23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 248-617542
Offentliggjort
21.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
22.01.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/142352913.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Vindere

Valgt firma

(07.05.2021)
Rengøringsservice Danmark A/S
Produktionsvej 8-10
2600 Glostrup

Graffitibekæmpelse i Københavns Kommune, Indre by og Nørrebro


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Adnan Khan
E-mail: ns61@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/142352913.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/142352913.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af graffitibekæmpelse i Københavns Kommune, Indre by og Nørrebro

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90690000 Fjernelse af graffiti
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på graffitibekæmpelse på Københavns Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr i Indre By og Nørrebro.

Den udbudte opgave omfatter tilsyn med kommunens bygningsstrukturer og byudstyr og afrensning af graffiti såvel som afrensning og nedtagning af klistermærker og opklæbede plakater på de af aftalen omfattede elementer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der skal foretages afrensning af graffiti på beskyttede såvel som ubeskyttede flader, samt etablering af offerlag efter afrensning.

Graffitibekæmpelsen skal udføres på offentligt tilgængelige arealer såvel som indre gårdarealer i bydelene Indre by og Nørrebro i op til 3 meters højde over naturligt terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange af 12 måneders varighed.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Egenkapital.

- Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgivers egenkapital skal som minimum udgøre 2,5 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår.

- Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en forsikringssum på minimum 10 mio. DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1 reference indenfor de seneste 3 år, der er sammenlignelig med kontraktens genstand.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencen skal som minimum have haft årlig kontraktværdi på 1 mio. DKK ekskl. moms.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der bliver i kontrakten stillet krav til fair og lige løn samt krav til CSR.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/01/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af følgende udelukkelsesgrunde i udbudsloven:

— Udbudslovens § 135, stk. 1-3

— Udbudslovens § 136, stk. 1.

— Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 7

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2020

Send til en kollega

0.047