23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 118-286825
Offentliggjort
19.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.07.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfketailaf

Udbyder

Afatek A/S

Vindere

Valgt firma

(02.11.2020)
Komi Contractor Supply
København

Rammeaftale - smedeydelser


Afatek A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Afatek A/S
CVR-nummer: 15105909
Postadresse: Gartnervej 40
By: Holmegaard
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4684
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Dyhr-Jensen
E-mail: sdj@afatek.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.afatek.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfketailaf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfketailaf
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet selskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldsbehandling og genanvendelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftale - smedeydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50531000 Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

AFATEK A/S (i det følgende "AFATEK" eller ”Ordregiver”) varetager i dag oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse fra en række forbrændingsanlæg på Sjælland.

Slaggen modtages og oplagres på AFATEK´s 2 slaggepladser beliggende i henholdsvis København og Næstved.

Sortering af slaggen for jern og metaller sker på AFATEK´s slaggeplads på Selinevej i København. Efter sortering afsættes mineraldelen af slaggen til anlægsprojekter.

På AFATEK´s plads i Næstved foretages der oplag af slagge.

Sorteringen af slaggen på Selinevej sker på stationære sorteringsanlæg, og der anvendes desuden kørende entreprenørmaskiner samt mobile neddelere og sorteringsanlæg mv.

Dette udbud omfatter en rammeaftale for smedeydelser, som AFATEK løbende kan rekvirere opgaver fra. Aftalen omfatter:

1) Tilkaldsopgaver (tilkald med varsel på 4 timer)

2) Planlagte opgaver.

Aftalen har en løbetid på 12 måneder med option på forlængelse med 2 gange 12 måneder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50531000 Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri
50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud omfatter en rammeaftale, der omfatter levering af smedeydelser, hvorfra der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalen skal dække AFATEK´s behov for reparations- og serviceydelser i forbindelse med drift af AFATEK’s sorteringsanlæg og maskiner.

Rammeaftalen omfatter

1) Tilkaldsopgaver

2) Planlagte opgaver.

Vedr.: Tilkaldsopgaver

Tilkaldsopgaver omfatter smedeydelser i forbindelse med afhjælpning af driftsstop og mindre ad-hoc opgaver. Ydelserne vil skulle udføres med kort varsel efter tilkald og på AFATEK’s pladser (i det følgende også kaldet på Stedet). Ydelserne skal udføres i tæt samarbejde og koordinering med AFATEK.

Afhjælpning er defineret ved:

- Et sorteringsanlæg eller en maskine er ramt af en fejl, hvilket forhindrer normal drift, og der er behov for at bringe det pågældende sorteringsanlæg/maskine i funktionsdygtig stand igen snarest mulig. Der er derfor i reglen tale om en opgave af akut karakter.

De ydelser, som skal udføres omfatter (ikke udtømmende liste):

- Fejlfinding og afhjælpning af driftsstop på sorteringsanlæg (ikke udtømmende liste):

- Transportbånd

- Overbåndsmagneter

- Fødeanordninger

- Hydraulikanlæg

- Udskiftning af mindre komponenter såsom lejer, bæreruller, elmotorer og gear

- Levering af de til ydelserne nødvendige diverse reservedele og forbrugsmaterialer, såsom lejer, bolte, møtrikker mv.

Leverandøren forpligter sig til at stille med kvalificeret og dansktalende personale senest 4 timer efter han er tilkaldt af AFATEK. De 4 timer regnes indenfor normal arbejdstid (hverdage i tidsrummet 06.00 – 16.00).

Vedr. planlagte opgaver:

Planlagte opgaver omfatter smedeydelser i forbindelse med mindre modifikationer og ombygninger af anlæg og maskiner. Ydelserne udføres efter forudgående aftale med AFATEK, hvor der også aftales en dato og tid for arbejdets udførelse. Forinden ydelsen udføres foreligger der en aftale om prisen.

Ydelserne vil skulle udføres på AFATEK’s pladser (i det følgende også kaldet på Stedet) samt som værkstedsarbejde i forbindelse med fremstilling af reservedele. Ydelserne skal udføres i tæt samarbejde og koordinering med AFATEK.

Ydelserne er karakteriseret ved:

- Arbejdet skal udføres inden for normal arbejdstid, medmindre andet specifikt er aftalt med AFATEK.

- Ved bestilling af ydelsen aftales nærmere dato og tid for arbejdets udførelse.

- I almindelighed forpligter Leverandøren sig dog til at kunne påbegynde ydelsen senest 2 arbejdsdage fra bestilling fra AFATEK er foretaget. Det konkrete tidspunkt for påbegyndelse af opgaven vil dog altid blive besluttet af AFATEK og kan godt ligge på et senere tidspunkt, f.eks. hvis dette passer bedre af hensyn til AFATEK´s produktion.

De ydelser som skal udføres omfatter (ikke-udtømmende liste):

- Smøring, olieskift mv. på sorteringsanlæg og maskiner (ikke udtømmende liste):

- Transportbånd

- Overbåndsmagneter

- Fødeanordninger

- Hydraulikanlæg

- Fremstilling og montering af beslag, plader og afskærmninger

- Udførelse af diverse mindre ombygninger og modifikationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AFATEK har mulighed for at forlænge kontrakten med 2 gange 12 måneder (optioner).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

AFATEK har mulighed for at forlænge kontrakten med 2 gange måneder (optioner).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/07/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/07/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med indgivelse af klagen skal ordregiver modtage underretning og kopi heraf.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2020

Send til en kollega

0.109