23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 115-279331
Offentliggjort
16.06.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

SamAqua

Vindere

Levering af måtteservice, tøjvask og linned - SamAqua

(16.11.2020)
Berendsen Tekstil Service A/S
2860 Søborg

Opdateringer

Annullering
(16.11.2020)

Gældende for delaftale 1 - Måtter:
Udbudsforretningen aflyses, begrundet i følgende:
- Udbuddet har ikke medført, at der vil være en tilstrækkelig konkurrence om den udbudte opgave.
- Udbudsforretningen er ikke tilrettelagt på den mest hensigtsmæssige måde.
- Ordregiver er med baggrund i den annonceret udbudsforretning nødsaget til at foretage ændringer i udbudsmaterialet forud for ny offentliggørelse.
Delaftale 2 - tøjvask og linned, er tildelt som angivet i sektion V.

Levering af måtteservice, tøjvask og linned - SamAqua


SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: SamAqua
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup (på vegne af ordregiver)
E-mail: anika.orup@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.samaqua.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272545&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning
Postadresse: Wichmandsgade 5F
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anika Orup
E-mail: anikao@live.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=272545&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af måtteservice, tøjvask og linned - SamAqua

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98310000 Vask og rensning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedr. måtteservice og vask og rens af arbejdstøj samt vask og leje af linned, for forsyningsselskaber under SamAqua.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, henholdsvis delaftale 1: Måtteservice og delaftale 2: Vask og rens af arbejdstøj samt vask og leje af linned.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 100 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af måtteservice

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39532000 Måtter
39530000 Gulvtæpper, løbere og måtter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

På de omfattede forsyningsselskabers adresser, informationer fremgår af udbudsbetingelsserne.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af måtteservice for forsyningsselskaber under SamAqua, det samlede kundeunderlag består af i alt 15 forsyningsselskaber fordelt på flere lokationer. Udbuddet vedr. måtteservice med varierende skiftefrekvenser og måttetyper.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 30/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan kræve rammeaftalen forlænget i 2 gange 1 år på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver bedes orientere sig om de samlede krav til deltagelse, som fremgår af afsnit 3 og 4 i rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Vask og rens af eget arbejdstøj samt vask og leje af linned

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
98311000 Afhentning af vasketøj
50830000 Reparation af beklædning og tekstiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

På de omfattede forsyningsselskabers adresser, informationer fremgår af udbudsbetingelsserne.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af vask og rens af eget arbejdstøj samt vask og leje af linned for forsyningsselskaber under SamAqua, det samlede kundeunderlag består af i alt 15 forsyningsselskaber fordelt på flere lokationer. Udbuddet omfatter afhentning og udlægning af arbejdstøj på anvist sted, transport til vaskeri, samt vask/rens herunder leje såfremt ydelsen vedr. leje af linned.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/12/2020
Slut: 30/11/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan kræve rammeaftalen forlænget i 2 gange 1 år på uændrede betingelser.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Tilbudsgiver bedes orientere sig om de samlede krav til deltagelse, som fremgår af afsnit 3 og 4 i rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En tilbudsgiver, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet med mindre udbudslovens § 138 er gældende.

Dog bemærkes, at en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

En tilbudsgiver, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet med mindre udbudslovens § 138 er gældende:

- Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Tilbudsgiver skal derfor erklære, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlede årsomsætning i seneste afsluttede regnskabsår.

2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale nr. 1 - Måtteservice:

Mindstekrav til samlet årsomsætning: Minimum 2 000 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Mindstekrav til egenkapital: Minimum 100 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Delaftale nr. 2 – Tøjvask og linned:

Mindstekrav til samlet årsomsætning: Minimum 2 000 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Mindstekrav til egenkapital: Minimum 100 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Hvis der afgives tilbud på mere end en delaftale summeres minimumskravene for de respektive delaftaler. Hvilket medfører følgende minimumskrav: delaftale nr. 1 – Måtteservice og delaftale 2 – tøjvask og linned er minimumskravene til samlet årsomsætning i 4 000 000 DKK (2 000 000 + 2 000 000) og minimumskravene til egenkapital i 200 000 DKK (100 000 + 100 000).

Vigtigt: tilbudsgiver skal i ESPD ”Del IIA: Oplysninger om den økonomiske aktør” angive, hvilke delaftaler der afgives tilbud på. Såfremt tilbudsgiver ikke har angivet hvilke delaftaler, der afgives tilbud på, betragtes tilbuddet som et tilbud på alle delaftaler og behandles i forhold til minimumskravene gældende for alle delaftaler.

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge underskrevet revisorerklæring eller revideret årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste, påbegyndte eller igangværende sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a) Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse)

b) Beløb (kontraktsum pr. år)

c) Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d) Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav. Dette gælder uanset om tilbudsgiver er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Gældende for delaftale 1 - Måtteservice:

Referencelisten skal indeholde minimum 2 lignende referencer, hvor følgende er opfyldt:

a) På referencen leveres måtteservice på flere lokationer.

Gældende for delaftale 2 – Tøjvask og linned:

Referencelisten skal indeholde minimum 2 lignende referencer, hvor følgende er opfyldt:

a) På referencen leveres vask/rens af arbejdstøj og/eller linned med en kontraktsum pr. år (beløb) på minimum 250 000 DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Hvis tilbudsgiver skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav, kan dette gøres ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler, herunder evt. vedrørende klausul om praktikaftaler.

For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/08/2020
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit 2 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) som et offentligt udbud. Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på:

https://www.eu-supply.com/dsr.asp

Tilbudsgiver skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive tilbud via CTM Systemet. Kun tilbud modtaget via CTM Systemet vil kunne komme i betragtning. Såfremt tilbudsgiver ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden:

https://www.eu-supply.com/dsr.asp

Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«.

Tilbudsgiver skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

I forbindelse med tilbudsafgivelse skal tilbudsgiver fremsende udfyldt ESPD.

ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet tilbuddet på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En tilbudsgiver der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig.

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD i henhold til anvisningerne i udbudsbekendtgørelsen og i afsnit 3 i udbudsbetingelserne og i øvrigt følge anvisningerne i selve ESPD’et.

Tilbudsgiver kan indhente yderligere vejledning til udfyldelsen og fremsendelsen af ESPD i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, ”ESPD – dokumentation og e-Certis” (kapitel 3), jf. https://www.kfst.dk/media/46438/espd-dokumentation-og-ecertis.pdf

Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning (fx et konsortium), skal tilbuddet vedlægges en konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller konsortieerklæring med de krævede oplysninger, vil tilbuddet ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af tilbudsgivers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af tilbudsgiver udfyldte ESPD.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet vedlægges en støtteerklæring om, at disse enheder stiller deres ressourcer til rådighed for ordregiver i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være tilbudsgivers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår tilbudsgivers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet tilbudsgivers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil tilbuddet ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af tilbuddet vil alene ske på baggrund af tilbudsgivers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af tilbudsgiver udfyldte ESPD.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med afgivelse af tilbud er ordregiver uvedkommende. I øvrigt henvises til det komplette udbudsmateriale som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2020

Send til en kollega

0.063