23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 124-227751
Offentliggjort
01.07.2015
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
NIRAS A/S
Åboulevarden 80
Att: Sigrid Stenkilde Lynæs
8000 Aarhus C
Telefon: +45 60114257
Mailadresse: sll@niras.dk
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=acoofjeaac

Indlevering af tilbud

Til
24.08.2015 Kl. 12:00

Addresse
NIRAS A/S
Åboulevarden 80
Att: Sigrid Stenkilde Lynæs
8000 Aarhus C
Telefon: +45 60114257
Mailadresse: sll@niras.dk
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=acoofjeaac

Udbyder

Esbjerg Kommune, Entreprenør

Tømning af rendestensbrønde


Esbjerg Kommune, Entreprenør

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Esbjerg Kommune, Entreprenør
Vibevej 8
Att: Claus Prien Tobiasen
8705 Esbjerg Ø
DANMARK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.esbjergkommune.dk/

Elektronisk adgang til oplysninger: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=acoofjeaac

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=acoofjeaac

Yderligere oplysninger fås her: NIRAS A/S
Åboulevarden 80
Att: Sigrid Stenkilde Lynæs
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 60114257
Mailadresse: sll@niras.dk
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=acoofjeaac

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: NIRAS A/S
Åboulevarden 80
Att: Sigrid Stenkilde Lynæs
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 60114257
Mailadresse: sll@niras.dk
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=acoofjeaac

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: NIRAS A/S
Åboulevarden 80
Att: Sigrid Stenkilde Lynæs
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 60114257
Mailadresse: sll@niras.dk
Internetadresse: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=acoofjeaac

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Tømning af rendestensbrønde.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Esbjerg Kommune.
NUTS-kode
II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Tømning af rendestensbrønde, aco drain, sivebrønde, sandfang og underføringer i Esbjerg Kommune. Endvidere spuling af stikledninger m.m.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90642000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Tømning af rendestensbrønde i Esbjerg Kommune svarende til ca. 30 000 tømninger pr. år.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år.
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.10.2015. Færdiggørelse 30.9.2021

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der kræves sikkerhedsstillelse. Art og omfang fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Fremgår af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Når flere i forening giver tilbud som konsortium, hæfter de omfattede virksomheder solidarisk for kontraktens opfyldelse. Der skal udpeges en, som har bemyndigelse til at træffe bindende aftaler på konsortiets vegne.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der stilles arbejdsklausuler.
Der stilles krav om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, der udfører opgaven i dag.
Materiel kan overtages.
Esbjerg Kommune afgiver ikke kontrolbud.
I udbudsmaterialet fremgår nærmere om nævnte vilkår.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A) Oplysninger om ansøgers navn, adresse, cvr. nr., kontaktperson og dennes kontaktoplysninger samt erklæring om i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. lov nr. 336 af den 13.5.1997 med senere ændringer. Såfremt tilbud afleveres af et konsortium, skal oplysninger i litra A) vedlægges for alle konsortiedeltagere.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysning om nettoomsætning for de sidste 3 år.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Tilbudsgiver skal, for hvert af de 3 forudgående regnskabsår, dokumentere, at denne har haft en årlig nettoomsætning for lignende opgaver på mindst 2 000 000 DKK.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Referenceliste over de sammenlignelige opgaver, som tilbudsgiver har løst indenfor de seneste tre år. Såfremt tilbud afleveres af et konsortium, skal oplysninger vedlægges for alle konsortiedeltagere. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på underentreprenører i opfyldelsen af mindstekravet, skal der vedlægges en erklæring fra disse underentreprenører om, at de stiller ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i opfyldelse af kontrakten.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring med udførelse af entrepriser indeholdende lignende opgaver inden for de seneste 3 år.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Offentlig
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
24.8.2015 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8) Åbning af bud
Dato: 24.8.2015 - 12:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet forventes tilgængeligt primo juli.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Fristen regnes fra dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives og om hvorvidt klagen indgives i standstill-perioden.
I de tilfælde hvor klagen ikke indgives i standstill-perioden skal klageren oplyse om, hvorvidt der begæres opsættende virkning.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26.6.2015

Send til en kollega

0.047