23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 152-371992
Offentliggjort
07.08.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.09.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/133580100.aspx

Udbyder

Varde Kommune

Vindere

EU udbud - levering af vintertjeneste til Varde Kommune

(04.11.2020)
J.O.Dahlmann I/S
Vinkelvej 4
6823 Ansager

EU udbud - levering af vintertjeneste til Varde Kommune

(04.11.2020)
PLR Transport ApS
Gartnervænget 29
6855 Ovtrup

EU udbud - levering af vintertjeneste til Varde Kommune

(04.11.2020)
Varde Maskinstation
Elinelundvej 8
6800 Varde

Levering af vintertjeneste til Varde Kommune


Varde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 29189811
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6800
Land: Danmark
Kontaktperson: Kevin Klikovich
E-mail: kkli@varde.dk
Telefon: +45 79947267

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133580100.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vardekommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/133580100.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/133580100.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU udbud - Levering af vintertjeneste til Varde Kommune

 

Sagsnr.: 20/498
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90620000 Snerydning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter kørsel for glatførebekæmpelse og kombikørsel på følgende ruter i Varde Kommune:

— 3 vejruter i klasse I

— 2 vejruter i klasse II/III.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Varde Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Kontrakten forudsættes indgået med én Tilbudsgiver på hver af de 5 ruter for glatførebekæmpelse og kombikørsel med lastbil. Se bilag 4.1 til 4.5 for yderligere information.

En kontrakt med en Tilbudsgiver kan omfatte et eller flere ruter jf. udbudsmaterialets afsnit 2.17 vedr. delkontrakter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 01/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, jævnfør Udbudslovens § 142:

Tilbudsgivers skal kunne fremvise positiv egenkapital for hvert enkelt af de tre seneste regnskabsår

Hvis oplysninger om egenkapital ikke er til rådighed for de seneste tre regnskabsår, skal der angives en dato for, hvornår virksomheden er blevet etableret

Kopi af Tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikringspolice med en dækningssum på minimum 10 000 000 DKK for tingskade og personskade eller et udsagn fra et forsikringsselskab om, at de vil forsikre Tilbudsgiver i overensstemmelse med ovenstående i tilfælde af kontraktindgåelse.

Hvis der er sket væsentlige ændringer i Tilbudsgivers økonomiske situation, skal der oplyses, hvorfor og på hvilken måde der er sket ændringer.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jævnfør Udbudslovens § 143:

Beskrive hvilke uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer der indehaves af Tilbudsgiveren selv og/eller ledende medarbejdere.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/09/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/09/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/08/2020

Send til en kollega

0.063