23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 144-355358
Offentliggjort
28.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen

Totalrådgivning til Klimaprojekt Brændkjær


Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Langschwager Jensen
E-mail: louij@kolding.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kolding.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalrådgivning til Klimaprojekt Brændkjær

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker, at indhente tilbud på totalrådgivning i forbindelse med klimasikring af boligområdet Brændkjær i Kolding.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 940 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af udbudsmaterialets udkast til rådgivningsaftale, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i projekt- og ydelsesbeskrivelsen inkl. bilag.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 228-559601
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalrådgivning til Klimaprojekt Brændkjær

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/04/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Englandsgade 25
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 940 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Delkontrakter:

Ordregiver har ikke opdelt kontrakten i delkontrakter, idet ordregiver vurderer, at en opdeling vil hindre den nødvendige koordinering for en tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten.

ESPD og udelukkelse:

Ansøger skal i sin ansøgning udfylde et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD), hvori ansøger oplyser om den økonomiske aktør, dennes repræsentanter, egnethed ift. økonomisk og teknisk formåen samt egnethed ift. baseren på andre enheders formåen, underrådgivere, obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøgers oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument skal være ajourførte og gældende på tidspunktet for tilbudsfristens udløb.

Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal der udfyldes et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ansøger er omfattet de obligatoriske udelukkelsesgrunde som nævnt i udbudsloven § § 135 og 136.

Ordregiver kan dog ikke udelukke en ansøger, der kan dokumentere sin pålidelighed (”self cleaning”) i henhold til udbudslovens § 138, stk. 1-3.

For en nærmere forklaring på udelukkelsesgrundene henvises der til ESPD-dokumentet, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et

dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller

udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.

klagenævnslovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2020

Send til en kollega

0.047