23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 123-226097
Offentliggjort
30.06.2015
Udbudstype
Kvalifikationsordning

Udbyder

Achilles Systems AS på vegne af nordiske energiselskaber opført i Del VI.2

Sellihca


Achilles Systems AS på vegne af nordiske energiselskaber opført i Del VI.2

Kvalifikationsordning – forsyningsvirksomhed

Direktiv 2004/17/EF
Denne bekendtgørelse er et udbud ja

Del I: Ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Achilles Systems AS på vegne af nordiske energiselskaber opført i Del VI.2
Universitetsparken 7
4000 Roskilde
DANMARK

Yderligere oplysninger fås her Sellihca Qualification
P.O. Box 1817, Stoa
Att: N/A
NO-4858 Arendal
NORGE
Telefon: +47 37063530
Mailadresse: nordic@achilles.com
Fax: +47 37063531
Internetadresse: http://www.achilles.com

Yderligere dokumentation fås her Sellihca Qualification
P.O. Box 1817, Stoa
Att: N/A
NO-4858 Arendal
NORGE
Telefon: +47 37063530
Mailadresse: nordic@achilles.com
Fax: +47 37063531
Internetadresse: http://www.achilles.com

Ansøgninger om deltagelse skal sendes til Sellihca Qualification
P.O. Box 1817, Stoa
Att: N/A
NO-4858 Arendal
NORGE
Telefon: +47 37063530
Mailadresse: nordic@achilles.com
Fax: +47 37063531
Internetadresse: http://www.achilles.com

I.2) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme
Elektricitet
Efterforskning efter og udvinding af gas og olie
Efterforskning efter og udvinding af kul og andet fast brændsel
Vand
I.3) Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Del II: Kvalifikationsordningens genstand

II.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Sellihca.
II.2) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.3) Beskrivelse af de bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varer, der skal indkøbes gennem kvalifikationsordningen:
Sellihca er et kvalifikationssystem for leverandører til forsyningsvirksomheder, der opererer inden for produktion, transmission og distribution af el-kraft, fjernvarme/køling og vandforsyning samt associerede ydelser.
Sellihca er blevet etableret som et branchespecifikt kvalifikationssystem med det formål at reducere omkostninger og administrative rutiner for såvel indkøbere som leverandører samt sikre, at alle leverandørers ansøgninger om kvalifikation bliver behandlet retfærdigt og ensartet af de forsyningsvirksomheder, der abonnerer på Sellihca.
De forsyningsvirksomheder, der abonnerer på Sellihca, fremgår af

http://www.achilles.com/images/pdf/communitypdfs/Sellihca/Sellihca-customers-en.pdf

Ved optagelse af nye forsyningsvirksomheder på kvalifikationssystemet offentliggøres desuden en ny udbudsbekendtgørelse.
De abonnerende forsyningsvirksomheder anvender kvalifikationssystemet for indkøb underlagt EU's direktiver, men forbeholder sig ret til at publicere individuelle udbudsbekendtgørelser for specifikke behov, hvis de skønner det nødvendigt, selvom behovet er knyttet til vare- og tjenesteydelseskategorier, som er dækket af Sellihca.
Kvalifikationssystemet kan efter behov desuden anvendes af de abonnerende forsyningsvirksomheder til indkøb, der ikke er underlagt EU's direktiver. Tilsvarende kan de forsyningsvirksomheder, der abonnerer på Sellihca, anvende Sellihca til at identificere leverandører, tjenesteydere og entreprenører til operationer uden for EU.
Denne bekendtgørelse vedrører kvalifikationssystemet for følgende hovedydelser:
3 0 0 Works
3 1 0 Building and Construction Works
3 2 0 Turn Key Project (Design, Procurement, Construction and Installation)
En fuldstændig oversigt over de ydelser, der kan indkøbes gennem kvalifikationssystemet, fremgår af

http://www.achilles.com/images/pdf/communitypdfs/Sellihca/sellihca-codes-en.pdf

Kvalifikationsprocessen kan bestå af flere trin, hvor kvalifikation gennem Sellihca er fælles for alle de abonnerende forsyningsvirksomheder, mens efterfølgende trin kan tillægges den enkelte forsyningsvirksomhed efter behov.
Således har nogle af forsyningsvirksomhederne etableret skærpede krav til kvalifikation, herunder krav vedrørende personalets sprogkundskaber og generelle kompetencer, forsikring etc.
Såfremt den abonnerende forsyningsvirksomhed finder den tilgængelige information efter den indledende kvalifikation utilstrækkelig til at udvælge tilbudsgivere, kan en anmodning om yderligere information sendes til de allerede kvalificerede leverandører.
De abonnerende forsyningsvirksomheders udvælgelse af tilbudsgivere sker således med udgangspunkt i de leverandører, entreprenører og tjenesteydere, der har gennemført den fælles kvalifikation inden for den efterspurgte ydelse uden yderligere offentliggørelse af en bekendtgørelse i supplement til Den Europæiske Unions Tidende.
II.4) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

II.5) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Adgang til ordningen:
Betingelser, som de økonomiske aktører skal opfylde for at få adgang til ordningen: Alle leverandører, entreprenører og tjenesteydere kan ansøge om kvalifikation når som helst. Kvalifikation gennem Sellihca kræver, at leverandøren udfylder et ansøgningsskema med oplysninger om navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson/-data samt indbetaler et kvalifikationsgebyr, som opkræves til dækning af de årlige omkostninger, der er forbundet med administration af kvalifikationssystemet, fra 3 900 NOK pr. år. Moms bliver tillagt for norske leverandører.
Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Achilles eller findes her

http://www.achilles.com/images/pdf/communitypdfs/Sellihca/sellihca-orderform-dk.pdf

Kvalifikation gennem Sellihca kræver desuden, at ansøgeren efter udfyldelse af ansøgningsskema samt indbetaling af kvalifikationsgebyr udfylder et elektronisk spørgeskema omfattende følgende detaljerede spørgsmål: Stamdata, personale, lokationer, associerede virksomheder, juridiske forhold, finansielle nøgletal, kvalitetssystem, arbejdsmiljø-, miljø- og sikkerhedssystemer, etisk og social ansvarlighed, virksomhedens produkter og tjenesteydelser samt referencer.
Visse grundlæggende kommercielle krav skal være opfyldt, idet virksomheden skal have betalt alle forfaldne skatter og afgifter, have indsendt årsberetning- og regnskab samt ikke være i betalingsstandsning eller under konkursbehandling.
Sellihca er åben for leverandører, der laver forretning direkte med de abonnerende forsyningsvirksomheder.
Ansøgerens administrerende direktør skal bekræfte ægtheden af svarene i det elektroniske spørgeskema samt give de abonnerende forsyningsvirksomheder lov til at udføre kvalitets- og/eller HSE-inspektioner efter forudgående skriftligt varsel.
Det elektroniske spørgeskema danner samtidig grundlag for de abonnerende forsyningsvirksomheders udvælgelse af tilbudsgivere i det omfang, de abonnerende forsyningsvirksomheder ikke finder anledning til at anmode om yderligere information, jf. i øvrigt beskrivelsen ovenfor under pkt. II.3).

Nærmere oplysninger om besvarelsen af det elektroniske spørgeskema samt den dokumentation, der i den forbindelse skal vedlægges, fremgår i øvrigt af http://www.achilles.com/images/pdf/communitypdfs/Sellihca/sellihca-requirements-dk.pdf

III.1.2) Oplysning om reserverede kontrakter

Del V: Procedure

IV.1) Tildelingskriterier
IV.1.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle
IV.1.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Sagsnummer hos ordregiveren:
Sellihca Notice 06/2015 DK
IV.2.2) Kvalifikationsordningens varighed
Ubegrænset varighed
IV.2.3) Oplysninger om forlængelse
Forlængelse af kvalifikationsordningen: ja

formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Kvalifikationssystemet Sellihca har i princippet ubegrænset varighed, men leverandører, entreprenører og tjenesteydere skal opdatere deres kvalifikationer minimum hver 12. måned. Nye leverandører, der ønsker at blive kvalificeret gennem SELLIHCA, kan få fyldestgørende informationer om kvalifikationskravene og processen på http://www.achilles.com/images/pdf/communitypdfs/Sellihca/sellihca-requirements-dk.pdf

Leverandører, entreprenører og tjenesteydere optaget på kvalifikationsordningen skal indbetale et årligt kvalifikationsgebyr til dækning af de omkostninger, der er forbundet med administration af kvalifikationssystemet fra 3 900 NOK. Moms på 25 % vil blive tillagt for norske leverandører.
Leverandører, entreprenører og tjenesteydere, som allerede er kvalificerede, har mulighed for at opdatere deres data og dokumentation på et hvilket som helst tidspunkt i kvalifikationsperioden.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
Nye medlemmer:

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S, Billedskærervej 7, 5230 Odense Jeanette B. Sørensen Email: jbs@fjernvarmefyn.dk Telefon: +45 27875836

Alle medlemmer:

http://www.achilles.com/images/pdf/communitypdfs/Sellihca/Sellihca-customers-en.pdf

VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk/

VI.3.2) Indgivelse af klager
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25.6.2015

Send til en kollega

0.031