23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 207-503584
Offentliggjort
23.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/380d1982-a15b-4615-a1a3-2cd95920fc2f/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Behandling og afsætning af polstrede møbler fra ARC`s genbrugspladser


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Strand
E-mail: anj@a-r-c.dk
Telefon: +45 29294691
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/380d1982-a15b-4615-a1a3-2cd95920fc2f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/380d1982-a15b-4615-a1a3-2cd95920fc2f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/380d1982-a15b-4615-a1a3-2cd95920fc2f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Behandling og afsætning af polstrede møbler fra ARC`s genbrugspladser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen polstrede møbler fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby.

Håndtering af fraktionen skal sikre mest muligt genbruges og genanvendes. Der udover skal det sikres at emner til deponi fratages og deponeres.

Modtageranlægget må maksimalt være placeret 50 km fra Amager Bakke, Vindmøllevej 6, 2300 København S.

Der henvises til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte ydelse.

Se yderligere information i punkt II.2.4).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omfatter modtagelse, registrering, behandling og afsætning af fraktionen polstrede møbler fra genbrugspladser i Amager Ressourcecenters (ARCs) interessentkommuner Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby.

Håndtering af fraktionen skal sikre mest muligt genbruges og genanvendes. Der udover skal det sikres at emner til deponi fratages og deponeres.

Affaldsmængderne vil blive tilført modtageranlægget over året med en vis variation måned for måned - svarende til den variation, som konstateres på ARCs genbrugspladser.

Der kan ske ændringer i fraktionen i løbet af kontraktperioden fx ved nye lovkrav. ARC forventer ligeledes, at modtager er åben for mindre ændringer i fraktionen, hvis der opstår en bedre genbrug/genanvendelse ved en anden sortering. Eventuelle ændringer vil ske i samarbejde med ARC.

Der henvises til kravspecifikationen for en uddybning af kravene til den udbudte ydelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

ARC har mulighed for at forlænge kontrakten i 1 x 12 måneder, således at kontrakten kan få en samlet varighed på op til 4 år.

Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

ARC har mulighed for at forlænge kontrakten 1 x 12 måneder.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i det seneste reviderede regnskabsår.

- Tilbudsgiver har en gældende erhvervs -og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 5 mio. DKK for tingskade og 10 mio. DKK for personskade.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver har mindst 1 relevant reference inden for de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art og omfang relaterer sig til den udbudte opgave og hvor opgaven er udført eller igangværende inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Evt. underleverandørens leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

- Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

- Perioden for opgavens udførelse

- Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven.

Tilbudsgiver har udformet en kvalitetssikringsstandard/-procedure, som er i kraft og implementeret i virksomheden.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren og denne underleverandører skal overholde ARCs arbejdsklausul.

Arbejdsklausulen gælder alt arbejde, der udføres i Danmark med henblik på opfyldelse af kontrakten, og for alle medarbejdere, der anvendes til at udføre arbejdet, uanset om de er ansat hos leverandøren, en underentreprenør eller en under-underentreprenør mv. (eventuelle fysiske varer er ikke omfattet).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægge dokumentation, som angivet i udbudsbetingelsernes punkt 11.

Den nødvendige endelige dokumentation vil blive indhentet fra den tilbudsgiver, som ARC forventer at tildele kontrakten til forud for meddelelse om tildeling.

Tilbudsgiver opfordres derfor til allerede i forbindelse med afgivelse af tilbud at forberede den nødvendige dokumentation.

ARC forbeholder sig ret til at indhente endelig dokumentation på et tidligere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2020

Send til en kollega

0.047