23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 127-310725
Offentliggjort
03.07.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
25.08.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/b1bbcab0-a90e-4399-b9c7-e2384e3fb88a

Udbyder

Boligselskabet Sct. Jørgen

Renovering af Klostervænget, afd. 3, afsnit 3 i Viborg - totalrådgivning


Boligselskabet Sct. Jørgen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sct. Jørgen
CVR-nummer: 45724719
Postadresse: Brovej 18
By: Viborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Bruland
E-mail: chbr@bsjviborg.dk
Telefon: +45 30513861

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bsjviborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/b1bbcab0-a90e-4399-b9c7-e2384e3fb88a
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/b1bbcab0-a90e-4399-b9c7-e2384e3fb88a
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Alment Boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boligselskabet Sct. Jørgen, renovering af Klostervænget, afd. 3, afsnit 3 i Viborg. Udbud af totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligselskabet Sct. Jørgen skal have gennemført renovering af 83 familieboliger i Klostervænget, afd. 3 byggeafsnit 3.

Renovering omfatter bl.a. facaderenovering, badeværelser og køkken gøres tilgængelige, udvidelse af fælleshus, udskiftning af Vvs-installation samt optioner i form af etablering af fælles opholdsarealer og udskiftning af elevatorstol.

Renoveringen er omfattet af støtte fra Landsbyggefonden.

Med nærværende udbudsbekendtgørelse opfordres interesserede til at anmode om deltagelse i udbuddet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Klostervænget, Viborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering af Klostervænget. Udbuddet gennemføres som begrænset udbud i totalrådgivning.

Boligselskabet Sct. Jørgen skal have gennemført renovering af 83 familieboliger i Klostervænget, afd. 3 byggeafsnit 3.

Boligselskabet vil med renoveringen fremtidssikre boligerne, således at de forsat vil være attraktive herudover tidssvarende, og indeklima- og energioptimeret.

Renoveringen indeholder overordnet:

- at byggeskader, forårsaget af bl.a. insitu-støbte betonkonstruktioner, udbedres. I den forbindelse skal facade udtrykket opgraderes, med nye udvendige facader, således at bebyggelsen får et arkitektonisk løft og bliver mere attraktiv

- at de tekniske installationer får et løft, således at bebyggelsen driftsmæssigt er fornuftig ved bl.a. at forbedre eksisterende brugsvand, varme- og ventilationsanlæg, således at indeklimaet optimeres til et tidssvarende niveau

- at der indsættes nye tidssvarende og tilgængelige køkkener og badeværelser

- at ændre disponeringen af indretningen i boligerne ved at foretage mindre ombygning således der skabes tilgængelighed

- at ejendommene energioptimeres med forbedret klimaskærm i form af nye lavenergivinduer i vedligeholdelsesvenlige materialer med ekstra isolering i facaderne

- fælleshus herunder ombygning og tilbygning.

Boligselskabet ønsker en bæredygtig tilgang og vil i forbindelse med renovering af facaden anvende genbrugssten. Boligselskabet står i den forbindelse selv for at godkende genbrugsstenene.

Renovering gennemføres i delvis beboet ejendomme og uden genhusning.

Renoveringen skal ske etapevis.

Forventede anlægssum er ca. 70 mio. DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveforståelse / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og faglige kompetencer / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den rette/fornødne motivation

- At ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med tilsvarende opgaver

- At ansøger kan dokumentere økonomisk soliditet

- At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udestue - Fælles arealer.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Projektet herunder byggeprogram og dispositionsforslag igangsættes først ved godkendelse af skema A.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået, dog skal ansøger som minimum kunne fremvise tal for ét regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav at ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

Er ansøgerens virksomhed etableret indenfor de seneste 3 regnskabsår, skal ansøgeren som minimum have positiv egenkapital for den periode, hvor virksomheden har bestået.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår: Ansøger skal oplyse antal ansatte de seneste 3 regnskabsår.

Referencer: Ansøger skal oplyse om referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencer:

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavernes omfang — herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

Det er et mindstekrav, at der afleveres følgende referencer:

1) reference vedr. renoveringsprojekter med støtte fra landsbyggefonden

2) referencer vedr. renoveringsprojekter hvor håndtering af brugerdemokrati, brugerinddragelse og orientering af brugere har været en del af opgaven.

Antal ansatte de seneste 3 regnskabsår:

Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, men ansøger skal råde over et tilstrækkeligt antal ansatte til at løse opgaven.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet og al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://bsjviborg.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/b1bbcab0-a90e-4399-b9c7-e2384e3fb88a

Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af ansøgning.

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes senest den 13. august 2020, kl. 12.00. Svar på spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 18. august 2020 på Ajour, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes. I øvrigt henvisestil udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. june 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2020

Send til en kollega

0.062