parkeringsarealer, midterheller, helleanlæg, stier og belægninger i kommunens grønne områder samt ved institutioner mv. i Vejen kommune.

Kontrakten vil blive indgået som en løbende kontrakt. Vejen Kommune garanterer ikke omsætning vedr. bestillingsopgaver, ligesom omfanget af standardopgaver kan tilpasses i kontraktens løbetid.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Vejen Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører ukrudtsbekæmpelse for Vejen Kommune.

Vejen Kommune ønsker at indgå en femårig kontrakt vedr. løbende ukrudtsbekæmpelse i Vejen Kommune.

Opgaven omfatter ukrudtsbekæmpelse af offentlige veje, offentlige stier, parkeringsarealer, midterheller, helleanlæg, stier og belægninger i kommunens grønne områder samt ved institutioner mv. i Vejen kommune.

Kontrakten vil blive indgået som en løbende kontrakt. Vejen Kommune garanterer ikke omsætning vedr. bestillingsopgaver, ligesom omfanget af standardopgaver kan tilpasses i kontraktens løbetid.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2026
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

En række af de omfattede opgaver er såkaldte bestillingsopgaver, som kun skal udføres, hvis ordregiver bestiller den konkrete opgave.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Vejle Spildevand forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, jf. dog § 135, stk. 4 og 5.

I forhold til de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, må tilbudsgiver yderligere ikke være omfattet af nr. 2 vedr. konkurs samt nr. 7 vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på under 100 000 DKK.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes angive følgende regnskabsoplysninger for de 3 seneste disponible regnskabsår, under hensyntagen til, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed:

— Årlig omsætning,

— Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Årlig omsætning: Mindstekrav: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert regnskabsår være mindst 7 mio. DKK.

Egenkapital: Mindstekrav: Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert regnskabsår være mindst 7 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes angive sine op til 5 mest betydelige sammenlignelige referencer udført inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelige forstås referencer fra rammeaftaler eller løbende kontrakter vedr. ukrudtsbekæmpelse, hvor der er udført mindst 9 måneders arbejde inden for de seneste 3 år regnet baglæns fra tilbudsfristen.

Referencerne skal indeholde oplysninger om modtager, beskrivelse af omfanget, kontraktværdi samt kontraktperiode.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge mindst 2 sammenlignelige referencer

De sammenlignelige referencer skal hver have en værdi på minimum 700 000 DKK ekskl. moms årligt.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABService 2003 regulerer aftaleforholdet med de fravigelser og tilføjelser, som følger af kontrakten og det øvrige udbudsmateriale.

Kontrakten indeholde bestemmelser, som regulerer aftaleforholdet; bl.a. en løn- og ansættelsesklausul og bodsbestemmelser.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

2. halvår 2025.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal dokumentere oplysningerne om udelukkelse og formåen, jf. udbudsloven § 159, stk. 2 og § 151, stk. 2.

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver eller visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, jf. § 135, stk. 2 ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

1) Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § 135, stk. 1.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunden i § 135, stk. 3.

For så vidt angår danske tilbudsgivere, kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

For så vidt angår udenlandske tilbudsgivere vil bygherre i sin henvendelse opliste, hvilken dokumentation som iflg. eCertis kan kræves og som vil anses som fyldestgørende.

Udsteder det land, hvori tilbudsgiver er hjemmehørende, ikke de nævnte certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de i § 135, stk. 1 og 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentationen må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

Økonomiske og finansielle mindstekrav:

Som dokumentation for overholdelse af de økonomiske og finansielle mindstekrav skal tilbudsgiver fremlægge revisorattesteret dokumentation (enten årsrapport eller erklæring), som dokumenterer den krævede omsætning og egenkapital.

Faglige og tekniske mindstekrav:

Referencelisten anses som dokumentation i sig selv, og der vil ikke blive efterspurgt yderligere dokumentation som bevis for denne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2020

Send til en kollega

0.047