23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 134-328351
Offentliggjort
14.07.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Spørgsmål

Til
11.08.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://portal.iprojekt.dk/link/38-Boliger-Bredgade-Videbaek

Anmodning om deltagelse

Til
19.08.2020 Kl. 23:30

Addresse
https://portal.iprojekt.dk/link/38-Boliger-Bredgade-Videbaek

Udbyder

Boligselskabet Bomidtvest

Boligselskabet Bomidtvest, Afd. 278 - 38 boliger i Videbæk - totalentreprise


Boligselskabet Bomidtvest

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Bomidtvest
CVR-nummer: 29594619
Postadresse: Finsensvej 1A
By: Ikast
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Danielsen
E-mail: jsd@bomidtvest.dk
Telefon: +45 40864184

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bomidtvest.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/38-Boliger-Bredgade-Videbaek
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://portal.iprojekt.dk/link/38-Boliger-Bredgade-Videbaek
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boligselskabet Bomidtvest, Afd. 278 - 38 boliger i Videbæk. Udbud af totalentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bomidtvest ønsker at opføre 38 stk. almene boliger i 6920 Videbæk. Projektet opføres i 3 punkthuse af hver 5 etager, på Bredgade 78-86 i Videbæk. De 3 punkthuse omfatter 8 stk. 2 værelsesboliger (bygning 1-3), og 30 stk. 3 værelsesboliger (bygning 1-3), i alt et boligareal på ca. 3 988m2 brutto. Herudover er der tilknyttet depotrum, kælder, altaner, trapperum og elevatorskakt. Projektet er placeret på en 6 338 m2 grund med flere eksisterende bygninger, der skal nedbrydes og byggemodnes som en del af totalentreprisen. På udenoms arealet skal der etableres 18-21 stk. P-pladser for hvert punkthus, affaldsområder med molokker, udendørs opholdsarealer, samt veje, stier og omlægning af vandløb.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
44100000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder og hermed beslægtede varer
71317100 Rådgivning i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af brand og eksplosion
71247000 Byggeledelse
71300000 Ingeniørvirksomhed
45260000 Tagarbejde og andet specialarbejde inden for byggefagene
45262520 Murerarbejde
09330000 Solenergi
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

 

6920 Videbæk.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisen omhandler opførelse af 3 punkthuse, hver fordelt med en parterreplan samt stueplan til 3. sal. Bygningerne skal opføres på Bredgade i Videbæk, indeholdende i alt 38 almennyttige boliger. Fordelt med henholdsvis 13, 13 og 12 boliger i hver bygning.

Byggeriet af de 38 boliger, består af 5 forskellige boligtyper hvoraf der er 8 stk. 2 værelses og 30 stk. 3 værelses lejligheder. Ud over de 38 boliger der i de 3 bygningers parterreplan, disponeret plads til teknik, cykelparkering samt depotrum.

Projektets samlede bruttoetageareal udgør 3 988 m2 for boligerne inkl. fælles adgangsareal, dertil kommer et kælder samlet bruttoetageareal for kældre på 577 m2.

Bebyggelsen skal opføres på en grund der til projektet er sammenlagt af 6 eksisterende matrikler, hvor der på de 4, skal nedrives eksisterende bebyggelse. Sammellægningen af de 6 matrikler er under udarbejdelse.

Terrænet omkring de 3 bygninger, skal disponeres til parkering, men skal ellers stå som grønne arealer, med eksisterende og nye træer og beplantning. Som en del af projektet skal der laves en omlægning af eksisterende vandløb på grunden, iht. anvisning fra RKSK-kommune.

Der konkurreres ikke på pris. Anlægssummen er angivet til 59 mio. DKK inkl. moms, derfor konkurreres der ikke på prisen men på bedste opfyldelse af bygherrens ønsker og krav på grundlag af de angivne underkriterier.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og funktionalitet / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. nedenfor, og som opfylder egnethedskravene, udvælges de 5 ansøgere, som ud fra hensynet til at skabe en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven. Ordregiver forventer således at udvælge et felt af ansøgere, som demonstrer erfaring med lignende alment boligbyggeri eller lignende boligbyggeri udført i totalentreprise.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af de fremsendte referencer, med vægt på referencernes sammenlignelighed med den udbudte opgave, samt den tekniske kapacitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tilbudsgiver skal opærksom på, at udbuddet ud over de lovgivningsmæssige, herunder planmæssige, rammer er forbundet med mindstekrav angivet i udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse:

- Årsomsætning i de seneste 3 år

- Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

- Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens økonomiske og finansielle formåen:

- Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 100 mio. DKK inklusive moms i det seneste afsluttede regnskabsår eller som gennemsnit i de 3 seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 10 mio. DKK ex. moms i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Ansøgeren skal minimum have en soliditetsgrad på 15 % i det senest afsluttede regnskabsår.

Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på en eller flere enheders økonomiske formåen, skal de ovenstående minimumskrav opfyldes af den eller de enheder, som ansøgeren baserer sin egnethed på. Ordregiveren vil i forbindelse med kontraktindgåelsen kræve solidarisk hæftelse, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen.

Hvis ansøgeren består af en gruppe af økonomiske aktører, herunder konsortier og midlertidige sammenslutninger, der deltager i udbuddet sammen, skal de ovenstående krav opfyldes af gruppen som helhed.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver. Med formuleringen ”sammenlignelige” menes der primært på:

- Opgavens art og omfang

- Kontraktsum (inkl. alle håndværkerudgifter, byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger, rådgiverudgifter m.v.)

- Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde.

For referencerne skal desuden angives afleveringsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske og faglige formåen:

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 4 stk.) vedrørende lignende alment boligbyggeri og/eller lignende boligbyggeri udført i totalentreprise. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 2 stk.) vedrørende arkitektprojektering af lignende alment boligbyggeri. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

- Ansøger/ansøgerteamet skal kunne påvise referencer (dog maksimalt 2 stk.) vedrørende ingeniørprojektering af lignende alment boligbyggeri. Referencerne må ikke være ældre end 5 år i forhold til byggeriets afleveringstidspunkt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/08/2020
Tidspunkt: 23:30
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://portal.iprojekt.dk/link/38-Boliger-Bredgade-Videbaek

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 11. august 2020, kl. 12.00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 12. august 2020 på udbudsportalen, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

Send til en kollega

0.047