23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 187-450544
Offentliggjort
25.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.10.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22359d77-4a94-468f-b0f8-3892aa33370e/homepage

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Vindere

Valgt firma

(27.11.2020)
Urbaser A/S
Erhvervsparken 17
4621 Gadstrup

Tømning af mobilsuganlæg i Aarhus Kommune


AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk
Telefon: +45 41873336

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://affaldvarme.aarhus.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22359d77-4a94-468f-b0f8-3892aa33370e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22359d77-4a94-468f-b0f8-3892aa33370e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22359d77-4a94-468f-b0f8-3892aa33370e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Tømning af mobilsuganlæg i Aarhus Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omhandler tømning af mobilsuganlæg opstillet rundt omkring i Aarhus Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omhandler tømning af mobilsuganlæg opstillet rundt omkring i Aarhus Kommune.

Der er pt. 40 tømmeadresser, som tilsammen har 90 tanke. Heraf er 5 skruetanke (antallet er opgjort i juni 2020).

Der gennemføres årligt ca. 8 600 tømninger af mobilsugtanke.

Det er besluttet, at mobilsugordningen i Aarhus Kommune udfases inden for de næste 10 år. Ordningen nedlægges således senest den 28. februar 2030 og inden da skal alle mobilsugkunder have etableret andre løsninger til opsamling af dagrenovation.

Eftersom AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S ikke har konkret kendskab til, hvornår den enkelte mobilsugkunde forlader ordningen, kan transportøren afgive differentierede priser på tilbudslisten. Der er således udarbejdet en trappeløsning, hvor transportøren kan afgive priser for tømning af 1 m3 - 5 m3 og 5,4 m3 - 7,5 m3 afhængigt af antallet af årlige/månedlige tømninger.

Det bemærkes, at AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S efter 4 års ordinær løbetid har mulighed for at lade kontrakten ophøre, såfremt AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S vurderer, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at fortsætte kontrakten, f.eks. pga. udviklingen i antallet af eller placeringen af de til ordningen tilmeldte mobilsuganlæg. Afhængig af tidspunktet for kontraktens ophør betaler AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S evt. en kompensation til transportøren, jf. kontrakten (bilag 1 til udbudsmaterialet).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Der er 3 års option på opgaven, således at AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan forlænge kontrakten med 1 år ad gangen i op til 3 år i alt. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S meddeler senest 6 måneder før aftaleudløb, om AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S ønsker at gøre brug af en option/mulighed for 1 års forlængelse af kontrakten – i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Transportøren skal angive omsætning og soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af, hvornår transportørens virksomhed blev etableret/opstartet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S accepterer kun tilbud fra transportører, som:

- Har en årlig omsætning på minimum 20 mio. DKK ekskl. moms.

- Har en soliditetsgrad på minimum 10 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Transportøren skal fremsende en referenceliste med mindst 3 og maksimalt 5 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med indsamling af affald, udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Referencelisten skal angive kundenavn, kontaktperson hos kunden samt hvilken type affald, der er indsamlet.

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til, at kontakte transportørens referencer.

Kun referencer for færdiggjorte og afsluttede opgaver/kontrakter, eller dele af opgaver/kontrakter, der dokumenterbart er udført eller afsluttet, kan indgå i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at transportøren har 3 sammenlignelige referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bonusbestemmelser samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, uddannelsesklausul samt klausul om arbejdsvilkår.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/10/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

- AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet

- AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

- AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt

- AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S' beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

- Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

— Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forlanger.

— Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2020

Send til en kollega

0.048