23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 139-256723
Offentliggjort
22.07.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
21.08.2015 Kl. 15:00

Udbyder

Frederiksberg Forsyning A/S

Højtryksspuling og TV-inspektion af store ledninger (kloak)


Frederiksberg Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Frederiksberg Forsyning A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
Att: Daniel Wolff
2000 Frederiksberg
DANMARK
Telefon: +45 30766132
Mailadresse: dwo@frb-forsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.frb-forsyning.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Frederiksberg Kloak A/S
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000 Frederiksberg
DANMARK

 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Højtryksspuling og TV-inspektion af store ledninger (kloak).
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 1: Vedligeholdelse og reparation
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Frederiksberg.
NUTS-kode
II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 1
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Frederiksberg Forsyning A/S (ordregiver på vegne af Frederiksberg Kloak A/S) har et løbende behov for at få spulet og undersøgt eksisterende kloakledninger.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90470000, 90491000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Rammeaftalen løber i en periode på 12 måneder, med option på forlængelse med 2 x 12 måneder.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Rammeaftalen indeholder option på forlængelse med 2 x 12 måneder.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver har offentligt adgang til udbudsmaterialet, hvor oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt vil fremgå.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver har offentligt adgang til udbudsmaterialet, hvor oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt vil fremgå.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Tilbudsgiver har offentligt adgang til udbudsmaterialet, hvor oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt vil fremgå.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.8.2015 - 15:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: Enten efter 12, 24 eller 36 måneder.
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet vil ligge offentligt tilgængeligt i ETHICS, som er Frederiksberg Forsynings elektroniske udbudssystem. Materialet vil kunne tilgås via følgende link: www.ethics.dk/asp6/tender/ff_1602_20150719.nsf

Angående anvendelse af ETHICS:
Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via ETHICS. Adgangen hertil sker via ovenstående link. For at afgive elektronisk tilbud skal man tilmelde sig via menupunktet »Tilmelding«. Har man allerede en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Tilmeld eksisterende bruger«. Har man en eksisterende bruger, får man ikke tilsendt en ny signatur, men man skal anvende den signatur som man tidligere har modtaget fra ETHICS. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.
Har man ikke i forvejen en bruger, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Opret og tilmeld ny bruger«. Når man opretter en ny bruger, får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiverer man sin bruger, og man vil herefter automatisk blive tilmeldt udbudsprocessen. Såfremt den oprettede bruger er underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering. OBS: aktiveringsmails kan ende i ens spamfilter.
Afgivelse af tilbud kan kun ske via ETHICS.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 35291000

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): De præcise oplysninger om klagefrist(er) følger lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne med senere ændringer: Klage skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, når der er tale om en rammeaftale. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.7.2015

Send til en kollega

0.047