23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 197-476103
Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Vindere

(12.02.2021)
eSmiley A/S
Richard Mortensens Vej 61, 3
2300 København S

Ydelser ifm. elektronisk egenkontrol og fødevaresikkerhed


Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sonia Gasull-Wrisberg
E-mail: j58x@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/139444650.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/139444650.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/139444650.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ydelser ifm. elektronisk egenkontrol og fødevaresikkerhed

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90714500 Miljømæssig kvalitetskontrol
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at udbyde en rammeaftale vedrørende indkøb af nødvendige ydelser ifm. elektronisk egenkontrol og fødevaresikkerhed på Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem, rehabiliteringscentre og aktivitetscentre med alle dertilhørende køkkentyper.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 950 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38400000 Instrumenter til kontrol af fysiske karakteristika
38424000 Måle- og kontroludstyr
90714600 Miljømæssig sikkerhedskontrol
90715280 Undersøgelse — fødevarebehandlingsanlæg
90721300 Beskyttelse mod forurening af fødevarer og foderstoffer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltninger

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at udbyde en rammeaftale vedrørende indkøb af nødvendige ydelser ifm. elektronisk egenkontrol og fødevaresikkerhed på Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem, rehabiliteringscentre og aktivitetscentre med alle dertilhørende køkkentyper,. Dette omfatter navnlig:

- Rådgivning og information om egenkontrol og fødevaresikkerhed

- IT-system til elektronisk egenkontrol

- Ydelser ifm. autorisation i gruppen detail med engros.

For en mere specifik beskrivelse af tjenesteydelsens omfang, henvises til bilag 1- Teknisk specifikation, hvor der også er en oversigt over enheder samt køkkener. Der tages forbehold for ændringer i antal enheder og køkkener i aftaleperioden.

Aftalen træder i kraft pr. 1. marts 2021 og løber over 2 år med mulighed for forlængelse ad 2 gange i op til 24 måneder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 950 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiveren kan forlænge aftalen med op til 2 gange i op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Nej, ingen yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal være registeret i Fødevarestyrelsen eller have tilsvarende autorisation eller medlemskab i det land, hvor tilbudsgivers virksomhed er etableret.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum disponere over et webbaseret IT-system, der kan håndtere elektronisk egenkontrol til opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ingen yderligere oplysninger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/10/2020

Send til en kollega

0.047