23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 125-305400
Offentliggjort
01.07.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
25.08.2020 Kl. 14:00

Udbyder

Skanderborg Kommune

Ny skole og daginstitution i Hørning


Skanderborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
Postadresse: Skanderborg Fælled 1
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Betina Brume Haacks
E-mail: Betina.Brume.Haacks@skanderborg.dk
Telefon: +45 23840735

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=wtbnydvmju
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny skole og daginstitution i Hørning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Med udbuddet ønsker Skanderborg Kommune at prækvalificere 5 totalentreprenørteams til at deltage i udbuddet vedrørende opførelse af en ny Skole i Hørning med tilhørende dagtilbud. Der er tale om en etapevis udflytning af den eksisterende Bakkeskolen i det centrale Hørning samt flytning af dagtilbuddet Rosenvænget. Byggeriet skal opføres på et grundstykke beliggende ved Blegindvej i det østlige Hørning. - Etape 1 besår af indskoling, idrætsfaciliteter og dagtilbud. Når det besluttes at gennemføre etableringen af resten af skolen, kan det blive i én samlet etape 2 med mellemtrin og udskoling eller opdelt i en etape 2 med mellemtrin og etape 3 med udskoling. Det nye skolebyggeri skal dimensioneres til 4 spor i indskoling og 3-4 spor i mellemtrin og udskolingen. Dagtilbuddet skal rumme 7 børnegrupper.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Med udbuddet ønsker Skanderborg Kommune at prækvalificere 5 totalentreprenørteams til at deltage i udbud vedrørende opførelse af en ny Skole i Hørning med tilhørende dagtilbud. Der er tale om en etapevis udflytning af den eksisterende Bakkeskolen i det centrale Hørning samt flytning af dagtilbuddet Rosenvænget. Byggeriet skal opføres på et grundstykke beliggende ved Blegindvej i det østlige Hørning. - Etape 1 består af indskoling, idrætsfaciliteter og dagtilbud. Når det besluttes at gennemføre etableringen af resten af skolen, kan det blive i én samlet etape 2 med mellemtrin og udskoling eller opdelt i en etape 2 med mellemtrin og etape 3 med udskoling. Det nye skolebyggeri skal dimensioneres til 4 spor i indskoling og 3-4 spor i mellemtrin og udskolingen. Dagtilbuddet skal rumme 7 børnegrupper.

- Byggeriet vil rumme kontorer, mødelokaler, undervisningslokaler i forskellige størrelser og til forskellige formål, faglokaler til de enkelte skoleafsnit med tilhørende fælles arealer, samlingsarealer, grupperum i dagtilbuddet, produktionskøkken og idrætsfaciliteter. Samtlige funktioner fremgår af udbudsmaterialets lokaleoversigt og lokaleprogram.

- Udbuddet gennemføres i en totalentreprise i henhold til lov nr. 1564 af den 15. december 2015 (Udbudsloven).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af det tilbudte projekt / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og planlægning / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 25
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

For at komme i betragtning til opnåelse af prækvalifikation skal ansøger ikke være opfattet af de udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudsbetingelserne, hvilket der skal svares på i forbindelse med udfyldelse af ESPD. Endvidere skal ansøger opfylde de listede mindstekrav, og dette skal der også svares på i forbindelse med udfyldelse af ESPD. Ansøger kan basere sig på underleverandørers kapacitet, såfremt ansøger ikke selv opfylder de listede mindstekrav.

- Ved bedømmelse af teknisk og faglig kapacitet i form af referencer vil der blive lagt vægt på, at ansøger kan dokumentere erfaring vedrørende arkitekt- og landskabskompetencer indenfor projektering af folkeskoler og dagtilbud samt ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af folkeskoler og dagtilbud. Endvidere lægges der vægt på erfaring med udførelse af uddannelsesbyggerier til folkeskoler, dagtilbud og videregående uddannelser samt erfaringer med DGNB, bæredygtighed, inddragelsesprocesser samt pædagogiske udviklingstendenser i folkeskoler og dagtilbud.

- Der henvises til udbudsbetingelserne for komplette oplysninger omkring anmodning om prækvalifikation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Det er en option på at udvide den beskrevne idrætshal fra 800 kvm til 1 050 kvm.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at komme i betragtning til opnåelse af prækvalifikation, skal følgende mindstekrav være opfyldt:

1) At ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 100 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår, og

2) at ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Der gøres opmærksom på, at ansøger/tilbudsgiver kan baserer sig på andre enheder for opfyldelse af disse mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til ansøgers/tilbudsgivers tekniske og faglige kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/09/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2020

Send til en kollega

0.062