23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 207-503893
Offentliggjort
23.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
18.11.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f85603b-6e82-4816-98fc-997573a85622/homepage

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Valgt firma

(08.01.2021)
HedeDanmark
Viborg

Skovservice og træpleje


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanda Huskovic
E-mail: sahus@odense.dk
Telefon: +45 21322946
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f85603b-6e82-4816-98fc-997573a85622/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f85603b-6e82-4816-98fc-997573a85622/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5f85603b-6e82-4816-98fc-997573a85622/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af skovservice og træpleje

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77200000 Tjenesteydelser inden for skovbrug
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der er tale om udførelse af følgende opgaver:

- Træpleje og –fældning

- Beskæring langs veje og stier

- Kultur- og bevoksningspleje

- Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

- Salg af skovede effekter

- Stormberedskab

- Tilkaldevagt

- Opsyns- og vicevært funktion

- Diverse pleje-og serviceopgaver.

Lokationerne for arbejdets udførelse kan være meget forskelligartet og omfatter både parker, skove, vejarealer, naturarealer, urbane miljøer osv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77230000 Tjenesteydelser i forbindelse med skovbrug
77211000 Tjenesteydelser i forbindelse med skovning
77211500 Pleje af træer
77211300 Trærydning
77211400 Skovning
77231000 Administration af skovbrug
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Odense Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der er tale om udførelse af følgende opgaver:

- Træpleje og –fældning

- Beskæring langs veje og stier

- Kultur- og bevoksningspleje

- Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

- Salg af skovede effekter

- Stormberedskab

- Tilkaldevagt

- Opsyns- og vicevært funktion

- Diverse pleje-og serviceopgaver.

Lokationerne for arbejdets udførelse kan være meget forskelligartet og omfatter både parker, skove, vejarealer, naturarealer, urbane miljøer osv.

Den grønne service i Odense Kommune er inddelt i forskellige entrepriser. Foruden denne aftale, forefindes der en kirkegårds-, vandløbs-, boldbane- og en række geografisk opdelte parkentrepriser, som varetages af andre private leverandører. Nærværende udbud omfatter ikke arbejder på kirkegårde, boldbaner eller i vandløb. Derimod omfatter rammeaftalen arbejder i de kommunale parker mv., men ikke gartnerisk opgaver som græspleje, hækklipning, lugning, formklipning af træer, belægningsarbejde m.m. Alt parkinventar som f.eks. borde/bænke, skraldespande, skilte m.m. varetages ligeledes i parkentrepriserne.

Desuden er etablering og renovering af stier heller ikke omfattet af nærværende udbud.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring og-kontrol / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver vil i dette udbud stille krav om opfyldelse af alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 9.1.

Den af ordregiver i punkt II.2.6) oplyste anslåede værdi er udelukkende ordregivers bedste estimat på udbudstidspunktet, og kan således ændres i både op- og nedadgående retning under rammeaftalens løbetid.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive sin årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår. Dette gøres i ESPD’et i Ethics.

Såfremt tilbudsgiver er nystartet og derfor ikke har 3 disponible regnskaber, skal tilbudsgiver oplyse den årlige omsætning fra de disponible regnskaber tilbudsgiver måtte have, fx seneste 2 eller 1 disponibelt regnskabsår. Har tilbudsgiver slet ingen disponible regnskaber, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende.

Der stilles følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgivers omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår eller som gennemsnitlige i de 3 seneste regnskabsår udgøre minimum 6 mio. DKK inden for aftalens område.

Ved aftalens område forstås arbejder indenfor skovbruget herunder opgaver med træfældning- og beskæring.

Kan tilbudsgiver ikke selv opfylde mindstekravet kan man eventuel afgive tilbud som konsortium og/eller ved at basere sig på andres økonomiske formåen, se pkt. 9.4 og 9.5 i udbudsbetingelserne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal angive sin årlige omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår. Dette gøres i ESPD’et i Ethics.

Såfremt tilbudsgiver er nystartet og derfor ikke har 3 disponible regnskaber, skal tilbudsgiver oplyse den årlige omsætning fra de disponible regnskaber tilbudsgiver måtte have, fx seneste 2 eller 1 disponibelt regnskabsår. Har tilbudsgiver slet ingen disponible regnskaber, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende.

Der stilles følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgivers omsætning skal i det seneste disponible regnskabsår eller som gennemsnitlige i de 3 seneste regnskabsår udgøre minimum 6 mio. DKK inden for aftalens område.

Ved aftalens område forstås arbejder indenfor skovbruget herunder opgaver med træfældning- og beskæring.

Kan tilbudsgiver ikke selv opfylde mindstekravet kan man eventuel afgive tilbud som konsortium og/eller ved at basere sig på andres økonomiske formåen, se pkt. 9.4 og 9.5 i udbudsbetingelserne.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal angive 3 sammenlignelige referencer. Dette gøres i ESPD’et i Ethics. Angives der flere end 3 referencer, vil ordregiver alene tage udgangspunkt i de 3 første af de af tilbudsgiver anførte referencer i Ethics.

Sammenlignelige referencer indebærer, at referencerne skal ligge indenfor skovservice og træpleje, og mindst omfatte følgende opgavetyper:

- Træfældning

- Træpleje

- Bevoksningspleje.

Bemærk at hvis tilbudsgiver udgør et konsortium eller baserer sig på andres tekniske formåen, jf. pkt. 9.4 og 9.5, må der samlet angives 3 referencer.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgivers teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1) Tilbudsgiver skal kunne påvise 3 referencer som opfylder følgende krav:

- Referencerne skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte aftale.

- Hver enkelt reference skal have en omsætning på minimum 1 mio. DKK pr. år.

- Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle. Dette betyder, at referencens slut-tidspunkt ikke må være fra før d. 18. november 2017.

- Det er et krav at tilbudsgiver selv har udført arbejdet. Såfremt tilbudsgiver ikke selv har udført arbejdet, skal denne støtte sig på evt. underleverandørers referencer, jf. pkt. 9.5.

- Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder.

- Referencerne skal have været i drift i minimum 6 måneder. Dette betyder, at referencens starttidspunkt ikke må være efter d. 18. maj 2020.

Det er vigtigt, at tilbudsgiver afgiver så præcise oplysninger som muligt, og laver en fyldestgørende beskrivelse af referencerne, så det er klart, hvad det pågældende arbejde er. Ordregiver forbeholder sig retten til at rette henvendelse til de anførte referencer, hvorfor der skal oplyses navn og telefonnummer på en kontaktperson.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal angive 3 sammenlignelige referencer. Dette gøres i ESPD’et i Ethics. Angives der flere end 3 referencer, vil ordregiver alene tage udgangspunkt i de 3 første af de af tilbudsgiver anførte referencer i Ethics.

Sammenlignelige referencer indebærer, at referencerne skal ligge indenfor skovservice og træpleje, og mindst omfatte følgende opgavetyper:

- Træfældning

- Træpleje

- Bevoksningspleje.

Bemærk at hvis tilbudsgiver udgør et konsortium eller baserer sig på andres tekniske formåen, jf. pkt. 9.4 og 9.5, må der samlet angives 3 referencer.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til tilbudsgivers teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

1) Tilbudsgiver skal kunne påvise 3 referencer som opfylder følgende krav:

- Referencerne skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte aftale.

- Hver enkelt reference skal have en omsætning på minimum 1 mio. DKK pr. år.

- Referencerne må ikke være mere end 3 år gamle. Dette betyder, at referencens slut-tidspunkt ikke må være fra før d. 18. november 2017.

- Det er et krav at tilbudsgiver selv har udført arbejdet. Såfremt tilbudsgiver ikke selv har udført arbejdet, skal denne støtte sig på evt. underleverandørers referencer, jf. pkt. 9.5.

- Referencerne skal vedrøre løbende samarbejder, f.eks. en flerårig kontrakt/rammeaftale og således ikke enkeltstående arbejder.

- Referencerne skal have været i drift i minimum 6 måneder. Dette betyder, at referencens starttidspunkt ikke må være efter d. 18. maj 2020.

Det er vigtigt, at tilbudsgiver afgiver så præcise oplysninger som muligt, og laver en fyldestgørende beskrivelse af referencerne, så det er klart, hvad det pågældende arbejde er. Ordregiver forbeholder sig retten til at rette henvendelse til de anførte referencer, hvorfor der skal oplyses navn og telefonnummer på en kontaktperson.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/11/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2020
Tidspunkt: 00:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2020

Send til en kollega

0.063