23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 130-319039
Offentliggjort
08.07.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Naturstyrelsen

Køb og servicering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsen


Naturstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Naturstyrelsen
CVR-nummer: 33157274
Postadresse: Førstballevej 2
By: Randbøl
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 7183
Land: Danmark
Kontaktperson: Celine Voldby Sørensen
E-mail: cevso@nst.dk
Telefon: +45 29178239

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.naturstyrelsen.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Køb og servicering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsen

Sagsnr.: NST-0463-00013
II.1.2) Hoved-CPV-kode
16600000 Specialmaskiner til landbrug eller skovbrug
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører køb og servicering af 2 fabriksnye og 1 brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: 2 fabriksnye udkørselsmaskiner

- Delaftale 2: 1 brugt udkørselsmaskine.

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

2 fabriksnye udkørselsmaskiner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
16820000 Dele til skovbrugsmaskiner
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
51522000 Installation af skovbrugsmaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale vedrører køb og servicering af 2 fabriksnye udkørselsmaskiner.

Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale.

Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 9 000 driftstimer (for hver udkørselsmaskine).

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af delaftalen, herunder de relevante tekniske mindstekrav

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Maskinens teknik / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Førerkomfort / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringstid / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1 brugt udkørselsmaskine

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
16820000 Dele til skovbrugsmaskiner
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
51522000 Installation af skovbrugsmaskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende delaftale vedrører køb og servicering af 1 brugt udkørselsmaskine.

Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale.

Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5 000 driftstimer.

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af delaftalen, herunder de relevante tekniske mindstekrav.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Maskinens teknik / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Førerkomfort / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftstimer / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 45 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 069-163508
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

En brugt udkørselsmaskine

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Naturstyrelsen har besluttet at annullere delaftale 2 i udbud om køb og servicering af udkørselsmaskiner, da ingen af de indkomne tilbud var konditionsmæssige.

Naturstyrelsen har besluttet at genudbyde delaftale 2 i uge 28. Der vil blive afholdt et orienteringsmøde om udbudsforløbet i uge 33, hvor vi opfordrer alle tilbudsgivere til at deltage.

Tildelingsbeslutningen på delaftale 1 vil blive udsendt omkring uge 33/34.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020

Send til en kollega

0.078