23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 218-535594
Offentliggjort
09.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/846

Udbyder

Aalborg Kommune

EU-udbud vedrørende vask/leje af beklædning til Aalborg Kommunes tandpleje


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Rantzausgade 4, 2. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laila Krenchel
E-mail: lakr@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/846
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/846
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud vedrørende vask/leje af beklædning til Aalborg Kommunes tandpleje

Sagsnr.: 2020-058436
II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører vask/leje af beklædning til Aalborg Kommunes tandpleje.

Til løsningen ønskes en adgang til et elektronisk system til håndtering af diverse opgaver ifm. styring og optimering af beklædningsordningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98311200 Drift af vaskeri
98312100 Imprægnering af tekstiler
98311000 Afhentning af vasketøj
98312000 Tekstilrensning
76211100 Tjenesteydelser i forbindelse med beklædning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter den komplette opgave for vask/leje, dvs. leje og vask af tøjet på tilbudsgivers vaskeri, afhentning af det brugte tøj samt tilbagelevering af det vaskede tøj på ordregivers adresser med 1 ugentlig leverance.

Derudover ønskes der adgang til et ressourcestyringssystem, der kan håndtere diverse opgaver ifm. styring og optimering af beholdningen.

Aalborg Kommunes tandpleje består af 11 leveringsadresser. Tøjet skal ikke lægges på plads i skabe eller lignende på de aftalte leveringsadresser.

I alt er der tale om 87 fuldtidsansatte og 80 deltidsansatte. Heraf er den samlede fordeling i køn på ca. 96 % kvinder og ca. 4 % mænd.

Ansættelsesfordelingen mellem de fastansatte er som følgende:

- 1 dags ansættelse: 9 kvinder og 1 mand

- 2 dags ansættelse: 19 kvinder og 2 mænd

- 3 dags ansættelse: 20 kvinder og 2 mænd

- 4 dags ansættelse: 26 kvinder og 1 mand

- 5 dags ansættelse: 87 kvinder og 0 mænd.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment (Vareprøver) / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af ordregiver forlænges på uændrede vilkår i op til 12 mdr. i alt op til 2 gange.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet indeholder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. § 137, stk. 1, nr. 1

- Forhold vedr. konkurs, insolvens og lign, jf. § 137, stk. 1, nr. 2

- Forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. § 137, stk. 1, nr. 3

- Ophævelse eller lign. af tidligere offentlig kontrakt, jf. § 137, stk. 1, nr. 5.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse nøgletal i form af soliditetsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have en soliditetsgrad på 30 % for seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse en referenceliste.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise mindst én (1) og maksimalt tre (3) sammenlignelige referencer.

Det er et mindstekrav, at referencelisten påviser relevant erfaring i form af sammenlignelige leverancer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, uden væsentlige reklamationer gående på kvalitet og service.

Ved sammenlignelige leverancer forstås aftaler inden for en vask/leje løsning i en beklædningsordning med et dertilhørende onlinesystem, og inden for samme kundestørrelse. Det er uden betydning om referencerne er til offentlige eller private virksomheder.

Referencen skal anføres med:

- Beskrivelse af leverancen

- Kundens navn

- Kontraktperiode

- Kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og/eller e-mailadresse.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/12/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang for tilbudsgivere til at være til stede ved åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2025

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2020

Send til en kollega

0.047