23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 172-416707
Offentliggjort
04.09.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

CTR I/S

Vindere

(04.09.2020)
Ea Energianalyse A/S
Gammeltorv 8, 6. sal
1457 København K

Kontrakt vedørende varmelasts lastfordelings- og driftsopfølgningsmodeller

(16.12.2020)
Ea Energianalyse A/S
Gammeltorv 8, 6. sal
1457 København K

Varmelasts lastfordelings- og driftsopfølgningsmodeller


CTR I/S

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: CTR I/S
CVR-nummer: 74132111
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Hansen
E-mail: lah@ctr.dk
Telefon: +45 30150832

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ctr.dk/

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Varmelasts lastfordelings- og driftsopfølgningsmodeller

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09000000 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udvikling og drift af varmelasts lastfordelings- og driftsopfølgningsmodeller. IT-værktøjerne er unikke og er tilpasset det københavnske fjernvarmesystem.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09300000 Elektricitet, opvarmning, solenergi, nuklear energi
09323000 Fjernvarme (indenbys)
09324000 Fjernvarme (mellembys)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se ovenstående beskrivelse i afsnit II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående indkaldelse af tilbud
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Ea Energianalyse A/S (EA) har varetaget opgaven med udvikling og drift af varmelasts lastfordelings- og driftsopfølgningsmodeller de sidste 10 år og har løbende udviklet IT-værktøjer, som er unikke, da de er tilpasset Københavns fjernvarmesystem. Omkostningerne til etablering af et nyt IT-værktøj vurderes uforholdsmæssigt store og et nyt system med en længere implementeringsfase forventes at give udfordringer til gene for drift af varmesystemet og vedligeholdelse af datahistorik. Der forligger også et usikkerhedsmoment ift. interoperabilitet, herunder om servicen kan fungere i praksis pga. kompleksiteten i de unikke specialudviklede programmer.

EA har en konkurrencefordel, som ikke kan udlignes, da EA som de eneste har udviklet det pågældende system, og et tilsvarende eksisterer ikke.

EA er den eneste, som har den tekniske viden (særlige know-how), særlige værktøjer og midler til at kunne supportere og videreudvikle systemet og samtidig sikre funktionaliteten og den nødvendige interoperabilitet, hvilket skyldes EA's:

a) indgående kendskab til varmelasts database, værktøjer, modeller og analyse,

b) store erfaring (+10 år) og detaljeret kendskab til funktionaliteter, og

c) detaljerede kendskab til fjernvarmesystemet og de anvendte aftaler samt tekniske og økonomiske principper.

Udover de omkostningsmæssige aspekter vil et leverandørskifte kunne resultere i fejl i varmeplanen og i værste fald en manglende varmeplan. Det vil kunne medføre, at varmelast ikke kan overholde sine forpligtelser over for producenterne.

Jf. ovenstående begrundelse er der reelt ikke en konkurrencesituation, og betingelserne for anvendelse af FSVD's art. 50, litra c) vurderes for opfyldt, hvorfor kontrakten tildeles EA.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
27/08/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Ea Energianalyse A/S
CVR-nummer: 28985827
Postadresse: Gammeltorv 8, 6. sal
By: København K
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1457
Land: Danmark
E-mail: info@eaea.dk
Telefon: +45 60391716
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 4 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

CTR I/S følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil derfor ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

Klagenævnslovens § 7, stk. 3.

En klage over, at en ordregivende enhed har handlet i strid med udbudsreglerne ved at indgå en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i de tilfælde, hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Klageren skal skriftligt underrette den ordregivende enhed om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2020

Send til en kollega

0.063