23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 215-527487
Offentliggjort
04.11.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
02.12.2020 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284847&B=DK_UDBUD

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

Delaftale 1

(10.03.2021)
WSP Danmark A/S
Linnés Allé 2
2630 Taastrup

Delaftale 2

(10.03.2021)
DMR A/S
Hårup Østervej 3
8600 Silkeborg

Region Sjællands udbud af undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand


Region Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alléen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Tombak
E-mail: lot@regionsjaelland.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284847&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284847&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=284847&B=DK_UDBUD
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Region Sjællands udbud af undersøgelse af jordforureningers påvirkning af overfladevand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90732000 Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved dette udbud ønsker Region Sjælland at indhente tilbud på undersøgelse af ca. 80 kortlagte lokaliteter i forhold til jordforureningers påvirkning af vandkvaliteten i målsat overfladevand i vandløb, søer og kystvande i 2021 og 2022.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90700000 Tjenester på miljøområdet
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
90715000 Undersøgelse af forurening
90715200 Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
90732300 Behandling eller genopretning af forurenet jord
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90732500 Kortlægning af jordforurening
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved dette udbud ønsker Region Sjælland at indhente tilbud på undersøgelse af ca. 80 kortlagte lokaliteter i forhold til jordforureningers påvirkning af vandkvaliteten i målsat overfladevand i vandløb, søer og kystvande i 2021 og 2022. Der er tale om lokaliteter, der fastlagt med offentlig indsats overfor overfladevand på baggrund af resultatet af en bearbejdet screening i screeningsværktøjet. Undersøgelserne skal afklare, i hvilket omfang der er tale om en risiko. Der skal udføres fysiske undersøgelser af lokalitetens påvirkning på overfladevand. Undersøgelserne foregår i eller tæt på det overfladevand, som må forventes at være påvirket af risikolokaliteten. Til det formål bestemmes styrken i udsivningen, herunder i hvor stort et område/strækning forureningspåvirkningen pågår i overfladevandet. Ydelserne skal udføres i 2021 og 2022, således at forlængelsesoptionen angår perioden herefter og yderligere lokaliteter.

Regionen har til hensigt at indgå 2 rammeaftaler; hvor tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil få ca. 60 % af lokaliteterne (delaftale 1), mens tilbudsgiveren med det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud vil få ca. 40 % af lokaliteterne (delaftale 2), jf. den i rammeaftalen anførte metode for fordeling. Tilbudsgiver kan alene få tildelt én delaftale.

Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af de 5 regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 13 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Regionen forlænge Rammeaftalen to gange op til 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Regionen vil prækvalificere de 5 egnede ansøgere, der har de for den udbudte opgave mest relevante erfaring i form af:

— A: Undersøgelse og risikovurdering af jordforureningers påvirkning af overfladevand (svarende til den type undersøgelser, som er omfattet af dette udbud) optimalt set af en karakter, der kvalitativt og kvantitativt svarer til den udbudte opgave.

— B: Gennemførelse af puljer af undersøgelser indenfor jord- og/eller grundvandsforurening. Der skal være tale om puljer af mindst 6 undersøgelser og gerne flere, som er udført samtidig og koordineret af ansøger til demonstration af erfaring med puljer.

Elementerne A og B ovenfor vægtes lige.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af ansøgers referencer som angivet i ESPD. Projekterne skal være udført inden for de seneste 6 år regnet fra ansøgningsfristen. Projekterne kan være igangværende. For afsluttede projekter regnes fristen fra godkendelse af endelig rapport.

Perioden er udvidet til 6 år som følge af det lave antal projekter i markedet, hvoraf en betydelig del er udført for 3-6 år siden, og for i lyset heraf at kunne sikre tilstrækkelig konkurrence.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90700000 Tjenester på miljøområdet
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90713100 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og spildevand undtagen i bygge-anlægssektoren
90715000 Undersøgelse af forurening
90715200 Andre tjenester i forbindelse med forureningsundersøgelser
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90732300 Behandling eller genopretning af forurenet jord
90732400 Rådgivning i forbindelse med jordforurening
90732500 Kortlægning af jordforurening
90732600 Måling eller monitering af jordforurening
90730000 Sporing, monitering og genopretning af forurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved dette udbud ønsker Region Sjælland at indhente tilbud på undersøgelse af ca. 80 kortlagte lokaliteter i forhold til jordforureningers påvirkning af vandkvaliteten i målsat overfladevand i vandløb, søer og kystvande i 2021 og 2022. Der er tale om lokaliteter, der fastlagt med offentlig indsats overfor overfladevand på baggrund af resultatet af en bearbejdet screening i screeningsværktøjet. Undersøgelserne skal afklare, i hvilket omfang der er tale om en risiko. Der skal udføres fysiske undersøgelser af lokalitetens påvirkning på overfladevand. Undersøgelserne foregår i eller tæt på det overfladevand, som må forventes at være påvirket af risikolokaliteten. Til det formål bestemmes styrken i udsivningen, herunder i hvor stort et område/strækning forureningspåvirkningen pågår i overfladevandet. Ydelserne skal udføres i 2021 og 2022, således at forlængelsesoptionen angår perioden herefter og yderligere lokaliteter.

Regionen har til hensigt at indgå 2 rammeaftaler; hvor tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil få ca. 60 % af lokaliteterne (delaftale 1), mens tilbudsgiveren med det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud vil få ca. 40 % af lokaliteterne (delaftale 2), jf. den i rammeaftalen anførte metode for fordeling. Tilbudsgiver kan alene få tildelt én delaftale.

Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af de 5 regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Regionen forlænge rammeaftalen 2 gange op til 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Regionen vil prækvalificere de 5 egnede ansøgere, der har de for den udbudte opgave mest relevante erfaring i form af:

— A: Undersøgelse og risikovurdering af jordforureningers påvirkning af overfladevand (svarende til den type undersøgelser, som er omfattet af dette udbud) optimalt set af en karakter, der kvalitativt og kvantitativt svarer til den udbudte opgave.

— B: Gennemførelse af puljer af undersøgelser indenfor jord- og/eller grundvandsforurening. Der skal være tale om puljer af mindst 6 undersøgelser og gerne flere, som er udført samtidig og koordineret af ansøger til demonstration af erfaring med puljer.

Elementerne A og B ovenfor vægtes lige.

Udvælgelsen finder sted på grundlag af ansøgers referencer som angivet i ESPD. Projekterne skal være udført inden for de seneste 6 år regnet fra ansøgningsfristen. Projekterne kan være igangværende. For afsluttede projekter regnes fristen fra godkendelse af endelig rapport.

Perioden er udvidet til 6 år som følge af det lave antal projekter i markedet, hvoraf en betydelig del er udført for 3-6 år siden, og for i lyset heraf at kunne sikre tilstrækkelig konkurrence.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Gennemsnitlig årlig nettoomsætning set over de seneste 3 år (seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber): 5 mio. DKK (ekskl. moms).

— Egenkapitalkrav (seneste offentliggjorte årsregnskab): 4 mio. DKK.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravene. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravene.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Fremgår ovenfor

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

— Erfaring fra minimum 20 projekter, der hver omfatter både planlægning og gennemførelse af mindst én miljøundersøgelse i overfladevand (vandløb, søer eller kystvand). Det er ikke et krav til referencerne, at miljøundersøgelserne skal have omfattet undersøgelse af overfladevands indhold af miljøfremmede stoffer.

Projekterne skal være udført inden for de seneste 6 år regnet fra ansøgningsfristen. Projekterne kan være igangværende. For afsluttede projekter regnes fristen fra godkendelse af endelig rapport. Perioden er udvidet til 6 år som følge af det lave antal projekter i markedet, hvoraf en betydelig del er udført for 3-6 år siden, og for i lyset heraf at kunne sikre tilstrækkelig konkurrence.

Hver reference kan angå flere projekter, i hvilket tilfælde det skal fremgå af referencen hvor mange og hvilke projekter, den vedrører.

Om hver reference bedes som minimum angivet:

— Kunde

— Beskrivelse, herunder om der er tale om miljøundersøgelser i vandløb, søer eller kystvand

— Antal projekter

— Om der er tale om pulje(r) og i givet fald antallet af undersøgelse i hver af puljerne. Ved pulje forstås i denne henseende et antal sammenhængende undersøgelser (mindst 6 undersøgelser), som udføres samtidig og som organisatorisk varetages af den samme projektleder hos rådgiveren hhv. regionen

— Perioden for opgavens udførelse

— Værdi (såfremt det må oplyses).

Referencerne skal fremgå af ESPD.

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske formåen, gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/12/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Den estimerede værdi for undersøgelserne i 2021 og 2022 udgør ca. 11 mio. DKK.. Beløbene angivet i del II.1.5) og del II.2.6) er inkl. forlængelsesoptionen og vil angå yderligere lokaliteter end det anførte antal.

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § § 135-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af regionen fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2020

Send til en kollega

0.11