23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 197-476177
Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/829

Indlevering af tilbud

Til
10.11.2020 Kl. 16:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/829

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

Valgt firma

(13.01.2021)
Force Technology
Måløvhøjvej 7
2750 Ballerup

Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Jensen
E-mail: annje@mst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/829
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/829
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90731000 Tjenesteydelser i forbindelse med luftforurening
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører varetagelse af funktionen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og omfatter bl.a. følgende opgaver vedrørende emissioner til luft, herunder lugt:

1) Metoder til forbedring af prøvetagning og analyse af emissioner, herunder præstationsprøvninger for danske laboratorier, herunder dedikerede laboratorier og laboratorier på produktionsvirksomheder.

2) Teknisk rådgivning til laboratorier, virksomheder, miljømyndigheder, rådgivende ingeniører og Miljøstyrelsen om prøvetagning og analysemetoder.

3) Teknisk bistand til Miljøstyrelsen i forbindelse med dennes udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger og deltagelse i BREF-arbejdet.

4) Gennemførelse af workshop for laboratorier om aktuelle emner inden for referencelaboratoriets område.

5) Standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 750 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
90731300 Beskyttelse mod luftforurening
90731400 Monitering eller måling af luftforurening
90731800 Monitering af luftens indhold af partikler
90715000 Undersøgelse af forurening
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører varetagelse af funktionen som Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og omfatter bl.a. følgende opgaver vedrørende emissioner til luft, herunder lugt:

1) Metoder til forbedring af prøvetagning og analyse af emissioner, herunder præstationsprøvninger for danske laboratorier, herunder dedikerede laboratorier og laboratorier på produktionsvirksomheder.

2) Teknisk rådgivning til laboratorier, virksomheder, miljømyndigheder, rådgivende ingeniører og Miljøstyrelsen om prøvetagning og analysemetoder.

3) Teknisk bistand til Miljøstyrelsen i forbindelse med dennes udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger og deltagelse i BREF-arbejdet.

4) Gennemførelse af workshop for laboratorier om aktuelle emner inden for referencelaboratoriets område.

5) Standardiseringsarbejde og andet internationalt arbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Projektsyring og kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kan forlænges med 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udover den faste pris på 650 000 DKK årligt kan der købes ydelser for op til 300 000 DKK årligt.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt § 137, stk.1, nr. 2 (tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling m.v.).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder udkast til kontrakt, som vil være gældende for udførelsen.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 16:00
Sted:

 

Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

Opgaven vil blive genudbudt henmod slutningen af kontraktperioden.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6). Det begrundes i, at opgaver under referencelaboratoriet hænger sammen og ud fra faglige hensyn ikke kan opdeles i delkontrakter.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2020

Send til en kollega

0.047