23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 197-477985
Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/831

Udbyder

DanPilot

Vindere

(11.12.2020)
YX Danmark A/S
Buddingevej 195
2860 Søborg

Udbud af marinegasolie


DanPilot

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DanPilot
CVR-nummer: 30071735
Postadresse: Havnepladsen 3A
By: Svendborg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louiss Nordlander
E-mail: mln@tohv.dk
Telefon: +45 22804097
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.tohv.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Limfjord Pilot ApS
CVR-nummer: 36723882
Postadresse: Kabbelvej 45
By: Lemvig
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 7620
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louiss Nordlander
E-mail: mln@tohv.dk
Telefon: +45 22804097
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.tohv.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/831
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/831
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Havnerelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af marinegasolie

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09130000 Mineralolie og mineraloliedestillater
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter levering af marinegasolie til såvel ordregivernes egne tankanlæg, offentlige tankanlæg samt tankanlæg stillet til rådighed af tilbudsgiver på havne i Danmark. Svovlindhold af olien må maksimalt være 0,005 %. Udbuddet omfatter levering af marinegasolie til op til i alt 21 havne i Danmark, hvoraf 5 er optioner jf. bilag B. Antallet af havne er dog ikke garanteret under rammeaftalens løbetid, jf. afsnit 4.1.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiverne indgår rammeaftale med én leverandør om leverancer, således leverandøren er den samme til alle havne omfattet af udbuddet. Udbuddet er således ikke opdelt i delaftaler. Ordregiverne har dog opdelt rammeaftalen på henholdsvis hovedopgaven og rammeaftale på optionen, således at vindende tilbudsgiver indgår en selvstændig rammeaftale med DanPilot, hvad angår hovedopgaven, og en selvstændig rammeaftale med Limfjord Pilot, hvad angår optionen, såfremt denne benyttes.

Ordregiverne vil senest i forbindelse med rammeaftale underskrift meddele vindende tilbudsgiver, såfremt Limfjord Pilot ønsker at gøre brug af optionen.

Havne på Bornholm og havnen i Sønderborg er undtaget fra nærværende udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 16, stk. 10.

Ordregiverne har valgt at lade tankanlæg på havnene i Hals, Oddesund, Løgstør, Aalborg, og Thyborøn, der er placeret i Limfjord Pilot ApS' forsyningsområde, indgå som en option på nærværende rammeaftale, jf. bilag B. Såfremt Limfjord Pilot ønsker at gøre brug af optionen, skal tilbudsgiver stille et tankanlæg til rådighed for Limfjord Pilot ved havnen i Hals samt forestå levering af marinegasolie til tankanlæg på havnen i Hals.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 55 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er optioner på forlængelse af rammeaftalerne på 2 gange hver med en løbetid på 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på forlængelse af rammeaftalen på 2 gange hver med en løbetid på 12 måneder.

Derudover er rammeaftalen til Limfjord Pilot en option, og hvis der gøres brug af denne, vil der på denne være adgang til forlængelse 2 gange hver med en løbetid på 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

For indkøb i henhold til rammeaftalen gælder de af leverandøren angivne faste tillæg til den enhver tid gældende platts-notering, jf. bilag A – tilbudsliste.

Følgende platts-notering skal anvendes ved afregning af leverancer i rammeaftalens løbetid: AAVBG03 ULSD 10ppmS CIF NWE Cargo MAvg High.

Følgende omregningsformel for marinegasoliens vægtfylde skal anvendes ved afregning af leverancer i rammeaftalens løbetid: 0,845.

Der kan ikke faktureres for andet end platts-noteringen plus det tillæg, der fremgår af bilag A- tilbudsliste. Tillægget skal således dække leverandørens fortjeneste samt alle øvrige omkostninger, ekskl. skatter, afgifter og moms.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal levere marinegasolie, således der til enhver tid er mindst 25 % af tankens kapacitet til rådighed i alle egne tankanlæg og tankanlæg stillet til rådighed af leverandøren.

Ved akutte behov eller ved fejlaflæsninger på offentlige tankanlæg er leveringsfristen maksimalt 12 timer fra dette forhold konstateres. Ved akutte behov forstås situationer, hvor der er under 15 % af tankens kapacitet til rådighed. Fejlaflæsninger opstår bl.a. i de situationer, hvor leverandørens system til at sikre overholdelse af kravet om et tankanlægs til enhver tid værende kapacitet på 25 % ikke fungerer, og denne resulterer i behov for levering til at genoprette kapaciteten.

Ved levering til offentlige tankanlæg har leverandøren ansvaret for at forsøge at etablere en eventuel aftale om levering af marinegasolie med den pågældende ejer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Spørgsmål/svar:

- Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet.

Ordregiverne besvarer spørgsmål ved at uploade spørgsmål/svar-dokumentet under ”Udbudsdokumenter”.

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet TrueTender.

I henhold til tidsplanen i punkt 1.6 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiverne, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for ordregiverne at besvare spørgsmålet inden svarfristen.

Spørgsmål modtaget senere end 7 dage inden tilbudsfristen vil som udgangspunkt ikke blive besvaret.

Verificering af oplysninger i ESPD:

Tilbudsgiver og sammenslutninger skal på ordregivernes opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med tilbuddet. Det beskrives her, hvorledes denne dokumentation skal fremlægges.

Ordregiverne er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis tilbudsgiver eller sammenslutningens deltagere er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

- Skatteforvaltningen

- ATP

- Politiet (Kriminalregistret)

- Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.dk

Serviceattesten må maksimalt være tolv (12) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af serviceattesten, som fastsat af ordregiverne i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten er modtaget.

Hvis tilbudsgiver eller en eller flere af deltagerne i sammenslutningen ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2020

Send til en kollega

0.047