23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 140-345031
Offentliggjort
22.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Statens Serum Institut

Rammeaftale om håndværkerydelser - delaftale 1 el


Statens Serum Institut

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om håndværkerydelser - delaftale 1 el

Sagsnr.: 20/00663
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50711000 Reparation og vedligeholdelse af elektriske installationer i bygninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 113-277473 som delaftale 1 el, der også omfattede fagentreprise E09 EL til den veterinære beredskabsbygning. Delaftale 1 el inklusive E09 EL til den veterinære beredskabsbygning blev aflyst den 4. december 2019 grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2019/S 236-577697.

Dette udbud angår som anført genudbud af rammeaftale om håndværkerydelser, delaftale 1 el. Der er sket ændring af evalueringsmodellen i forhold til underkriterier og vægtningen heraf. Derudover er der sket ændringer af rammeaftalen samt ændring af skønnede mængder og anvendte materialer i tilbudslisten. Endelig er der foretaget justeringer i udbudsmaterialet. Fagentreprisen E09 EL til den veterinære beredskabsbygning er blevet udbudt selvstændigt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 248-611485, og er derfor ikke en del af nærværende udbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 EL

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09310000 Elektricitet
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50411300 Reparation og vedligeholdelse af elmålere
50700000 Reparation og vedligeholdelse af installationer i bygninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

SSI Campus har et samlet areal på 75 000 m2 med cirka 70 bygninger og 3 100 lokaler. SSI Campus består primært af ordregiver samt lejerne AJ Vaccines og øvrige lejere (enheder under Sundheds- og Ældreministeriet).

Ordregiver har behov for at kunne rekvirere håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og daglig drift og vedligeholdelse af bygningsmassen på SSI Campus.

Behovet for håndværkerydelser vil variere i såvel tid som omfang, hvorfor ydelserne udbydes som en rammeaftale, der danner grundlag for, at enkeltstående arbejder kan rekvireres løbende af ordregiver i hele aftalens løbetid.

Udover den daglige drift og vedligeholdelse af de nuværende bygninger, sker der endvidere løbende fornyelse i og udvidelse af bygningsmassen, hvor ordregiver endvidere har behov for håndværkerydelser. Rammeaftalen omfatter endvidere mindre entrepriser (projekter), i det omfang rammeaftalen kan rumme det, hvor el-arbejderne har en samlet værdi mindre end 1 000 000 DKK eksklusive moms.

Delaftale 1 el er defineret ud fra ordregivers behov for og krav til håndværkerydelser inden for fagområdet el-arbejder. Ordregiver forventer et samlet forbrug per år på cirka 6 mio. DKK. Det angivne forventede forbrug, kan dog variere år for år, idet det angivne forbrug er estimeret ud fra ordregivers forbrug de seneste 3 år.

Ordregiver vil i aftaleperioden efter behov løbende rekvirere ydelser i henhold til rammeaftalen. Tildeling af opgaver og projekter vil i aftaleperioden ske ved direkte tildeling til entreprenøren.

Rammeaftalen skal dels sikre den daglige drift og vedligeholdelse af bygningsmassen, dels sikre at Statens Serum Institut let kan påbegynde nye opgaver og projekter, idet ydelsen har været konkurrenceudsat forud.

Derudover skal rammeaftalen bidrage til, at håndværkerne får et solidt kendskab til og forståelse for de særlige hensyn og problemstillinger, der forekommer og opstår i forbindelse med Statens Serum Instituts opgaveportefølje. Dermed sikres en kvalitativ og effektiv løsning af de af rammeaftalen omfattede ydelser via kontinuitet og øget kendskab til Statens Serum Institut.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 70
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 022-048540
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale om håndværkerydelser - delaftale 1 el

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Høyrup & Clemmensen A/S
CVR-nummer: 37353515
Postadresse: Bådehavnsgade 6
By: København SV
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 28 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 28 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyreksen
Postadresse: Carl Jacobsens Cej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2020

Send til en kollega

0.062