23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 215-527408
Offentliggjort
04.11.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/141876080.aspx

Udbyder

Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Genudbud af drift og pleje af Brønshøj Kirkegård


Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 17
By: København s
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dorthe A Dornonville de la Cour
E-mail: m15s@kk.dk
Telefon: +45 23392485
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/141876080.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/141876080.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/141876080.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Genudbud af drift og pleje af Brønshøj Kirkegård

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98371110 Tjenesteydelser i forbindelse med kirkegårde
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune genudbyder hermed drift og pleje af Brønshøj Kirkegård.

Eneste ændring fra forrige udbud er at der er ændret i krav til referencer, så der nu skal kunne påvises mindst en reference for erfaring med kirkegårdsdrift.

Kontrakten træder i kraft den 1. april 2021.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

 

Dk01

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune udbyder hermed drift og pleje af Brønshøj Kirkegård.

Dette indbefatter både den grønne drift og pleje, samt renholdsopgaven. Der indgår ikke toiletrengøring i dette udbud.

Der vil ikke bliver overdraget personale og der bliver ikke afgivet internt bud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 mio. DKK.

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 4,6 mio. DKK (ekskl. moms).

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i gennemsnit se seneste 3 disponible regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal have en likviditetsgrad på minimum 90 % i gennemsnit se seneste 3 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 mio. DKK.

— Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 4,6 mio. DKK (ekskl. moms).

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i gennemsnit se seneste 3 disponible regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal have en likviditetsgrad på minimum 90 % i gennemsnit se seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Leverandøren skal dokumentere, at de inden for de sidste 3 år mindst har leveret samme type tjenesteydelse (dvs. pasning og pleje af kirkegård) hos minimum en ordregiver (men gerne flere). Kontrakten skal opgives med årsværdi samt beskrivelse af hvilken type opgave der blev leveret. Samtidig skal ordregiver oplyses om de pågældende kontraktens størrelse, tidsrummet for kontraktens løbetids, samt kontaktperson hos den pågældende ordregiver, leveringer af varer eller tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand.

Miljøledelse/Miljøcertificering:

- Københavns Kommune er ISO 14001 certificeret og er derfor forpligtet til at sikre at Kommunens leverandører også arbejder proaktivt med at reducere miljøbelastningen af sine aktiviteter. Leverandøren skal kunne dokumentere at der arbejdes med systematisk miljøarbejde skal ske på en af følgende 2 måder:

- Ved at leverandøren fremsender dokumentation for at de selv er ISO 14001 certificeret eller certificeret efter tilsvarende standard. Kravet skal dokumenteres ved fremsendelse af gyldigt certifikat og løbende genfremsendelse af fornyet certifikat, hvis der sker re-certificering i kontraktperioden. Mistes certifikatet skal tilsynet (er det ikke kommunens kontraktansvarlige der skal orienteres) straks orienteres. Mistet certifikat kan danne grundlag for ophævelse af kontrakten.

Såfremt leverandøren ikke er ISO 14001 certificeret, skal der fremsendes dokumentation for at virksomheden arbejder systematisk med miljø. Dette gøres ved at leverandøren - i forbindelse med afgivelse af tilbud - tilkendegiver hvordan de arbejder proaktivt med miljø.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/12/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/10/2020

Send til en kollega

0.047