23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
17.07.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.09.2015 Kl. 12:00

Udbyder

Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S

Rammeaftale på TV-inspektion og spuling 2015-2018


Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S

   
Opgavebeskrivelse Den udbudte tjenesteydelse omfatter:
• Spuling og TV-inspektion af alle hoveledninger og brøndstik som er angivet, på de med bestilling fremsendte kloakplaner, og gennemføres således, at der tilvejebringes et komplet kendskab til ledningsnetværkets tilstand.
• Spuling og TV-inspektion af stikledninger (fra hovedledninger og op i stikledningen). Inspektionen skal omfatte samtlige stikledninger som er angivet på de udleverede kloakplaner, herunder registreret stiktilslutninger og afproppede stikledninger. Opgaven skal gennemføres således at der tilvejebringes et kendskab til anlæggenes tilstand og funktion.
• Supplerende opgaver. Supplerende opgaver vil være opgaver som rodskæring, stikaffræsning og fjernelse af faste aflejringer og kan forekomme i forbindelse med TV-inspektion.
• Brøndrapportering i forbindelse med Spuling og TV-inspektion. Dette inkluderer et overblik over brøndenes tilstand og tilslutninger.
• Slamoptagelse og bortskaffelse
Annonceret 17. juli 2015 12:15:00 CEST
Deadline 1. september 2015 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Tjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
CPV kode 90491000, 90470000
NUTS kode DK
Myndighedstype Andet

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale http://kertemindeforsyning.dana6.dk/selvbetjening/udbud/rammeaftale-paa-tv-inspektion-og-spuling-2015-2018.html

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier Personlige forhold
• Entreprenøren skal anføre virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer samt navn-, telefonnummer og e-mail for kontraktpersonen. Der skal desuden anføres adresse på det kontor hvor hovedserviceringen over for Bygherre vil blive udført fra.

• Udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring om at Entreprenøren ikke er uegnet til at afgive tilbud i henhold til artikel 45 stk. 1 og stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af marts 2004. Fortrykt formular findes som Bilag 1. Befinder Entreprenøren sig i en af de i stk. 1 og 2 nævnte udelukkelsesgrunde vil Entreprenøren ikke kunne komme i betragtning.

• Angivelse af om der anvender underleverandører og i hvilken udstrækning tillige med bilag 1 og 2 for disse.

Økonomisk og finansiel kapacitet:

• Udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring om, at Entreprenøren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr., jfr. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997. Entreprenøren skal anvende den fortrykte formular findes som Bilag 2.

• Ved afgivelse af tilbud vedlægges en forhåndstilkendegivelse fra et penge- eller kautionsforsikringsinstitut om at der kan gives en sikkerhedsstillelse (garantierklæring) på 15 % af den årlige tilbudssum x 2, jf. Tilbudslisten Bilag 5. Bilag 6 kan anvendes, såfremt penge eller kautionsforsikringsinstitut ikke har en standardblanket. Den endelige sikkerhedsstillelse skal først foreligge senest 5 hverdage efter at der er indgået betinget aftale.

Teknisk kapacitet
• I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår Entreprenøren blev etableret eller startede sin virksomhed, skal Entreprenøren vedlægge en beskrivelse af Entreprenørens erfaring med tilsvarende område. De betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de seneste 3 år, skal anføres på referencelisten i Bilag 7 og medsendes tilbuddet. Det er et mindstekrav at Entreprenøren har erfaring med lignende opgaver på både arbejdsområde og mængde.

• Entreprenøren skal dokumentere at firmaet er optaget i DTVK-ordningen eller lignende, ved at vedlægge optagelsesgodkendelse. Udføres TV inspektionen af en underleverandør, er det underleverandørens godkendelse der vedlægges.

Kontaktperson

Navn Camilla Torp
Telefon +45 63253306
E-mail ct@kertemindeforsyning.dk

Ordregiver

Navn KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S // CVR:32077315
Adresse Kohaven 12
5300 Kerteminde
DK
Telefon +45 70253333
E-mail ml@kertemindeforsyning.dk
WWW www.kertemindeforsyning.dk

 

Send til en kollega

0.047