23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 220-541531
Offentliggjort
11.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/08f53612-7144-4097-9891-b6d8c4586f97/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Procesrengøring og vikarassistance til driftssupport i forbindelse med drift og vedligehold på ARC’s affaldsenergianlæg


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Strand
E-mail: anj@a-r-c.dk
Telefon: +45 29294691
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/08f53612-7144-4097-9891-b6d8c4586f97/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/08f53612-7144-4097-9891-b6d8c4586f97/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/08f53612-7144-4097-9891-b6d8c4586f97/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Procesrengøring og vikarassistance til driftssupport i forbindelse med drift og vedligehold på ARC’s affaldsenergianlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter udførelse af procesrengøring og vikarassistance til driftssupport i forbindelse med drift og vedligehold hos I/S Amager Ressourcecenters (i det følgende benævnt ARC) affaldsenergianlæg Amager Bakke.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
90911200 Rengøring af bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Vindmøllevej 6 København S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

3.2 Ydelsens generelle omfang og område.

Der er i aftalen primært tale om tjenesteydelser.

Ydelserne kan opdeles i:

- Arbejdsledelse.

- Procesrengøring i forbindelse med daglig drift og vedligeholdelse af affaldsenergianlægget.

- Ad hoc opgaver relateret til daglig drift og vedligeholdelse af affaldsenergianlægget.

- Assistance i forbindelse med revisioner.

- Vikar assistance til driftssupport for affaldsenergianlægget.

- Ad hoc opgaver for ARC’s Facility Management.

- Ad hoc opgaver for ARC’s kommunikationsafdeling.

- Tilkald til ovenstående opgaver uden for normal arbejdstid.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation, kompetencer og ressourcer / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Firmabeskrivelse / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

ARC har mulighed for at forlænge aftalen i 4 x 12 måneder.

Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egnethed vurderes på baggrund af ansøgers oplysninger i ansøgningen.

ARC påregner at prækvalificere 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive indledende tilbud.

Er der flere egnede ansøgere, vil ARC foretage en udvælgelse af de bedst egnede ansøgere. ARC vil i den forbindelse foretage en samlet vurdering af hver enkelt ansøgers erfaring med tilsvarende opgaver.

ARC lægger i vurderingen vægt på bred dokumenteret erfaring i form af erfaring fra mere end ét affalds- og kraftvarmeanlæg.

I forbindelse med udvælgelsen vil ARC også lægge vægt på ansøgers samlede økonomiske og finansielle formåen. Udvælgelsen vil i det hele taget ske under hensynstagen til at sikre den bedst mulige konkurrence.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da der er tale om en rammeaftale med kaskade-model med flere leverandører, og ydelser, der er vurderet til hverken strategisk eller teknisk at være egnet til at opdele i delaftaler.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Oplysning om ansøgers egenkapital det seneste reviderede regnskabsår.

- Oplysning om ansøgers soliditet det seneste reviderede regnskabsår.

- Oplysning om ansøgers erhvervs- og produktansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

- At ansøger har haft en positiv egenkapital i det seneste reviderede regnskabsår.

- At ansøger har haft en soliditetsgrad på min. 10 % i det seneste reviderede regnskabsår, og

- At ansøger har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade. Forsikringens selvrisiko må maksimalt udgøre 50 000 DKK pr. skade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ARC ønsker sikkerhed for, at de ansøgere som prækvalificeres, har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at kunne udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra aftalestart. Ansøger skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

- Ansøgers relevante referencer inden for de seneste 2 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til opgaver inden for procesrengøring og vikar assistance på affalds- og kraftvarmeanlæg og dokumenterer erfaring fra mere end ét affalds- og kraftvarmeanlæg, og hvor opgaven er udført og afsluttet inden for de seneste 2 år regnet fra ansøgningsfristen. Referencerne skal endvidere dokumentere procesforståelse og kraftværksforståelse. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Ansøger skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden).

- Perioden for opgavens udførelse.

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder ansøgers rolle i opgaven.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal angive 2 relevante referencer. Vedlægges ansøgningen mere end 5 referencer, vil ARC alene inddrage de 2 referencer, der er angivet først.

 

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Leverandøren skal stille en sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for ARC på kr. 100 000 DKK til sikkerhed for ethvert krav, ARC måtte få mod leverandøren i henhold til aftalen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Køb på rammeaftalen vil ske ved brug af direkte tildeling ved brug af kaskademodel, jf. rammeaftalens punkt 5.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet hvoraf vilkår fremgår.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Inden ansøgerne orienteres om resultatet af prækvalifikationen, vil de ansøgere, ARC forventer at prækvalificere, blive anmodet om at fremlægge faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed, samt at der ikke er grundlag for udelukkelse, jf. udbudsbetingelsernes punkt 11.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2020

Send til en kollega

0.047