23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 122-299486
Offentliggjort
26.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
31.08.2020 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fbb5421d-ec13-4eef-8577-c6ed7b4b96c0/homepage

Udbyder

Middelfart Kommune

Etablering af nye stenrev til Middelfart, Kolding og Sønderborg kommuner


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Lind
E-mail: Trine.lind@middelfart.dk
Telefon: +45 88885032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fbb5421d-ec13-4eef-8577-c6ed7b4b96c0/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Lind
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Telefon: +45 88885032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 73
Postadresse: Rådhustorvet 10
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Trine Lind
E-mail: trine.lind@middelfart.dk
Telefon: +45 88885230

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sonderborgkommune.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fbb5421d-ec13-4eef-8577-c6ed7b4b96c0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fbb5421d-ec13-4eef-8577-c6ed7b4b96c0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fbb5421d-ec13-4eef-8577-c6ed7b4b96c0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud på etablering af nye stenrev til Middelfart, Kolding og Sønderborg kommuner

 

Sagsnr.: 2020-008930
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kommunerne deltager i det EU-finansierede projektet LIFE17 NAT/DK/498 Better BirdLIFE, der har til formål at forbedre levestederne for en række kystfugle. I projektet skal kommunerne etablere stenrev på 7 lokaliteter, 2 i Flensborg Fjord og 5 i Lillebælt imellem Kolding og Middelfart kommuner. Stenreven skal etableres kystnært.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000 Miljøbeskyttelse
90721000 Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
90722000 Miljøgenopretning
92533000 Tjenesteydelser i forbindelse med naturreservater
14500000 Produkter fra minedrift og stenbrydning
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
45244000 Arbejder til havs
71354500 Maritim opmåling
71355000 Opmålingstjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

 

Flensborg Fjord samt lillebælt mellem Middelfart og Kolding

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter alle forhold omkring etablering af revene, herunder: besigtigelse i stenbrud (efter ordregivers ønske), opstart, indkøb af sten, transport, udlægning, afmærkning under arbejde samt dokumentation for det udførte arbejde, herunder levering af data til søfartsstyrelsen til brug for opdatering af søkort. Der gøres opmærksom på at nævnte oplistning ikke er udtømmende, og det samlede tilbud skal indeholde alle dele af projektets faser fra opstart til godkendt færdige stenrev.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: mængde sten / Vægtning: 100
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 30/04/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

LIFE17 NAT/DK/498 Better BirdLIFE

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Entreprisen udbydes som en samlet kontrakt for at sikre ensartethed i udførelsen af stenrevene på alle lokaliteter, hvilket også forenkler tilsyn med arbejdet. Etablering af alle stenrev i en samlet arbejdsgang sikrer også den mest rationelle udnyttelse af lastkapaciteten ved transport af sten.

Ordregiver vil anvende alle frivillige udelukkelsesgrunde i UBL §137. Se udbudsbetingelsernes afsnit 6.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles krav om Erhvervsansvarsforsikring der dækker egne og tredje parts ejendom og personel.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Krav om erhvervsansvarsforsikring dokumenteres ved indsendelse af kopi af forsikring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have erfaring med etablering af stenrev eller sammenlignelige opgaver med udlægning af sten på havbunden, samt erfaring med sø-opmåling. Tilbudsgiver skal angive minimum 1 og maksimum 3 referencer på opgaver af sammenlignelig art og omfang udført inden for de seneste 3 år, regnet fra tidspunktet for tilbudsfrist. Hvis referencen har været udført i samarbejde med andre virksomheder, skal der beskrives hvilke dele af referencen, tilbudsgiveren selv har udført.

- Ved sammenlignelige opgaver forstås:

Opgaver af samme art, dvs. etablering af stenrev eller etablering af stensikring omkring vindmøllefundamenter eller tilsvarende.

- Der skal angives minimum 1 reference som vedrører stenrev, og en reference der vedrører sø-opmåling. Der må gerne være tale om samme reference. Såfremt der er tale om samme reference, skal begge dele tydeligt være angivet.

- Tilbudsgiver skal i ESPD beskrive ovenstående, samt angive referenceperson.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal angive reference i ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indgås på baggrund af udbudsmateriale inkl. bilag, tilbud samt AB18.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/08/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Nytorv 9, 5500 Middelfart

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2020

Send til en kollega

0.047